تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنجالی شدن پُست ریاست معارف لوگر پس از اتهام های بهره گیری جنسی

پس ازهمه‌گانی شدن اتهام‌های بهره گیری جنسی از شماری از دانش آموزان  در ولایت لوگر، کرسی ریاست معارف این ولایت جنجال برانگیز شده است.

شورای ولایتی لوگر می‌گوید که عبدالوکیل کلیوال رییس معارف این ولایت پس از همه‌گانی شدن این اتهام‌ها استعفا کرده است، اما ریاست معارف لوگر و شورای ولایتی این ولایت با معرفی نصار احمد سعیدی همچون سرپرست ریاست معارف لوگر نمی پذیرند.

در همین حال سفیر اتحادیه اروپا از حکومت می‌خواهد که به اتهام‌های سوء استفاده جنسی از دانش آموزان در لوگر به گونه جدی رسیده‌گی کند.

پس از پخش گزارش‌ها در بارۀ بهره‌گیری جنسی از شماری از دانش آموزان پسر در شماری از مکتب‌های ولایت لوگر، عبدالوکیل کلیوال ریس معارف این ولایت در کرسی مشاور خدماتی و حقوقی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان گماشته شد و  نثار احمد سعیدی مشاور مالی وزارت معارف همچون سرپرست ریاست معرف لوگر معرفی شد.

 اما معرفی آقای سعیدی با مخالفت کارمندان ریاست معارف و شورای ولایتی لوگر روبرو شده است. 

حسیب الله ستانکزی، رییس  شورای ولایتی گفت:«شخصی که معرفی شده در کندهار هم کدام دوسیه دارد مشکل دارد مشکل اجتماعی دارد و کسی که مشکل داشته باشد به نماینده‌گی مردم ما او را نمی پذیریم مطابق به اصول که او در این جا وارسی کننده شود هر کسی که باشد.»

نثار احمد سعیدی از سوی والی لوگر به کارمندان  ریاست معارف معرفی اما  شماری از کارمندان ریاست معارف، و نماینده‌گان شورای ولایتی و مردم این ولایت با گرد آمدن در ریاست معارف لوگر وی را مجبور به ترک این ریاست ساختند.

نثار احمد سعیدی، سرپرست تازه معرفی شده ریاست معارف لوگر گفت:«من به خاطر این که معلمان و شاگردان بی سرنوشت نباشد من برای سرپرستی به صفت سرپرست رییس اینجا معرفی شده ام.»

اتهام‌های  بهره‌گیری از شماری از کودکان در برخی از مکتب‌های  لوگر از سوی موسی محمودی رییس جامعه مدنی لوگر همه‌گانی شد.

 هرچند آقای محمودی با یک فعال دیگر حقوق بشر پس ازپنج روز بازداشت درنزد امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرده شد اما  رسانه‌ها تا کنون نتوانسته اند با وی گفتگو نمایند.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت کرد از جریان رهایی اقای محمودی. داشت آقای محمودی هیچ گونه محدودیت نداره در شهر آزاد است گشت و گذار میکنه با ساختارها ارتباط میگیره.»

از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه میگوید که گزارش‌های بهره‌گیری جنسی در لوگر باید از سوی نهادهای مسوول تعقیب شوند.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«گزارش‌های که از ولایت لوگر آمد در این مورد تکان دهنده بود اونا تعقیب میشه و باید هم تعقیب شود از طریق مراجع عدلی و قضایی.» 

موسی محمودی در حدود یک ماه پیش ازثبت درحدود سه صدو نود تهام بهره گیری جنسی ازشماری ازکودکان پرده برداشت. کاری که با واکنش های گونه گون روبه رو شد.

جنجالی شدن پُست ریاست معارف لوگر پس از اتهام های بهره گیری جنسی

شماری ازاعضای شورای ولایتی لوگر رییس تازه را متهم می سازند که به فساد اخللاقی متهم است.

Thumbnail

پس ازهمه‌گانی شدن اتهام‌های بهره گیری جنسی از شماری از دانش آموزان  در ولایت لوگر، کرسی ریاست معارف این ولایت جنجال برانگیز شده است.

شورای ولایتی لوگر می‌گوید که عبدالوکیل کلیوال رییس معارف این ولایت پس از همه‌گانی شدن این اتهام‌ها استعفا کرده است، اما ریاست معارف لوگر و شورای ولایتی این ولایت با معرفی نصار احمد سعیدی همچون سرپرست ریاست معارف لوگر نمی پذیرند.

در همین حال سفیر اتحادیه اروپا از حکومت می‌خواهد که به اتهام‌های سوء استفاده جنسی از دانش آموزان در لوگر به گونه جدی رسیده‌گی کند.

پس از پخش گزارش‌ها در بارۀ بهره‌گیری جنسی از شماری از دانش آموزان پسر در شماری از مکتب‌های ولایت لوگر، عبدالوکیل کلیوال ریس معارف این ولایت در کرسی مشاور خدماتی و حقوقی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان گماشته شد و  نثار احمد سعیدی مشاور مالی وزارت معارف همچون سرپرست ریاست معرف لوگر معرفی شد.

 اما معرفی آقای سعیدی با مخالفت کارمندان ریاست معارف و شورای ولایتی لوگر روبرو شده است. 

حسیب الله ستانکزی، رییس  شورای ولایتی گفت:«شخصی که معرفی شده در کندهار هم کدام دوسیه دارد مشکل دارد مشکل اجتماعی دارد و کسی که مشکل داشته باشد به نماینده‌گی مردم ما او را نمی پذیریم مطابق به اصول که او در این جا وارسی کننده شود هر کسی که باشد.»

نثار احمد سعیدی از سوی والی لوگر به کارمندان  ریاست معارف معرفی اما  شماری از کارمندان ریاست معارف، و نماینده‌گان شورای ولایتی و مردم این ولایت با گرد آمدن در ریاست معارف لوگر وی را مجبور به ترک این ریاست ساختند.

نثار احمد سعیدی، سرپرست تازه معرفی شده ریاست معارف لوگر گفت:«من به خاطر این که معلمان و شاگردان بی سرنوشت نباشد من برای سرپرستی به صفت سرپرست رییس اینجا معرفی شده ام.»

اتهام‌های  بهره‌گیری از شماری از کودکان در برخی از مکتب‌های  لوگر از سوی موسی محمودی رییس جامعه مدنی لوگر همه‌گانی شد.

 هرچند آقای محمودی با یک فعال دیگر حقوق بشر پس ازپنج روز بازداشت درنزد امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرده شد اما  رسانه‌ها تا کنون نتوانسته اند با وی گفتگو نمایند.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت کرد از جریان رهایی اقای محمودی. داشت آقای محمودی هیچ گونه محدودیت نداره در شهر آزاد است گشت و گذار میکنه با ساختارها ارتباط میگیره.»

از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه میگوید که گزارش‌های بهره‌گیری جنسی در لوگر باید از سوی نهادهای مسوول تعقیب شوند.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«گزارش‌های که از ولایت لوگر آمد در این مورد تکان دهنده بود اونا تعقیب میشه و باید هم تعقیب شود از طریق مراجع عدلی و قضایی.» 

موسی محمودی در حدود یک ماه پیش ازثبت درحدود سه صدو نود تهام بهره گیری جنسی ازشماری ازکودکان پرده برداشت. کاری که با واکنش های گونه گون روبه رو شد.

هم‌رسانی کنید