Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست سازمان ملل؛ گنجانیده شدن حقوق کودکان در روند صلح

ویرجینیا گامبا، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان در یک اعلامیه که شام دوشنبه به نشر رسید، خواستار گنجانیدن حقوق و نیازهای کودکان افغانستان، در روند صلح این کشور شده است.

او از تصویب قطعنامۀ شورای امنیت این سازمان برای تأیید توافقنامۀ صلح امریکا با طالبان استقبال می کند و خواستار گنجاندن محافظت از کودکان و نیازها و حقوق ویژۀ کودکان در مذاکرات میان افغانان است.

این مقام بلند پایه سازمان ملل گنجانیدن حقوق کودکان را درمذاکرات صلح، یک نکته مهم برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان می داند.

او در این باره گفت: «افغانستان همچنان مرگبارترین محل کشمکش برای کودکان است و سازمان ملل از تعامل و تلاش های اخیر طرفین در این کشور برای دستیابی به صلح پایدار، استقبال می کند و بر لزوم پایان این درگیری، تأکید می کند.»

در اعلامیه آمده است که نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل بر تعهد این سازمان برای حمایت از تمام طرف هایی که در این زمینه در روند صلح دخیل استند، تأکید می کند.

خواست سازمان ملل؛ گنجانیده شدن حقوق کودکان در روند صلح

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان خواستار گنجاندن محافظت از کودکان در مذاکرات میان افغانان است.

Thumbnail

ویرجینیا گامبا، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان در یک اعلامیه که شام دوشنبه به نشر رسید، خواستار گنجانیدن حقوق و نیازهای کودکان افغانستان، در روند صلح این کشور شده است.

او از تصویب قطعنامۀ شورای امنیت این سازمان برای تأیید توافقنامۀ صلح امریکا با طالبان استقبال می کند و خواستار گنجاندن محافظت از کودکان و نیازها و حقوق ویژۀ کودکان در مذاکرات میان افغانان است.

این مقام بلند پایه سازمان ملل گنجانیدن حقوق کودکان را درمذاکرات صلح، یک نکته مهم برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان می داند.

او در این باره گفت: «افغانستان همچنان مرگبارترین محل کشمکش برای کودکان است و سازمان ملل از تعامل و تلاش های اخیر طرفین در این کشور برای دستیابی به صلح پایدار، استقبال می کند و بر لزوم پایان این درگیری، تأکید می کند.»

در اعلامیه آمده است که نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل بر تعهد این سازمان برای حمایت از تمام طرف هایی که در این زمینه در روند صلح دخیل استند، تأکید می کند.

هم‌رسانی کنید