Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارد

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده‌گان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و نمی توانند از افغانستان نماینده‌گی کنند.

آقای غنی در یک گفت‌وگو ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بی یک توافق سرتاسری، پیمان صلح با طالبان عملی شده نمی تواند.

رییس‌جمهور غنی وعده طالبان را برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح می داند.

وی اطمینان می دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری صد در صد در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. 

رییس جمهور غنی همزمان با نشست مسکو در گفت و گوی ویژه یی با طلوع نیوز در باره روند صلح افغانستان و این که جایگاه حکومت افغانستان در این روند در کجا است، بحث می کند و نیز نشست مسکو را بی معنا می داند.

محمد اشرف غنی  گفت:«همراه کی، چی را موافقه می کنند؟ قدرت اجرایی شان کجا است؟ صد ها این گونه مجلس شود تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهاد های قانونی افغانستان روی آن صحه نگذارند، کاغذ است.»

رییس جمهور غنی می گوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفت و گو هایش با نماینده گان طالبان با حکومت افغانستان مشوره می کند و حکومت از آنچه که در این نشست ها می گذرند آگاه است.

وی می افزاید:«تمام مذاکره همراه ما شریک می شود، تمام مذاکره با ما عیار می شود و مذاکره قدم به قدم با مشوره و با طرح ما انشاالله به پیش می رود.»

اما رییس جمهور به این باور است که بدون یک توافق سرتاسری، پیمان صلح عملی شده نمی تواند.
غنی در ادامه گفت:«پیمان صلح بدون موافقه سرتاسری و مراحل قانونی انجام شده نمی تواند، آیا قانون اساسی مرا این صلاحیت را داده است که دولت جمهوری افغانستان را منحل بسازم؟»

در این گفت‌وگو در باره احتمال ایجاد حکومت موقت نیز از رییس جمهور  پرسیده می شود:

غنی بیان داشت:«صد ها آوازه را انداخته اند که در باره حکومت موقت گفته شده است، پرسان کنید آقای خلیل زاد را و صد بار قسم می خورد که در باره حکومت موقت کسی چیزی نگفته است، اگر کسی گفته است بیاید که با آقای خلیل زاد رو به رو اش کنم.»

س جمهور غنی می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معیین آن برگزار خواهد شد و آماده گی ها نیز برای برگزاری این انتخابات گرفته شده اند.
غنی گفت:«انتخابات در پیش رو است، صد در صد برگزار می شود، کمر را ببندید تا به سوی انتخابات برویم.»

رییس جمهور غنی می‌گوید که اوضاع برای آمدن صلح در افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر مساعد تر شده است و او نگران ادامه گفت و گو ها میان نماینده گان طالبان و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیست، اما تاکید می ورزد که هماهنگی ها در این روند باید بیشتر شوند.

رییس جمهور غنی می گوید که وعده طالبان برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح است، اما این وعدهء طالبان باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

رییس‌جمهور: نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارد

رییس جمهور غنی می گوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفت و گو هایش با نماینده گان طالبان با حکومت افغانستان مشوره می کند و حکومت از آنچه که در این نشست ها می گذرند آگاه است.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده‌گان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و نمی توانند از افغانستان نماینده‌گی کنند.

آقای غنی در یک گفت‌وگو ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بی یک توافق سرتاسری، پیمان صلح با طالبان عملی شده نمی تواند.

رییس‌جمهور غنی وعده طالبان را برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح می داند.

وی اطمینان می دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری صد در صد در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. 

رییس جمهور غنی همزمان با نشست مسکو در گفت و گوی ویژه یی با طلوع نیوز در باره روند صلح افغانستان و این که جایگاه حکومت افغانستان در این روند در کجا است، بحث می کند و نیز نشست مسکو را بی معنا می داند.

محمد اشرف غنی  گفت:«همراه کی، چی را موافقه می کنند؟ قدرت اجرایی شان کجا است؟ صد ها این گونه مجلس شود تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهاد های قانونی افغانستان روی آن صحه نگذارند، کاغذ است.»

رییس جمهور غنی می گوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفت و گو هایش با نماینده گان طالبان با حکومت افغانستان مشوره می کند و حکومت از آنچه که در این نشست ها می گذرند آگاه است.

وی می افزاید:«تمام مذاکره همراه ما شریک می شود، تمام مذاکره با ما عیار می شود و مذاکره قدم به قدم با مشوره و با طرح ما انشاالله به پیش می رود.»

اما رییس جمهور به این باور است که بدون یک توافق سرتاسری، پیمان صلح عملی شده نمی تواند.
غنی در ادامه گفت:«پیمان صلح بدون موافقه سرتاسری و مراحل قانونی انجام شده نمی تواند، آیا قانون اساسی مرا این صلاحیت را داده است که دولت جمهوری افغانستان را منحل بسازم؟»

در این گفت‌وگو در باره احتمال ایجاد حکومت موقت نیز از رییس جمهور  پرسیده می شود:

غنی بیان داشت:«صد ها آوازه را انداخته اند که در باره حکومت موقت گفته شده است، پرسان کنید آقای خلیل زاد را و صد بار قسم می خورد که در باره حکومت موقت کسی چیزی نگفته است، اگر کسی گفته است بیاید که با آقای خلیل زاد رو به رو اش کنم.»

س جمهور غنی می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معیین آن برگزار خواهد شد و آماده گی ها نیز برای برگزاری این انتخابات گرفته شده اند.
غنی گفت:«انتخابات در پیش رو است، صد در صد برگزار می شود، کمر را ببندید تا به سوی انتخابات برویم.»

رییس جمهور غنی می‌گوید که اوضاع برای آمدن صلح در افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر مساعد تر شده است و او نگران ادامه گفت و گو ها میان نماینده گان طالبان و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیست، اما تاکید می ورزد که هماهنگی ها در این روند باید بیشتر شوند.

رییس جمهور غنی می گوید که وعده طالبان برای قطع رابطه با گروه القاعده یک پیشرفت در روند صلح است، اما این وعدهء طالبان باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره