تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور کسی را که سه پرونده دارد به دو مقام مهم معرفی کرده‌است

رییس جمهور غنی، ولید تمیم، رییس پیشین ادارۀ نفت و گاز را که در لوی سارنوالی سه پروندۀ فساد و استفاده سوء از صلاحیت‌هایش دارد، به دو مقام مهم معرفی کرده‌است.

ولید تمیم، نخست به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شد و سپس سرپرست معینیت عواید گمرکات وزارت مالیه تعیین گردید.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی به روزچهارشنبه گفت که ولید تمیم سه پروندۀ اتهام‌های فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری دارد: «از این شخص، چند قضیه تحت کار لوی سارنوالی قرار دارد؛ یک قضیه‌اش در مربوطات جرایم سنگین فساد اداری بود که غرض مستندسازی دوباره به مراجع کشفی صادر شده تا همان فعالیت‌های کشفی را دربارۀ قضیه تکمیل بکنند و غرض تحقیقات دوباره به سارنوالی بفرستند.»

اما به روز پنج‌شنبه، ولید تمیم از سوی نامزد وزیروزارت مالیه همچون سرپرست معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه معرفی شد.

همایون قیومی، سرپرست وزارت وزیرمالیه، در صفحه فیسبوکش نوشته‌است که بربنیاد حکم رییس‌جمهور تا آمدن اعتمادنامۀ ولید تمیم همچون سفیر افغانستان در هند وی سرپرست معینیت عواید و گمرکات تعیین شده‌است.

شماری از حقوق‌دانان، می‌گویند کسانی که در نهادهای عدلی و قضایی پروندۀ اتهام فساد دارند تا نهایی نشدن پرونده‌های شان نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار بگیرند.

ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «ده‌ها و صدها پرونده‌یی وجود دارند که ممکن انگیزه‌های سیاسی هم داشته باشد، اما واقعیت‌هایی از سوء استفاده در آن‌ها هم وجود دارد.»

آرش شهیرپور، حقوق‌دان نیز اظهار داشت: «هیچ منطقی نمی‌پذیرد که شخصی که در حالت اتهام بسر می‌برد و در مراحل پروسه تحقیق است با در نظرداشت مادۀ ۱۴۵قانون اجرأت قضایی، هیچ جای دیگری گماشته نمی‌شود.»

ولید تمیم، در حالی به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شده‌است و سرپرست معینیت عواید و گمرکات گماشته شده‌است که قرار است تا دوماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی را که خود نیز نامزد انتخابات است، متهم می‌سازند که جابه‌جایی افراد در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، جنبۀ کمپاینی دارد.

در همین راستا، شماری از دیپلوماتان غربی در کابل نیز گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی مانند گذشته نمی‌تواند دست به چنین جابه‌جایی‌ها بزند.

این مقرری در حالی است که هفتۀ پیش، ادارۀ ارگان‌ها محلی نیز اعلام کرد که تمامی تقرری‌ها تا ختم انتخابات ریاست‌جمهوری متوقف شده‌است.

نظر احمد ولید تمیم و نیز ریاست جمهوری را دربارۀ این خبر گرفته نتوانستیم.

رییس‌جمهور کسی را که سه پرونده دارد به دو مقام مهم معرفی کرده‌است

ولید تمیم از نزدیکان رییس‌جمهور در انتخابات ریاست جمهوری پنج سال پیش بود.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور غنی، ولید تمیم، رییس پیشین ادارۀ نفت و گاز را که در لوی سارنوالی سه پروندۀ فساد و استفاده سوء از صلاحیت‌هایش دارد، به دو مقام مهم معرفی کرده‌است.

ولید تمیم، نخست به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شد و سپس سرپرست معینیت عواید گمرکات وزارت مالیه تعیین گردید.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی به روزچهارشنبه گفت که ولید تمیم سه پروندۀ اتهام‌های فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری دارد: «از این شخص، چند قضیه تحت کار لوی سارنوالی قرار دارد؛ یک قضیه‌اش در مربوطات جرایم سنگین فساد اداری بود که غرض مستندسازی دوباره به مراجع کشفی صادر شده تا همان فعالیت‌های کشفی را دربارۀ قضیه تکمیل بکنند و غرض تحقیقات دوباره به سارنوالی بفرستند.»

اما به روز پنج‌شنبه، ولید تمیم از سوی نامزد وزیروزارت مالیه همچون سرپرست معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه معرفی شد.

همایون قیومی، سرپرست وزارت وزیرمالیه، در صفحه فیسبوکش نوشته‌است که بربنیاد حکم رییس‌جمهور تا آمدن اعتمادنامۀ ولید تمیم همچون سفیر افغانستان در هند وی سرپرست معینیت عواید و گمرکات تعیین شده‌است.

شماری از حقوق‌دانان، می‌گویند کسانی که در نهادهای عدلی و قضایی پروندۀ اتهام فساد دارند تا نهایی نشدن پرونده‌های شان نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار بگیرند.

ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «ده‌ها و صدها پرونده‌یی وجود دارند که ممکن انگیزه‌های سیاسی هم داشته باشد، اما واقعیت‌هایی از سوء استفاده در آن‌ها هم وجود دارد.»

آرش شهیرپور، حقوق‌دان نیز اظهار داشت: «هیچ منطقی نمی‌پذیرد که شخصی که در حالت اتهام بسر می‌برد و در مراحل پروسه تحقیق است با در نظرداشت مادۀ ۱۴۵قانون اجرأت قضایی، هیچ جای دیگری گماشته نمی‌شود.»

ولید تمیم، در حالی به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شده‌است و سرپرست معینیت عواید و گمرکات گماشته شده‌است که قرار است تا دوماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی را که خود نیز نامزد انتخابات است، متهم می‌سازند که جابه‌جایی افراد در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، جنبۀ کمپاینی دارد.

در همین راستا، شماری از دیپلوماتان غربی در کابل نیز گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی مانند گذشته نمی‌تواند دست به چنین جابه‌جایی‌ها بزند.

این مقرری در حالی است که هفتۀ پیش، ادارۀ ارگان‌ها محلی نیز اعلام کرد که تمامی تقرری‌ها تا ختم انتخابات ریاست‌جمهوری متوقف شده‌است.

نظر احمد ولید تمیم و نیز ریاست جمهوری را دربارۀ این خبر گرفته نتوانستیم.

هم‌رسانی کنید