Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست نماینده‌گان امریکا؛ حضور زلمی خلیلزاد به مجلس این کشور

کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان ایالات متحده یک بار دیگر خواهان حضور هرچه زودتر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، به این کمیته شده است، اما اعضای این کمیته در یک نامه می‌نویسند که وزیر خارجه این کشور مانع این کار شده است. 

این کمیته دو ماه پیش نیز چنین پیشنهادی را به وزارت خارجه امریکا کرده بود اما به گفتۀ اعضای آن، به این پیشنهاد پاسخی داده نشد.

در این نامه، اعضای کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، آاقای پومپئو را به بی میلی برای اجازه دادن سفیر خلیلزاد از بهر ارایه توضیحات از تلاش‌هایش به کمیته امور خارجی متهم کرده اند. 

دراین نامه همچنان پومپئو به توهین اعضای کمیته امور خارجه متهم شده است. زیرا اوگفته است که هرگاه خلیلزاد در کمیته حضور یابد اعضای آن اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده را از چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان به رسانه‌ها درز خواهد کرد.

در این نامه آمده است: «هنگامی که مایک پومپئو در ماه مارچ در این کمیته حضور یافت اعضای کمیته خواهان حضور یافتن زلمی خلیلزاد برای ارایۀ توضیحات در بارۀ راهبرد سیاسی امریکا در افغانستان شدند، اما نبود شفافیت وزارت خارجه امریکا به کانگرس دربارۀ یک سیاست خارجی، غیرقابل پذیرش است و این کار مانع مسوولیت‌های نظارتی قانونی کمیته امور خارجی شده است.»

در نامه بر آنچه که موضع گیری نامناسب وزیرخارجه پومپیو برای نفرستادن خلیلزاد به کانگرس گفته شده است تأکید شده است و گفته شده است که در جریان هفت روز از بازگشت‌اش به امریکا، در این کمیته حضور یابد.

این در حالی است که آقای خلیلزاد شام یکشنبه دوباره به ایالات متحده امریکا رفت. او در جریان سفرش در کابل با رهبران حکومت، سیاسیون کشور و نماینده‌گان اقشار مختلف جامعه در باره روند صلح گفتگو کرد.

خواست نماینده‌گان امریکا؛ حضور زلمی خلیلزاد به مجلس این کشور

اعضای مجلس نماینده‌گان امریکا در یک نامه خواستار حضور آقای خلیلزاد در مجلس این کشور شده اند. 

Thumbnail

کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان ایالات متحده یک بار دیگر خواهان حضور هرچه زودتر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، به این کمیته شده است، اما اعضای این کمیته در یک نامه می‌نویسند که وزیر خارجه این کشور مانع این کار شده است. 

این کمیته دو ماه پیش نیز چنین پیشنهادی را به وزارت خارجه امریکا کرده بود اما به گفتۀ اعضای آن، به این پیشنهاد پاسخی داده نشد.

در این نامه، اعضای کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، آاقای پومپئو را به بی میلی برای اجازه دادن سفیر خلیلزاد از بهر ارایه توضیحات از تلاش‌هایش به کمیته امور خارجی متهم کرده اند. 

دراین نامه همچنان پومپئو به توهین اعضای کمیته امور خارجه متهم شده است. زیرا اوگفته است که هرگاه خلیلزاد در کمیته حضور یابد اعضای آن اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده را از چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان به رسانه‌ها درز خواهد کرد.

در این نامه آمده است: «هنگامی که مایک پومپئو در ماه مارچ در این کمیته حضور یافت اعضای کمیته خواهان حضور یافتن زلمی خلیلزاد برای ارایۀ توضیحات در بارۀ راهبرد سیاسی امریکا در افغانستان شدند، اما نبود شفافیت وزارت خارجه امریکا به کانگرس دربارۀ یک سیاست خارجی، غیرقابل پذیرش است و این کار مانع مسوولیت‌های نظارتی قانونی کمیته امور خارجی شده است.»

در نامه بر آنچه که موضع گیری نامناسب وزیرخارجه پومپیو برای نفرستادن خلیلزاد به کانگرس گفته شده است تأکید شده است و گفته شده است که در جریان هفت روز از بازگشت‌اش به امریکا، در این کمیته حضور یابد.

این در حالی است که آقای خلیلزاد شام یکشنبه دوباره به ایالات متحده امریکا رفت. او در جریان سفرش در کابل با رهبران حکومت، سیاسیون کشور و نماینده‌گان اقشار مختلف جامعه در باره روند صلح گفتگو کرد.

هم‌رسانی کنید