تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دو آموزگار مکتب‌های افغان-ترک به سویدن پناهنده شدند

دو آموزگار مکتب‌های افغان ترک پس از ۱۳ ماه بازداشت خانه‌گی در کابل به سویدن رسیدند.

مسؤولان مکتب‌های  افغان-ترک می‌گویند که این آموزگاران بی گناه استند و آزادی آنان بر بنیاد خواست غیر عادلانه حکومت ترکیه سلب شده  شده بود.

نهادهای حکومت افغانستان  در این باره  چیزی نمی‌گویند.

سامی یاووز و یلماز آیتن آموزگاران مکتب‌های افغان - ترک در نخستین یورش نیروهای امنیتی بر مکتب‌های افغان-ترک در کابل بازداشت شدند و پس از رهایی از چنگ امنیت ملی بیش از یک سال را در بازداشت خانه‌گی به سر بردند.

این آموزگان مکتب های افغان - ترک،به دفتر سازمان ملل در امور پناه جویان در کابل در خواست پناه جویی داده بودند.

احمد فواد حیدری- معاون ریاست عمومی مکتب های افغان – ترک گفته است:«اینان در افغانستان نه مظنون هستند نه متهم هستند و نه کوچک ترین تخطی را مرتکب شده اند و بر اساس یک تقاضای غیر عادلانه سیزده ماه آزادی اینان سلب شده بود.»

سامی یاووز و یلماز آیتین از سوی امنیت ملی بازداشت شده بودند اما امنیت ملی تا کنون هیچ اطلاعاتی در این باره نداده است اما منابعی می‌گویند که ترکیه از حکومت افغانستان خواسته بود تا این آموزگاران را به انقره بسپارد و کابل از بهر نداشتن توافقنامه استرداد با ترکیه، چنین نکرد.

صدیق الله توحیدی- عضو کمیته خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان – ترک گفت:«زندانی کردن شان خلاف قانون بود و در خانه هم بودند زیر نظارت پولیس زنده‌گی می کردند این هم غیر قانونی بود و بدون حکم محکمه سیزده ماه سلب آزادی شدن دقیقا مغایر است با تمام قوانین نافذه افغانستان.»

لوی سارنوالی می‌گوید که این آموزگاران مکتب‌های افغان - ترک هیچ پرونده یی در این نهاد ندارند.

حکومت افغانستان چندی پیش در توافقنامه یی مدیریت مکتب‌های افغان - ترک را در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه سپرد، کاری که مسؤولان مکتب‌‎های افغان - ترک آن را غیر قانونی میدانند و تا کنون نپذیرفته اند.

افغانستان

دو آموزگار مکتب‌های افغان-ترک به سویدن پناهنده شدند

این آموزگان مکتب های افغان - ترک،به دفتر سازمان ملل در امور پناه جویان در کابل در خواست پناه جویی داده بودند.

Thumbnail

دو آموزگار مکتب‌های افغان ترک پس از ۱۳ ماه بازداشت خانه‌گی در کابل به سویدن رسیدند.

مسؤولان مکتب‌های  افغان-ترک می‌گویند که این آموزگاران بی گناه استند و آزادی آنان بر بنیاد خواست غیر عادلانه حکومت ترکیه سلب شده  شده بود.

نهادهای حکومت افغانستان  در این باره  چیزی نمی‌گویند.

سامی یاووز و یلماز آیتن آموزگاران مکتب‌های افغان - ترک در نخستین یورش نیروهای امنیتی بر مکتب‌های افغان-ترک در کابل بازداشت شدند و پس از رهایی از چنگ امنیت ملی بیش از یک سال را در بازداشت خانه‌گی به سر بردند.

این آموزگان مکتب های افغان - ترک،به دفتر سازمان ملل در امور پناه جویان در کابل در خواست پناه جویی داده بودند.

احمد فواد حیدری- معاون ریاست عمومی مکتب های افغان – ترک گفته است:«اینان در افغانستان نه مظنون هستند نه متهم هستند و نه کوچک ترین تخطی را مرتکب شده اند و بر اساس یک تقاضای غیر عادلانه سیزده ماه آزادی اینان سلب شده بود.»

سامی یاووز و یلماز آیتین از سوی امنیت ملی بازداشت شده بودند اما امنیت ملی تا کنون هیچ اطلاعاتی در این باره نداده است اما منابعی می‌گویند که ترکیه از حکومت افغانستان خواسته بود تا این آموزگاران را به انقره بسپارد و کابل از بهر نداشتن توافقنامه استرداد با ترکیه، چنین نکرد.

صدیق الله توحیدی- عضو کمیته خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان – ترک گفت:«زندانی کردن شان خلاف قانون بود و در خانه هم بودند زیر نظارت پولیس زنده‌گی می کردند این هم غیر قانونی بود و بدون حکم محکمه سیزده ماه سلب آزادی شدن دقیقا مغایر است با تمام قوانین نافذه افغانستان.»

لوی سارنوالی می‌گوید که این آموزگاران مکتب‌های افغان - ترک هیچ پرونده یی در این نهاد ندارند.

حکومت افغانستان چندی پیش در توافقنامه یی مدیریت مکتب‌های افغان - ترک را در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه سپرد، کاری که مسؤولان مکتب‌‎های افغان - ترک آن را غیر قانونی میدانند و تا کنون نپذیرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره