تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت در نشست ژینف از جامعۀ جهانی خواهان پشتیبانی روند صلح می‌شود

در نشست حساب‌دهی متقابل ژینف که با شرکت نماینده‌گان حکومت افغانستان و جامعه جهانی برگزار می‌شود، حکومت وحدت ملی از جامعه جهانی، خواهان ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان و نیز حمایت از روند صلح با مالکیت حکومت افغانستان خواهد شد.

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که این نشست به هدف حساب‌دهی متقابل حکومت افغانستان و جامعه جهانی از تعهدات نشست بروکسل برای دو روز در شهر ژینف سویس برگزار می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه آغاز می‌شود و در آن بیش از ۷۰ نمایندۀ حکومت وحدت ملی شرکت کرده‌اند.

همزمان با این، وزارت مالیه می‌گوید که در حدود ۴۰ درصد تعهدات حکومت افغانستان برای جذب کمک‌های مشروط جامعۀ جهانی تاکنون عملی شده‌اند و ۴۵ درصد تعهدات دیگر آن در حالت اجرا قرار دارند.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: «در نشست ژینف حکومت افغانستان همکاری جامعه جهانی را در بخش رُشد پایدار در افغانستان خواهند شد.»

در این نشست، حکومت افغانستان در کنار حسابدهی از کارکردهایش برای جذب کمک‌ها، روی همکاری‌های بیشتر جامعه جهانی در مبارزه باهراس افگنی، حمایت از بخش خصوصی، رُشد پایدار اقتصادی در کشور تأکید خواهد کرد.

زبیر جوینده، معاون سخن‌گوی وزارت امورخارجه می‌گوید: «این نشست درچارچوب نشست حساب دهی متقابل توکیو برنامه ریزی شده است و در آن حکومت افغانستان با دست آورد شرکت می‌کند.»

ازسویی هم، مقام‌های حکومتی، می‌گویند که در این نشست، راهکار رسیدن افغانستان به خود بسنده‌گی در تمویل بودجه ملی تا سال ۲۰۲۴ میلادی با جامعه جهانی در میان گذاشته خواهند شد.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «اگر برنامه‌های حکومت افغانستان در بخش رشد اقتصاد بهبود یابد امید به توسعه اقتصادی پایدار است و در این بخش کارهای هم صورت گرفته است، اما اگر نباشد تا سال ۲۰۳۴هم ما به خود بسنده‌گی دست نخواهیم یافت.»

نشست ژینف، با شرکت بیش از صد نماینده از کشورهای گوناگون جهان و نهادهای کمک کننده به افغانستان، برگزار می‌شود. در این نشست، زمان برگزاری نشست تعهدات جدید جامعه جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز مشخص خواهد شد.

حکومت در نشست ژینف از جامعۀ جهانی خواهان پشتیبانی روند صلح می‌شود

نشست ژینف، با شرکت بیش از صد نماینده از کشورهای گوناگون جهان و نهادهای کمک کننده به افغانستان، برگزار می‌شود. در این نشست، زمان برگزاری نشست تعهدات جدید جامعه جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز مشخص خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در نشست حساب‌دهی متقابل ژینف که با شرکت نماینده‌گان حکومت افغانستان و جامعه جهانی برگزار می‌شود، حکومت وحدت ملی از جامعه جهانی، خواهان ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان و نیز حمایت از روند صلح با مالکیت حکومت افغانستان خواهد شد.

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که این نشست به هدف حساب‌دهی متقابل حکومت افغانستان و جامعه جهانی از تعهدات نشست بروکسل برای دو روز در شهر ژینف سویس برگزار می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه آغاز می‌شود و در آن بیش از ۷۰ نمایندۀ حکومت وحدت ملی شرکت کرده‌اند.

همزمان با این، وزارت مالیه می‌گوید که در حدود ۴۰ درصد تعهدات حکومت افغانستان برای جذب کمک‌های مشروط جامعۀ جهانی تاکنون عملی شده‌اند و ۴۵ درصد تعهدات دیگر آن در حالت اجرا قرار دارند.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: «در نشست ژینف حکومت افغانستان همکاری جامعه جهانی را در بخش رُشد پایدار در افغانستان خواهند شد.»

در این نشست، حکومت افغانستان در کنار حسابدهی از کارکردهایش برای جذب کمک‌ها، روی همکاری‌های بیشتر جامعه جهانی در مبارزه باهراس افگنی، حمایت از بخش خصوصی، رُشد پایدار اقتصادی در کشور تأکید خواهد کرد.

زبیر جوینده، معاون سخن‌گوی وزارت امورخارجه می‌گوید: «این نشست درچارچوب نشست حساب دهی متقابل توکیو برنامه ریزی شده است و در آن حکومت افغانستان با دست آورد شرکت می‌کند.»

ازسویی هم، مقام‌های حکومتی، می‌گویند که در این نشست، راهکار رسیدن افغانستان به خود بسنده‌گی در تمویل بودجه ملی تا سال ۲۰۲۴ میلادی با جامعه جهانی در میان گذاشته خواهند شد.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «اگر برنامه‌های حکومت افغانستان در بخش رشد اقتصاد بهبود یابد امید به توسعه اقتصادی پایدار است و در این بخش کارهای هم صورت گرفته است، اما اگر نباشد تا سال ۲۰۳۴هم ما به خود بسنده‌گی دست نخواهیم یافت.»

نشست ژینف، با شرکت بیش از صد نماینده از کشورهای گوناگون جهان و نهادهای کمک کننده به افغانستان، برگزار می‌شود. در این نشست، زمان برگزاری نشست تعهدات جدید جامعه جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز مشخص خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره