تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تخریب ۲۲۰ پایۀ شبکه‌های مخابراتی در هشت ماه گذشته

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا روز سه شنبه (۵ قوس) از نابود شدن ۲۲۰ پایه شبکه‌های مخابراتی از سوی طالبان و گروهای باج‌گیر درهشت ماه گذشته خبرداده است.

اترا از آن چه که افزایش بی‌پیشنه تهدیدها دربرابر فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی درکشور می‌گوید نگران است ومی‌افزاید که از آغاز سال روان میلادی تاکنون این شرکت‌ها از ۳۳ تا ۵۵ میلیون دالر زیان دیده اند.

به گفته اترا تهدیدها دربرابر فعالیت های مخابراتی درکشور سبب شده اند تا میزان عرضه خدمات مخابراتی درکشور تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

سید حارس میر، رییس نظارت و کنترول اترا می گوید که :" این دوصد بیست پایه مخابراتی به این معنی است که در دوصد بیست نقطه مملکت مردم خدمات مخابراتی را یا به قسم دایمی یا موقتی از دست داده اند."

کندز، فراه، غزنی، زابل، بغلان، بلخ از ولایت‌هایی اند که به گفته اترا گواۀ حمله‌های بیشتر برشرکت‌‎های مخابراتی درمقایسه به ولایت‌های دیگر بوده اند.

افزایش تهدیدها دربرابر شرکت های مخابراتی سبب شده است تا به گفته اترا بسیاری ازشرکت‌ها دربخش‌های ناامن فعالیت‌های شان را ازطرف شب متوقف سازند، اما درمقابل این شرکت‌ها هزینه عرضه خدمات را بلند برده است .

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نیاز است تا برای رسیده‌گی به این وضعیت نهادهای امنیتی دست به کار شوند.

نیلوفر جلالی کوفی، مجلس نماینده‌گان گفت:" مشکلات زیادی را به مردم خلق کرده و مردم با چالش مواجه اند و خواست شان این است که به این مشکل رسیده‌گی شود."

ریحانه آزاد، مجلس نماینده‌گان گفت:" حکومت هم مسوولیت دارد که در این زمینه همکاری کند و جلو تهدید در برابر شبکه‌های مخابراتی را بگیرد."

بربنیاد آمارهای اترا، از زمان ایجاد شبکه‌های مخابراتی در کشور در بیش از یک ونیم دهه گذشته، درحدود یک هزارو یک صد پایه شرکت‌های مخابراتی درحمله‌های هراس افگنانه نابود شده اند و یا هم آسیب دیده اند.

تخریب ۲۲۰ پایۀ شبکه‌های مخابراتی در هشت ماه گذشته

اترا می گوید که بسیاری از شرکت‌ها در بخش‌های ناامن فعالیت‌های شان را از طرف شب متوقف ساخته اند.

Thumbnail

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا روز سه شنبه (۵ قوس) از نابود شدن ۲۲۰ پایه شبکه‌های مخابراتی از سوی طالبان و گروهای باج‌گیر درهشت ماه گذشته خبرداده است.

اترا از آن چه که افزایش بی‌پیشنه تهدیدها دربرابر فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی درکشور می‌گوید نگران است ومی‌افزاید که از آغاز سال روان میلادی تاکنون این شرکت‌ها از ۳۳ تا ۵۵ میلیون دالر زیان دیده اند.

به گفته اترا تهدیدها دربرابر فعالیت های مخابراتی درکشور سبب شده اند تا میزان عرضه خدمات مخابراتی درکشور تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

سید حارس میر، رییس نظارت و کنترول اترا می گوید که :" این دوصد بیست پایه مخابراتی به این معنی است که در دوصد بیست نقطه مملکت مردم خدمات مخابراتی را یا به قسم دایمی یا موقتی از دست داده اند."

کندز، فراه، غزنی، زابل، بغلان، بلخ از ولایت‌هایی اند که به گفته اترا گواۀ حمله‌های بیشتر برشرکت‌‎های مخابراتی درمقایسه به ولایت‌های دیگر بوده اند.

افزایش تهدیدها دربرابر شرکت های مخابراتی سبب شده است تا به گفته اترا بسیاری ازشرکت‌ها دربخش‌های ناامن فعالیت‌های شان را ازطرف شب متوقف سازند، اما درمقابل این شرکت‌ها هزینه عرضه خدمات را بلند برده است .

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نیاز است تا برای رسیده‌گی به این وضعیت نهادهای امنیتی دست به کار شوند.

نیلوفر جلالی کوفی، مجلس نماینده‌گان گفت:" مشکلات زیادی را به مردم خلق کرده و مردم با چالش مواجه اند و خواست شان این است که به این مشکل رسیده‌گی شود."

ریحانه آزاد، مجلس نماینده‌گان گفت:" حکومت هم مسوولیت دارد که در این زمینه همکاری کند و جلو تهدید در برابر شبکه‌های مخابراتی را بگیرد."

بربنیاد آمارهای اترا، از زمان ایجاد شبکه‌های مخابراتی در کشور در بیش از یک ونیم دهه گذشته، درحدود یک هزارو یک صد پایه شرکت‌های مخابراتی درحمله‌های هراس افگنانه نابود شده اند و یا هم آسیب دیده اند.

هم‌رسانی کنید