تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید نظامیان امریکا بر ادامۀ پشتیبانی هوایی از نیروهای افغان

نیروهای امریکایی در افغانستان، اطمینان می‌دهند که افزون بر کمک و مشوره به نیروهای امنیتی افغانستان، به پشتیبانی هوایی شان از این نیروها نیز ادامه خواهند داد.

دیوید بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان عملیات بهاری طالبان را تعجب‌آور می‌داند و می‌گوید که عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان طالبان استند.

او می‌افزاید که اعلام عملیات بهاری الفتح از سوی طالبان و نیز رد خواست‌های صلح‌جویانۀ مردم افغانستان از سوی این گروه، نشان می‌دهند که طالبان خشونت را انتخاب کرده‌اند: «ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان می‌جنگیم، اما چیزی‌که مهم است و باید دربارۀ آن فکر کرد، این است که طالبان افغان استند و با نیروهای امنیتی افغانستان که آنان نیز افغان استند می‌جنگند؛ و هر روز، تقریبأ صدها جوان افغان می‌میرند.»

بتلر می‌افزاید: «رهبری طالبان که حتا در افغانستان زنده‌گی نمی‌کنند، فرزندان افغانستان را می‌فرستند که بمیرند، برای چه؟ اکنون فرصت صلح است ما برای صلح آماده هستیم، نیروهای امنیتی افغانستان آماده صلح استند اما طالبان همچنان خواست مردم را رد می‌کنند.»

آمارهای پخش شده از سوی مأموریت پشتیبانی قاطع، نشان می‌دهند که نظامیان خارجی در افغانستان در سه ماه نخست امسال ازبهر پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان، بیش از یک‌هزار حملۀ هوایی انجام داده‌اند.

گروه طالبان، دو هفته پیش عملیات بهاری شان را آغاز کردند. از آن زمان تاکنون درگیری‌ها در کشور شدت گرفته‌اند؛ چنان‌که وزارت دفاع ملی می‌گوید در بیش از ده ولایت کشور دامنۀ نبردها گسترش یافته‌اند.

با این همه، اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی تأکید دارد که نیروهای ارتش به حالت تهاجمی درآمده‌اند و با تمام توانایی در برابر طالبان می‌جنگند: «در جریان عملیات هم در جایی‌که ضرورت داریم کمک شان (نیروهای امریکایی) است و این ادامه دارد، ادامه خواهد یافت و همین اکنون هم عملیات‌های مشترک در نقاط مختلف کشور داریم.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی که امروز در مراسم گشایش شورای ملی سخن می‌زد، هرچند گفت که موج نخست حمله‌های بهاری طالبان ناکام شدند، اما او افزود که طالبان برای ادامه جنگ از خارج از کشور تمویل می‌شوند.

غنی افزود: «همه می‌دانیم که مملکت ما با مشکلات بزرگ امنیتی مواجه است، این مشکلات از جنگ تحمیلی و مداخله مستقیم از خارج در تمویل و تجهیز طالبان و گروه‌های هراس‌افگن ناشی می‌گردد.»

پیش از این، طالبان گفته‌اند که آنان عملیات الفتح را در واکنش به اعلام برنامۀ امنیتی خالد راه اندازی کرده اند – برنامه‌یی که چندی پیش از اعلام عملیات طالبان تهیه شد.

فصل تازۀ نبرد در کشور، در اوج گفت وگوهای صلح فرا رسیده‌است، اما روشن نیست که آیا با ادامۀ گفت وگوهای صلح از گرمی میدان‌های نبرد کاسته خواهد شد؟

افغانستان

تأکید نظامیان امریکا بر ادامۀ پشتیبانی هوایی از نیروهای افغان

دیوید بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان عملیات بهاری طالبان را تعجب‌آور می‌داند و می‌گوید که عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای امریکایی در افغانستان، اطمینان می‌دهند که افزون بر کمک و مشوره به نیروهای امنیتی افغانستان، به پشتیبانی هوایی شان از این نیروها نیز ادامه خواهند داد.

دیوید بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان عملیات بهاری طالبان را تعجب‌آور می‌داند و می‌گوید که عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان طالبان استند.

او می‌افزاید که اعلام عملیات بهاری الفتح از سوی طالبان و نیز رد خواست‌های صلح‌جویانۀ مردم افغانستان از سوی این گروه، نشان می‌دهند که طالبان خشونت را انتخاب کرده‌اند: «ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان می‌جنگیم، اما چیزی‌که مهم است و باید دربارۀ آن فکر کرد، این است که طالبان افغان استند و با نیروهای امنیتی افغانستان که آنان نیز افغان استند می‌جنگند؛ و هر روز، تقریبأ صدها جوان افغان می‌میرند.»

بتلر می‌افزاید: «رهبری طالبان که حتا در افغانستان زنده‌گی نمی‌کنند، فرزندان افغانستان را می‌فرستند که بمیرند، برای چه؟ اکنون فرصت صلح است ما برای صلح آماده هستیم، نیروهای امنیتی افغانستان آماده صلح استند اما طالبان همچنان خواست مردم را رد می‌کنند.»

آمارهای پخش شده از سوی مأموریت پشتیبانی قاطع، نشان می‌دهند که نظامیان خارجی در افغانستان در سه ماه نخست امسال ازبهر پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان، بیش از یک‌هزار حملۀ هوایی انجام داده‌اند.

گروه طالبان، دو هفته پیش عملیات بهاری شان را آغاز کردند. از آن زمان تاکنون درگیری‌ها در کشور شدت گرفته‌اند؛ چنان‌که وزارت دفاع ملی می‌گوید در بیش از ده ولایت کشور دامنۀ نبردها گسترش یافته‌اند.

با این همه، اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی تأکید دارد که نیروهای ارتش به حالت تهاجمی درآمده‌اند و با تمام توانایی در برابر طالبان می‌جنگند: «در جریان عملیات هم در جایی‌که ضرورت داریم کمک شان (نیروهای امریکایی) است و این ادامه دارد، ادامه خواهد یافت و همین اکنون هم عملیات‌های مشترک در نقاط مختلف کشور داریم.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی که امروز در مراسم گشایش شورای ملی سخن می‌زد، هرچند گفت که موج نخست حمله‌های بهاری طالبان ناکام شدند، اما او افزود که طالبان برای ادامه جنگ از خارج از کشور تمویل می‌شوند.

غنی افزود: «همه می‌دانیم که مملکت ما با مشکلات بزرگ امنیتی مواجه است، این مشکلات از جنگ تحمیلی و مداخله مستقیم از خارج در تمویل و تجهیز طالبان و گروه‌های هراس‌افگن ناشی می‌گردد.»

پیش از این، طالبان گفته‌اند که آنان عملیات الفتح را در واکنش به اعلام برنامۀ امنیتی خالد راه اندازی کرده اند – برنامه‌یی که چندی پیش از اعلام عملیات طالبان تهیه شد.

فصل تازۀ نبرد در کشور، در اوج گفت وگوهای صلح فرا رسیده‌است، اما روشن نیست که آیا با ادامۀ گفت وگوهای صلح از گرمی میدان‌های نبرد کاسته خواهد شد؟

هم‌رسانی کنید