Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای پایان دادن به خشونت‌ها در برابر خبرنگاران

معاون دوم ریاست جمهوری، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان و نیز شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران، امروز (یک روز پیش) از روز جهانی پایان دادن به مصونیت مجرمان در برابر خبرنگاران، در کابل گرامی‌داشت کردند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران می‌داند و می‌گوید که برخی از افراد به گفتۀ او قدرت‌مند دولتی و زورمندان غیردولتی و نیز قاچاقبران، در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت شده‌اند.

او در این نشست، از سازمان ملل متحد خواست که در زمینۀ پشتیبانی از خبرنگاران، نقش فعال‌تری داشته باشد: «دولت افغانستان برمبنای قانون اساسی و تجربه از تاریخ استبداد زدۀ کشور نیازهای بنیادی امروز و فردای کشور را عمیقأ به این موضوع  که رسانه‌های آزاد و آزادی بیان یکی از ستون‌های سیاسی افغانستان است باور دارد. بنابر این در ساختار دولت افغانستان هیچ شخص و نهادی معتقد به ایجاد محدودیت و خشونت در برابر رسانه‌ها نیست.»

در همین حال، نهادهای حمایت از رسانه‌ها، خشونت‌ها در برابر خبرنگاران را چالشی بزرگ در برابر آزادی بیان و کار رسانه‌ها می‌دانند و و از فزایش این خشونت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

از سویی هم، جلز لیور، معاون سفیر بریتانیا در کابل، رسانه‌ها را بنیاد دموکراسی می‌داند و می‌گوید که کشورش از فعالیت‌های حرفه‌یی رسانه‌ها پشتیبانی خواهد کرد: «متأسفانه، خبرنگاران در افغانستان که روزانه می‌کوشند با انجام وظیفۀ حرفه‌یی شان، رویدادهای واقعی این کشور را به مردم افغانستان و مخاطبان جهانی برسانند، با تهدید، ارعاب و بدتر از آن روبه‌رو استند. اندوهگینانه، در چند سال اخیر، خبرنگارانی بسیاری در افغانستان جان‌های شان را از دست دادند. گروه‌های مشخص به گونۀ فزاینده‌یی، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان نهادهای انسان دوستانه، کارمندان صحی و آموزگاران را آماج قرار می‌دهند تا هراس و بی ثباتی را در افغانستان گسترش دهند.»

به گفتۀ نهادهای حمایت از رسانه‌ها در سال روان میلادی، ۱۴خبرنگار در افغانستان در رویدادهای هراس افگنانه جان باخته اند و اگر این خشونت‌‎ها ادامه یابند، آزادی بیان و آزادی رسانه در کشور با تهدیدهای بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

خواست‌ها برای پایان دادن به خشونت‌ها در برابر خبرنگاران

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران می‌داند و می‌گوید که برخی از افراد به گفتۀ او قدرت‌مند دولتی و زورمندان غیردولتی و نیز قاچاقبران، در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

معاون دوم ریاست جمهوری، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان و نیز شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران، امروز (یک روز پیش) از روز جهانی پایان دادن به مصونیت مجرمان در برابر خبرنگاران، در کابل گرامی‌داشت کردند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران می‌داند و می‌گوید که برخی از افراد به گفتۀ او قدرت‌مند دولتی و زورمندان غیردولتی و نیز قاچاقبران، در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت شده‌اند.

او در این نشست، از سازمان ملل متحد خواست که در زمینۀ پشتیبانی از خبرنگاران، نقش فعال‌تری داشته باشد: «دولت افغانستان برمبنای قانون اساسی و تجربه از تاریخ استبداد زدۀ کشور نیازهای بنیادی امروز و فردای کشور را عمیقأ به این موضوع  که رسانه‌های آزاد و آزادی بیان یکی از ستون‌های سیاسی افغانستان است باور دارد. بنابر این در ساختار دولت افغانستان هیچ شخص و نهادی معتقد به ایجاد محدودیت و خشونت در برابر رسانه‌ها نیست.»

در همین حال، نهادهای حمایت از رسانه‌ها، خشونت‌ها در برابر خبرنگاران را چالشی بزرگ در برابر آزادی بیان و کار رسانه‌ها می‌دانند و و از فزایش این خشونت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

از سویی هم، جلز لیور، معاون سفیر بریتانیا در کابل، رسانه‌ها را بنیاد دموکراسی می‌داند و می‌گوید که کشورش از فعالیت‌های حرفه‌یی رسانه‌ها پشتیبانی خواهد کرد: «متأسفانه، خبرنگاران در افغانستان که روزانه می‌کوشند با انجام وظیفۀ حرفه‌یی شان، رویدادهای واقعی این کشور را به مردم افغانستان و مخاطبان جهانی برسانند، با تهدید، ارعاب و بدتر از آن روبه‌رو استند. اندوهگینانه، در چند سال اخیر، خبرنگارانی بسیاری در افغانستان جان‌های شان را از دست دادند. گروه‌های مشخص به گونۀ فزاینده‌یی، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان نهادهای انسان دوستانه، کارمندان صحی و آموزگاران را آماج قرار می‌دهند تا هراس و بی ثباتی را در افغانستان گسترش دهند.»

به گفتۀ نهادهای حمایت از رسانه‌ها در سال روان میلادی، ۱۴خبرنگار در افغانستان در رویدادهای هراس افگنانه جان باخته اند و اگر این خشونت‌‎ها ادامه یابند، آزادی بیان و آزادی رسانه در کشور با تهدیدهای بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید