Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روسیه از خطر مبدل ‌شدن شمال افغانستان به پایگاۀ داعش هشدار می‌دهد

روسیه از خطر مبدل شدن شمال افغانستان به تختۀ خیز جدید برای سازمان‌های هراس‌افگن جهانی هشدار می‌دهد.

سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه که روز چهارشنبه (۳میزان) در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، گفت که ممکن است شمال افغانستان به یک پایگاۀ جدید هراس‌افگنان جهانی به رهبری گروۀ داعش مبدل شود.

لاوروف، تأکید کرد که از همین‌رو افغانستان به کمک خارجی برای جلوگیری از این تهدید نیاز دارد.

وزیرخارجه روسیه هم‌چنان گفت که سازمان امنیت جمعی و سازمان هم‌کاری‌های شانگهایی در نهادهایی‌که روسیه نقش محوری دارد توجه شان را به تهدیدهای برخاسته از افغانستان از جمله به کشورهای آسیای میانه، متمرکز کرده‌اند.

به گفتۀ لاروف، تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده‌است که بدون رسیده‌گی به نگرانی‌های امنیتی در افغانستان، هیچ برنامۀ اتصال منطقه‌یی و هم‌کاری‌های اقتصادی میان این کشور و کشورهای آسیای میانه درست اجرایی شده نمی‌تواند.

روسیه از خطر مبدل ‌شدن شمال افغانستان به پایگاۀ داعش هشدار می‌دهد

لاوروف، تأکید کرد که از همین‌رو افغانستان به کمک خارجی برای جلوگیری از این تهدید نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

روسیه از خطر مبدل شدن شمال افغانستان به تختۀ خیز جدید برای سازمان‌های هراس‌افگن جهانی هشدار می‌دهد.

سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه که روز چهارشنبه (۳میزان) در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، گفت که ممکن است شمال افغانستان به یک پایگاۀ جدید هراس‌افگنان جهانی به رهبری گروۀ داعش مبدل شود.

لاوروف، تأکید کرد که از همین‌رو افغانستان به کمک خارجی برای جلوگیری از این تهدید نیاز دارد.

وزیرخارجه روسیه هم‌چنان گفت که سازمان امنیت جمعی و سازمان هم‌کاری‌های شانگهایی در نهادهایی‌که روسیه نقش محوری دارد توجه شان را به تهدیدهای برخاسته از افغانستان از جمله به کشورهای آسیای میانه، متمرکز کرده‌اند.

به گفتۀ لاروف، تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده‌است که بدون رسیده‌گی به نگرانی‌های امنیتی در افغانستان، هیچ برنامۀ اتصال منطقه‌یی و هم‌کاری‌های اقتصادی میان این کشور و کشورهای آسیای میانه درست اجرایی شده نمی‌تواند.

هم‌رسانی کنید