Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جاکارتا از یک نشست عالمان دین دربارۀ صلح افغانستان میزبانی می‎کند

عالمان دین اندونیزیا، افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در جاکارتا در بارۀ پیکار با هراس افگنی و نیز جنگ افغانستان گفت وگو می کنند.

شورای عالی صلح، از پادرمیانی اندونیزیا در روند صلح افغانستان استقبال می کند و تأکید می ورزد که زمان برگزاری این نشست به زودی از سوی اندونیزیا روشن خواهد شد.

احسان طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح در این باره می گوید: «رییس جمهور اندونیزیا گفت که پاکستان هم توافق کرده است که در این نشست شرکت نماید. امیدواری ما این است که پاکستان هم شرکت بکند. این اولین نشست تاریخی خواهد بود در بارۀ صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با هراس افگنی.»

این، نخستین بار است که عالمان دین اندونیزیا - افغانستان و پاکستان دور یک میز به گفت وگو می نشینند. و اما شورای عالی صلح، شرکت عالمان پاکستان در این نشست را به دیده شک می نگرد.

در همین حال، رییس حزب افغان ملت برگزاری این نشست را سودمند می داند و می گوید که فیصله های این نشست ها می توانند صفوف هراس افگنان را که با برداشت نادرست از اسلام می جنگند ضعیف بسازند.

ستا نه گل شیرزاد، رییس حزب افغان ملت می افزاید: «عالمان جهان فتوا صادر می کنند که جنگ افغانستان جهاد نیست و ما هم می دانیم و عالمان جهان هم می دانند که این جهاد نیست جنگ در افغانستان یک جنگ نیابتی است و یک جنگ تحمیلی است از سوی شبکه های جاسوسی، این که طالبان قبول می کنند یا نمی کنند ولی حتمأ بالای صفوف طالبان تأثیرات بسیار عمیق می گذارد.»

در این میان، مولوی عبدالقدیر قانت، یک عضو شورای مصلحت اسلامی افغانستان دربارۀ برگزاری این گونه نشست ها در بیرون از افغانستان چنین می گوید: «دولت خودکش بیگانه پرور است از عالمان داخل افغانستان مشوره نمی گیرند ولی تنها از نهادهای ویژه یی بنام شورای علما و شورای صلح کار می گیرد ولی این ها مهره های استند که در بین مردم افغانستان جایگاه خود را ندارند.»

شورای عالی صلح می گوید که در این نشست، اعضای شورای علمای اندونیزیا - افغانستان - پاکستان دربارۀ نشست جهانی عالمان اسلام که پس از این نشست در برگزار خواهد شد نیز تصمیم هایی خواهند گرفت.

در آن نشست که هنوز روشن نیست در کجا برگزار خواهد شد، نیز دربارۀ جنگ افغانستان و نیز مبارزه منطقه و جهانی با هراس افگنی رأی زنی خواهد شد.

جاکارتا از یک نشست عالمان دین دربارۀ صلح افغانستان میزبانی می‎کند

به گفتۀ شورای عالی صلح، گفت وگوی عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا در این نشست، بر صلح و جنگ افغانستان متمرکز خواهد بود.

Thumbnail

عالمان دین اندونیزیا، افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در جاکارتا در بارۀ پیکار با هراس افگنی و نیز جنگ افغانستان گفت وگو می کنند.

شورای عالی صلح، از پادرمیانی اندونیزیا در روند صلح افغانستان استقبال می کند و تأکید می ورزد که زمان برگزاری این نشست به زودی از سوی اندونیزیا روشن خواهد شد.

احسان طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح در این باره می گوید: «رییس جمهور اندونیزیا گفت که پاکستان هم توافق کرده است که در این نشست شرکت نماید. امیدواری ما این است که پاکستان هم شرکت بکند. این اولین نشست تاریخی خواهد بود در بارۀ صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با هراس افگنی.»

این، نخستین بار است که عالمان دین اندونیزیا - افغانستان و پاکستان دور یک میز به گفت وگو می نشینند. و اما شورای عالی صلح، شرکت عالمان پاکستان در این نشست را به دیده شک می نگرد.

در همین حال، رییس حزب افغان ملت برگزاری این نشست را سودمند می داند و می گوید که فیصله های این نشست ها می توانند صفوف هراس افگنان را که با برداشت نادرست از اسلام می جنگند ضعیف بسازند.

ستا نه گل شیرزاد، رییس حزب افغان ملت می افزاید: «عالمان جهان فتوا صادر می کنند که جنگ افغانستان جهاد نیست و ما هم می دانیم و عالمان جهان هم می دانند که این جهاد نیست جنگ در افغانستان یک جنگ نیابتی است و یک جنگ تحمیلی است از سوی شبکه های جاسوسی، این که طالبان قبول می کنند یا نمی کنند ولی حتمأ بالای صفوف طالبان تأثیرات بسیار عمیق می گذارد.»

در این میان، مولوی عبدالقدیر قانت، یک عضو شورای مصلحت اسلامی افغانستان دربارۀ برگزاری این گونه نشست ها در بیرون از افغانستان چنین می گوید: «دولت خودکش بیگانه پرور است از عالمان داخل افغانستان مشوره نمی گیرند ولی تنها از نهادهای ویژه یی بنام شورای علما و شورای صلح کار می گیرد ولی این ها مهره های استند که در بین مردم افغانستان جایگاه خود را ندارند.»

شورای عالی صلح می گوید که در این نشست، اعضای شورای علمای اندونیزیا - افغانستان - پاکستان دربارۀ نشست جهانی عالمان اسلام که پس از این نشست در برگزار خواهد شد نیز تصمیم هایی خواهند گرفت.

در آن نشست که هنوز روشن نیست در کجا برگزار خواهد شد، نیز دربارۀ جنگ افغانستان و نیز مبارزه منطقه و جهانی با هراس افگنی رأی زنی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید