تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ژنیو آماده‌گی می‌گیرد

حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ژنیو که ادامۀ کمک‌ها را به افغانستان بررسی می‌کند، آماده‌گی می‌‎گیرد.

در این نشست که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، تجدید کمک‌های ژنیو و تعهدات دوجانبۀ جهانی و حکومت افغانستان در چهارسال گذشته بررسی خواهند شد.

وزارت مالیه، می‌گوید که از ۶۳ تعهد جذب کمک‌های مشروط جهانی به افغانستان هژده تعهد به‌گونۀ کامل عملی شده‌اند.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که ۳۴ تعهد دیگر در حال تکمیل شدن است و تلاش می‌شود هرچه زودتر تکمیل شوند: «از جملۀ تعهدات، ۱۸ تعهد کاملأ به‌جا شده‌است و ۳۴ تعهد دیگر در جریان است که به‌زودترین فرصت اجرا می‌شود و در حدود یازده تعهد هم با مشکلاتی روبه‌رو است که روی آن هم کار می‌شود.»

درهمین حال، مسؤولان انستیتوت پژوهشی البیرونی می‌گویند که حکومت افغانستان توقع دارد تا جهان برای چهارسال آینده نیز همانند سال‌های گذشته به کمک‌هایش ادامه دهد.

نذیر کبیری، رییس این انستیتوت گفت: «هم‌چنانی‌که افغانستان توقع می‌برد که این کمک‌ها را برای چهار سال بعدی – تا سال ۲۰۲۴ -  دریافت کند.»

شماری از آگاهان می‌گویند که با توجه به عمل‌کرد گذشتۀ حکومت، متقاعد ساختن جامعه جهانی برای تداوم کمک‌ها به افغانستان مشکل خواهد بود.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «فساد بسیار گسترده درحکومت، شیوع کرونا در جهان و عملی‌نشدن تعهدات از آدرس حکومت افغانستان، از دید من، باعث این می‌شود که جامعۀ جهانی روی کاهش کمک‌ها و حتا نپرداختن کمک به حکومت افغانستان فکر کند.»

حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ژنیو آماده‌گی می‌گیرد

شماری از آگاهان می‌گویند که با توجه به عمل‌کرد گذشتۀ حکومت، متقاعد ساختن جامعه جهانی برای تداوم کمک‌ها به افغانستان مشکل خواهد بود.

Thumbnail

حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ژنیو که ادامۀ کمک‌ها را به افغانستان بررسی می‌کند، آماده‌گی می‌‎گیرد.

در این نشست که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، تجدید کمک‌های ژنیو و تعهدات دوجانبۀ جهانی و حکومت افغانستان در چهارسال گذشته بررسی خواهند شد.

وزارت مالیه، می‌گوید که از ۶۳ تعهد جذب کمک‌های مشروط جهانی به افغانستان هژده تعهد به‌گونۀ کامل عملی شده‌اند.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که ۳۴ تعهد دیگر در حال تکمیل شدن است و تلاش می‌شود هرچه زودتر تکمیل شوند: «از جملۀ تعهدات، ۱۸ تعهد کاملأ به‌جا شده‌است و ۳۴ تعهد دیگر در جریان است که به‌زودترین فرصت اجرا می‌شود و در حدود یازده تعهد هم با مشکلاتی روبه‌رو است که روی آن هم کار می‌شود.»

درهمین حال، مسؤولان انستیتوت پژوهشی البیرونی می‌گویند که حکومت افغانستان توقع دارد تا جهان برای چهارسال آینده نیز همانند سال‌های گذشته به کمک‌هایش ادامه دهد.

نذیر کبیری، رییس این انستیتوت گفت: «هم‌چنانی‌که افغانستان توقع می‌برد که این کمک‌ها را برای چهار سال بعدی – تا سال ۲۰۲۴ -  دریافت کند.»

شماری از آگاهان می‌گویند که با توجه به عمل‌کرد گذشتۀ حکومت، متقاعد ساختن جامعه جهانی برای تداوم کمک‌ها به افغانستان مشکل خواهد بود.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «فساد بسیار گسترده درحکومت، شیوع کرونا در جهان و عملی‌نشدن تعهدات از آدرس حکومت افغانستان، از دید من، باعث این می‌شود که جامعۀ جهانی روی کاهش کمک‌ها و حتا نپرداختن کمک به حکومت افغانستان فکر کند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره