تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تکمیل نبودن نصاب مجلس منجر به ابقای معصوم ستانکزی شد

ناتوانی رییس عمومی امنیت ملی در جلوگیری از افزایش حمله‌های هراس افگنانه در کشور، پرونده سازی برای چهره‌های منتقد حکومت، برخوردهای سلیقه‌یی در گماشتن افراد و ترورهای مشکوک کارمندان امنیت ملی در شماری از ولایت‌ها از جمله اتهام هایی  بودند که پای رییس امنیت ملی را به استیضاح کشانیدند. 

اما رییس عمومی امنیت ملی از شصت و شش رأی ریخته شده در صندوق‌ها توانست ۴۴ رأی رد و ۱۹ رأی تایید بدست آورد و اما به علت تکمیل نبودن  نصاب لازم در مقام اش باقی ماند.

با آن که نزدیک به پنجاه تن از اعضای مجلس نماینده‌گان امضاء گردآوری کرده بودند تا استانکزی را استیضاح کنند و رییس مجلس نیز این روند را قانونی گفته بود، اما شماری از دیگر اعضای مجلس نماینده‌گان در مخالفت به این روند برآمدند. 

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:"یک هفته پیش رییس عمومی امنیت ملی این جا در جلسه استجواب، پاسخ داده و شما چک چک کردید اکنون استیضاح می کند نادرست است."

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:" این یک بحث جدی نیست، من فکر می کنم آغای استانکزی دو باره به دفتر خود می رود، این بحث را ختم کنید بهتر است."

حبیب الرحمان افغان، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:"اگر جنجال جور می کنید این جا هیچ کس از کسی کم نیست و این استیضاح غیر قانونی را ما نمی پذیریم."

اما آقای استانکزی به مجلس آمد و ازکارکردهای خودش دفاع کرد واز بازداشت عاملان حمله بر مسجد  امام زمان، حمله برهوتل کانیتننتال و نیز بازداشت ده ها هراس افگن دیگرسخن گفت.

ستانکزی افزود:"ما توانستیم که با یک سند کوچک رد یابی بکنیم و تعدادی هشت نفر از کسانی که در حمله انترکانتیننتال ذیدخل بودند این ها را دستگیر بکنیم." 

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت:"خود شان اقرار کرد وکیل صاحبان، که رییس صاحب در موضوع کانتیننتال اطلاع داشت اما بازهم همان قضیه به وقوع پیوست و ما دیدیم که چی یک فاجعه بزرگ رخ داد، حال کجای این قناعت بخش بود."

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:"یکی از رییسان امنیت ملی که بنام یاسین است و ما بالای او انتقاد داریم، وظیفه این آقا را ما معلوم کردیم که هرکسی از طالبان که به روند صلح می پیوندند او به قتل می رسانیش."

اما شماری از مخالفان و موافقان استیضاح رییس امنیت ملی باهم درگیری شدند،معاون نخست مجلس نماینده‌گان ادعا می‌کند که شماری از همکارانش با گرفتن پول، کرسی و نیزبا تهدید کوشیده اند که روند استیضاح را ناکام سازند.

سرانجام با گذاشتن صندوق‌های رأی گیری نصاب مجلس را شکستند و شماری از نماینده‌گان، مجلس را ترک کردند.  

درنهایت  ۶۶ تن در رأی گیری شرکت کردند که  در نتیجه  چهل وچهار رای رد، نزده  رای تایید، دوازده رأی باطل ویک رای سفید از صندوق برآمد. 

بربنیاد اصول داخلی مجلس نماینده‌گان، نصاب مجلس ازمیان دوصدوسی ودو عضوفعال مجلس باید یکصدوهفده تن به آقای ستانکزی رای منفی می دادند تا سلب صلاحیت می شد.  
 

