Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‎جویان دانشگاه کابل: انگیزه‎های خودکشی زهرا خاوری روشن شوند

شماری از دانش جویان دانشگاه کابل، خواهان روشن شدن انگیزه های خودکشی زهرا خاوری، یکی از دانش جویان این دانشگاه که چند روز پیش در خوابگاۀ دخترانۀ این دانشگاه زهر خورد، استند.

آنان می گویند که اگرحکومت این پرونده را به گونۀ جدی بررسی نکند، آنان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

این دانش جویان امروز در یک نشست شبیه سازی سازمان ملل در دانشگاه کابل، گردهم آمده بودند.

فاطمه سعیدی، یکی از این دانش جویان در این باره گفت:«باید پروندۀ زهرا خاوری بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده و بخاطر کدام دلیل استادان سه بار پایان نامه اش را رد کرده اند.»

احمد فهیم عظیمی، عضو اتحادیه دانش جویان دانشگاه کابل نیز افزود: «اگر آن چه تعهد شد از طرف وزارت تحصیلات عالی، عملی نشود شاید بازهم دادخواهی های ما ادامه داشته باشد.»

در همین حال، فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور بین المللی نیز که در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در دانشگاه کابل شرکت کرده بود، بر پی گیری این پرونده تأکید کرد.

وی تصریح کرد: «حادثات نا خوشایند و تکان دهندۀ که در نهادهای اکادمیک و علمی مانند پوهنتون کابل اتفاق می افتد با درد خیلی عمیقش می تواند بی عدالتی ها را عبرت تاریخ بسازد.»

با این حال، شماری از دانش جویان، از موجودیت تبعیض های قومی، نژادی، زبانی و دینی در دانشگاه ها سخن می زنند و بر پی گری پروندۀ خود کشی زهرا خاوری تأکید می ورزند.

زهرا خاوری، دانش جوی سال پنجم رشته ویترنری (دامپزشکی) دانشگاه کابل، چند روز پیش به دلیل آنچه رد شدن پی هم پایان نامه وی از سوی استاد رهنماه اش عنوان شده است، در خوابگاه دخترانۀ دانشگاه کابل به زنده گی اش پایان داد. اما، تا هنوز علت اصلی این رویداد روشن نیست.

پس از این رویداد، شماری از دانش جویان دست به اعتراض زدند و خواهان روشن شدن دلایل خودکشی زهرا خاوری شدند. اما، گفته می شود مدیر خوابگاه دانشگاه کابل و نیز استاد رهنمای زهرا، به دادگاه معرفی شده اند و بررسی ها تاکنون در این باره به پایان نرسیده اند.

دانش‎جویان دانشگاه کابل: انگیزه‎های خودکشی زهرا خاوری روشن شوند

شماری از دانش جویان و نیز مشارو رییس جمهور در امور بین المللی، خود کشی زهرا خاوری را یک رویداد تکاندهنده می دانند و بر پی گیری جدی این پرونده تأکید می ورزند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش جویان دانشگاه کابل، خواهان روشن شدن انگیزه های خودکشی زهرا خاوری، یکی از دانش جویان این دانشگاه که چند روز پیش در خوابگاۀ دخترانۀ این دانشگاه زهر خورد، استند.

آنان می گویند که اگرحکومت این پرونده را به گونۀ جدی بررسی نکند، آنان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

این دانش جویان امروز در یک نشست شبیه سازی سازمان ملل در دانشگاه کابل، گردهم آمده بودند.

فاطمه سعیدی، یکی از این دانش جویان در این باره گفت:«باید پروندۀ زهرا خاوری بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده و بخاطر کدام دلیل استادان سه بار پایان نامه اش را رد کرده اند.»

احمد فهیم عظیمی، عضو اتحادیه دانش جویان دانشگاه کابل نیز افزود: «اگر آن چه تعهد شد از طرف وزارت تحصیلات عالی، عملی نشود شاید بازهم دادخواهی های ما ادامه داشته باشد.»

در همین حال، فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور بین المللی نیز که در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در دانشگاه کابل شرکت کرده بود، بر پی گیری این پرونده تأکید کرد.

وی تصریح کرد: «حادثات نا خوشایند و تکان دهندۀ که در نهادهای اکادمیک و علمی مانند پوهنتون کابل اتفاق می افتد با درد خیلی عمیقش می تواند بی عدالتی ها را عبرت تاریخ بسازد.»

با این حال، شماری از دانش جویان، از موجودیت تبعیض های قومی، نژادی، زبانی و دینی در دانشگاه ها سخن می زنند و بر پی گری پروندۀ خود کشی زهرا خاوری تأکید می ورزند.

زهرا خاوری، دانش جوی سال پنجم رشته ویترنری (دامپزشکی) دانشگاه کابل، چند روز پیش به دلیل آنچه رد شدن پی هم پایان نامه وی از سوی استاد رهنماه اش عنوان شده است، در خوابگاه دخترانۀ دانشگاه کابل به زنده گی اش پایان داد. اما، تا هنوز علت اصلی این رویداد روشن نیست.

پس از این رویداد، شماری از دانش جویان دست به اعتراض زدند و خواهان روشن شدن دلایل خودکشی زهرا خاوری شدند. اما، گفته می شود مدیر خوابگاه دانشگاه کابل و نیز استاد رهنمای زهرا، به دادگاه معرفی شده اند و بررسی ها تاکنون در این باره به پایان نرسیده اند.

هم‌رسانی کنید