Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش: حکومت‌ها باید قوانین را نظر به خواست شهروندان ایجاد کنند

سروردانش، معاون دوم رییس جمهور می‎گوید که قوانین، تضمین کنندۀ زنده گی اجتماعی مردم استند و حکومت‎ها باید این قوانین را نظر به خواست و هماهنگی شهروندان کشور و نخبه گان، بوجود بیاورند.

آقای دانش، که روز پنج شنبه، در مراسم بزرگداشت از هفتۀ جهانی «مشارکت دولت داری باز» صحبت می‎کرد، افزود که ارزش‌های دولت داری باز، وجود شفافیت در کارها و کتمان نکردن واقعیت ها استند: «هر فردی، پیروی هر اندیشه‌یی باشد، چب، راست یا میانه، باید بتواند آزادانه اندیشه خودرا بیان کند و از بیان آن چه که تصور می کند و یا می اندیشد، در هراس نباشد.»

سازمان جهانی مشارکت برای حکومت‌ داری باز، عملاً در سال ۲۰۱۱با هدف فراهم‌سازی بستر جهانی در راستای ارتقای اصلاحات و شفافیت در حکومت‌ داری، ایجاد شده است.

افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید برای ایجاد حکومت‌های اثرگذار و پاسخگوتراز اهداف اساسی این سازمان استند.

محمد نعیم اصغری، فعال جامعه مدنی در این باره می‌گوید: «شفافیت و پاسخ دهی که دو ارزش در حکومت داری باز است، در حکومت توجه جدی نشده است.»

افغانستان، در سال ۱۳۹۵عضویت سازمان مشارکت برای حکومتداری باز را بدست آورده است.

این همه در حالی است که شهروندان کشور، می‌گویند که حکومت توان تطبیق قانون بر همه گان را ندارد و حتا در بسیاری از موارد، سران حکومت، قوانین نافذۀ کشور را عمل نمی کنند.

دانش: حکومت‌ها باید قوانین را نظر به خواست شهروندان ایجاد کنند

اما، شماری از شهروندان کشور، می‌گویند حکومت در تطبیق قوانین ناتوان بوده است و بهتر است در راستای عملی شدن قوانین، اقدام‎های عملی کند.

تصویر بندانگشتی

سروردانش، معاون دوم رییس جمهور می‎گوید که قوانین، تضمین کنندۀ زنده گی اجتماعی مردم استند و حکومت‎ها باید این قوانین را نظر به خواست و هماهنگی شهروندان کشور و نخبه گان، بوجود بیاورند.

آقای دانش، که روز پنج شنبه، در مراسم بزرگداشت از هفتۀ جهانی «مشارکت دولت داری باز» صحبت می‎کرد، افزود که ارزش‌های دولت داری باز، وجود شفافیت در کارها و کتمان نکردن واقعیت ها استند: «هر فردی، پیروی هر اندیشه‌یی باشد، چب، راست یا میانه، باید بتواند آزادانه اندیشه خودرا بیان کند و از بیان آن چه که تصور می کند و یا می اندیشد، در هراس نباشد.»

سازمان جهانی مشارکت برای حکومت‌ داری باز، عملاً در سال ۲۰۱۱با هدف فراهم‌سازی بستر جهانی در راستای ارتقای اصلاحات و شفافیت در حکومت‌ داری، ایجاد شده است.

افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید برای ایجاد حکومت‌های اثرگذار و پاسخگوتراز اهداف اساسی این سازمان استند.

محمد نعیم اصغری، فعال جامعه مدنی در این باره می‌گوید: «شفافیت و پاسخ دهی که دو ارزش در حکومت داری باز است، در حکومت توجه جدی نشده است.»

افغانستان، در سال ۱۳۹۵عضویت سازمان مشارکت برای حکومتداری باز را بدست آورده است.

این همه در حالی است که شهروندان کشور، می‌گویند که حکومت توان تطبیق قانون بر همه گان را ندارد و حتا در بسیاری از موارد، سران حکومت، قوانین نافذۀ کشور را عمل نمی کنند.

هم‌رسانی کنید