افغانستان

تکمیل نبودن نصاب مجلس منجر به ابقای معصوم ستانکزی شد

رییس عمومی امنیت ملی از شصت و شش رأی ریخته شده در صندوق‌ها توانست ۴۴ رأی رد و ۱۹ رأی تایید بدست آورد و اما به علت تکمیل نبودن  نصاب لازم در مقام اش باقی ماند.

Thumbnail

ناتوانی رییس عمومی امنیت ملی در جلوگیری از افزایش حمله‌های هراس افگنانه در کشور، پرونده سازی برای چهره‌های منتقد حکومت، برخوردهای سلیقه‌یی در گماشتن افراد و ترورهای مشکوک کارمندان امنیت ملی در شماری از ولایت‌ها از جمله اتهام هایی  بودند که پای رییس امنیت ملی را به استیضاح کشانیدند. 

اما رییس عمومی امنیت ملی از شصت و شش رأی ریخته شده در صندوق‌ها توانست ۴۴ رأی رد و ۱۹ رأی تایید بدست آورد و اما به علت تکمیل نبودن  نصاب لازم در مقام اش باقی ماند.

با آن که نزدیک به پنجاه تن از اعضای مجلس نماینده‌گان امضاء گردآوری کرده بودند تا استانکزی را استیضاح کنند و رییس مجلس نیز این روند را قانونی گفته بود، اما شماری از دیگر اعضای مجلس نماینده‌گان در مخالفت به این روند برآمدند. 

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:"یک هفته پیش رییس عمومی امنیت ملی این جا در جلسه استجواب، پاسخ داده و شما چک چک کردید اکنون استیضاح می کند نادرست است."

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:" این یک بحث جدی نیست، من فکر می کنم آغای استانکزی دو باره به دفتر خود می رود، این بحث را ختم کنید بهتر است."

حبیب الرحمان افغان، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:"اگر جنجال جور می کنید این جا هیچ کس از کسی کم نیست و این استیضاح غیر قانونی را ما نمی پذیریم."

اما آقای استانکزی به مجلس آمد و ازکارکردهای خودش دفاع کرد واز بازداشت عاملان حمله بر مسجد  امام زمان، حمله برهوتل کانیتننتال و نیز بازداشت ده ها هراس افگن دیگرسخن گفت.

ستانکزی افزود:"ما توانستیم که با یک سند کوچک رد یابی بکنیم و تعدادی هشت نفر از کسانی که در حمله انترکانتیننتال ذیدخل بودند این ها را دستگیر بکنیم." 

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت:"خود شان اقرار کرد وکیل صاحبان، که رییس صاحب در موضوع کانتیننتال اطلاع داشت اما بازهم همان قضیه به وقوع پیوست و ما دیدیم که چی یک فاجعه بزرگ رخ داد، حال کجای این قناعت بخش بود."

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:"یکی از رییسان امنیت ملی که بنام یاسین است و ما بالای او انتقاد داریم، وظیفه این آقا را ما معلوم کردیم که هرکسی از طالبان که به روند صلح می پیوندند او به قتل می رسانیش."

اما شماری از مخالفان و موافقان استیضاح رییس امنیت ملی باهم درگیری شدند،معاون نخست مجلس نماینده‌گان ادعا می‌کند که شماری از همکارانش با گرفتن پول، کرسی و نیزبا تهدید کوشیده اند که روند استیضاح را ناکام سازند.

سرانجام با گذاشتن صندوق‌های رأی گیری نصاب مجلس را شکستند و شماری از نماینده‌گان، مجلس را ترک کردند.  

درنهایت  ۶۶ تن در رأی گیری شرکت کردند که  در نتیجه  چهل وچهار رای رد، نزده  رای تایید، دوازده رأی باطل ویک رای سفید از صندوق برآمد. 

بربنیاد اصول داخلی مجلس نماینده‌گان، نصاب مجلس ازمیان دوصدوسی ودو عضوفعال مجلس باید یکصدوهفده تن به آقای ستانکزی رای منفی می دادند تا سلب صلاحیت می شد.  
 

هم‌رسانی کنید