Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانواده‌ها: چگونه‌گی حمله بر شفاخانۀ چهارصد بستر باید روشن شود

شماری از خانواده‌هایی که در حمله بر شفاخانۀ نظامی چهارصد بستر در کابل که بسته‌گان شان را از دست داده اند، تأکید می‌ورزند که چگونه‌گی این حمله، باید هرچه زودتر روشن شود.

در این گزارش، با زنی گفت‍‌وگو شده است که شوهر و پسرش در حمله بر شفاخانۀ سردار داوود جان باختند.

صدیقه که اکنون با چهار فرزندش، در یک خانه کرایی زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که شوهرش کارگر شفاخانۀ چهارصد بستر بود و پسر ۱۷ ساله‌اش، نیز در هنگام حمله، در این شفاخانه بستری بود؛ هردوی آنان در این حمله، کشته شدند. 

خواست صدیقه از حکومت، رسیده‌گی به خانواده‌هایی هم‌چون خودش و نیز روشن شدن پهلوهای پنهان حمله‌هایی همانند رویداد شفاخانه چهارصد بستر است.

با این حال، وزارت دفاع ملی، تأکید می‌ورزد که بررسی‌ها در بارۀ رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر ادامه دارند و به زودی، همه‌گان از جزییات این حمله آگاهی خواهند یافت.

هلال الدین هلال، رییس هیئت بررسی رویداد شفاخانه چهارصد بستر، گفت: «آمار شهدا به ۵۰ رسید و سطح زخمیان بسیار پایین آمد که ارقام اش را برای تان گفتیم. در این مسئله ما هیچ چیزی را از ملت افغانستان کتمان نکرده ایم.»  

رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر، در پایتخت کم پیشینه گفته شده است و هنوز هم چگونه‌گی آن، به گونۀ کامل روشن نشده است.

به روز دوشنبه رییس عمومی امنیت ملی، به اعضای مجلس نماینده‌گان گفت که بررسی دقیق این رویداد، به زمان بیشتر نیاز دارد و پس از دو هفته، جزییات این رویداد روشن خواهد شد.

خانواده‌ها: چگونه‌گی حمله بر شفاخانۀ چهارصد بستر باید روشن شود

وزارت دفاع ملی، تأکید می‌ورزد که بررسی‌ها در بارۀ رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر ادامه دارند و به زودی، همه‌گان از جزییات این حمله آگاهی خواهند یافت.

Thumbnail

شماری از خانواده‌هایی که در حمله بر شفاخانۀ نظامی چهارصد بستر در کابل که بسته‌گان شان را از دست داده اند، تأکید می‌ورزند که چگونه‌گی این حمله، باید هرچه زودتر روشن شود.

در این گزارش، با زنی گفت‍‌وگو شده است که شوهر و پسرش در حمله بر شفاخانۀ سردار داوود جان باختند.

صدیقه که اکنون با چهار فرزندش، در یک خانه کرایی زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که شوهرش کارگر شفاخانۀ چهارصد بستر بود و پسر ۱۷ ساله‌اش، نیز در هنگام حمله، در این شفاخانه بستری بود؛ هردوی آنان در این حمله، کشته شدند. 

خواست صدیقه از حکومت، رسیده‌گی به خانواده‌هایی هم‌چون خودش و نیز روشن شدن پهلوهای پنهان حمله‌هایی همانند رویداد شفاخانه چهارصد بستر است.

با این حال، وزارت دفاع ملی، تأکید می‌ورزد که بررسی‌ها در بارۀ رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر ادامه دارند و به زودی، همه‌گان از جزییات این حمله آگاهی خواهند یافت.

هلال الدین هلال، رییس هیئت بررسی رویداد شفاخانه چهارصد بستر، گفت: «آمار شهدا به ۵۰ رسید و سطح زخمیان بسیار پایین آمد که ارقام اش را برای تان گفتیم. در این مسئله ما هیچ چیزی را از ملت افغانستان کتمان نکرده ایم.»  

رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر، در پایتخت کم پیشینه گفته شده است و هنوز هم چگونه‌گی آن، به گونۀ کامل روشن نشده است.

به روز دوشنبه رییس عمومی امنیت ملی، به اعضای مجلس نماینده‌گان گفت که بررسی دقیق این رویداد، به زمان بیشتر نیاز دارد و پس از دو هفته، جزییات این رویداد روشن خواهد شد.

هم‌رسانی کنید