تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'حکومت پول ۱۵۴ پروژۀ توسعه‌یی را به برگزاری انتخابات اختصاص داده'

مسؤولان کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که حکومت بودجۀ ۱۵۴ توسعه‌یی را به بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتقال داده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، مجموع بودجۀ انتقال یافته، چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی می‌باشد.

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «در گذشته‌ها در انتخابات شفافیت وجود نداشت، به آن خاطر دونرها نتوانستند [انتخابات] را تمویل کنند؛ بنأ چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی که از ۱۵۴ پروژه‌‌یی که تنقیض شده، آن را اختصاص دادند برای مصارف انتخابات ریاست‌جمهوری.»

این در حالی است که پیش از این، حکومت اعلام کرده‌است که از حدود ۱۵۰ میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۹۹ میلیون آن را می‌پردازد. پنجاه میلیون دیگر این هزینه از سوی جامعۀ جهانی پرداخت خواهد شد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که انتقال بودجۀ پروژه‌های توسعه‌یی به بودجۀ انتخابات، خلاف قانون است.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت: «وزارت مالیه از عواید دیگر بودجه بدهد. این امکان ندارد که پول بودجه‌های انکشافی را بگیرند و به انتخابات مصرف کنند.»

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «یکی از نگرانی جدی کمیسیون و به خصوص پارلمان هم در همین مورد است که ما قطعاً در این باره موافقه نخواهیم کرد.»

اما وزارت مالیه می‌گوید که در برگزاری انتخابات از بودجۀ پروژه‌های توسعه‌یی هزینه نخواهد شد.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «نه تنها که هیچ پروژه یی از سند بودجه ملی حذف نشده است بل‌که در سطح بودجه انکشافی ما سه ملیارد افغانی افزایش به میان آمده‌است.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود.

'حکومت پول ۱۵۴ پروژۀ توسعه‌یی را به برگزاری انتخابات اختصاص داده'

حکومت اعلام کرده‌است که از حدود ۱۵۰ میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۹۹ میلیون آن را می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که حکومت بودجۀ ۱۵۴ توسعه‌یی را به بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتقال داده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، مجموع بودجۀ انتقال یافته، چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی می‌باشد.

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «در گذشته‌ها در انتخابات شفافیت وجود نداشت، به آن خاطر دونرها نتوانستند [انتخابات] را تمویل کنند؛ بنأ چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی که از ۱۵۴ پروژه‌‌یی که تنقیض شده، آن را اختصاص دادند برای مصارف انتخابات ریاست‌جمهوری.»

این در حالی است که پیش از این، حکومت اعلام کرده‌است که از حدود ۱۵۰ میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۹۹ میلیون آن را می‌پردازد. پنجاه میلیون دیگر این هزینه از سوی جامعۀ جهانی پرداخت خواهد شد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که انتقال بودجۀ پروژه‌های توسعه‌یی به بودجۀ انتخابات، خلاف قانون است.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت: «وزارت مالیه از عواید دیگر بودجه بدهد. این امکان ندارد که پول بودجه‌های انکشافی را بگیرند و به انتخابات مصرف کنند.»

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «یکی از نگرانی جدی کمیسیون و به خصوص پارلمان هم در همین مورد است که ما قطعاً در این باره موافقه نخواهیم کرد.»

اما وزارت مالیه می‌گوید که در برگزاری انتخابات از بودجۀ پروژه‌های توسعه‌یی هزینه نخواهد شد.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «نه تنها که هیچ پروژه یی از سند بودجه ملی حذف نشده است بل‌که در سطح بودجه انکشافی ما سه ملیارد افغانی افزایش به میان آمده‌است.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید