تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سازمان جهانی مهاجرت: اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته‌

سازمان جهانی مهاجرت، می‌گوید که اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته‌است.

حارث پردیس، سخن‌گوی سازمان جهانی مهاجرت می‌‌گوید که تنها در یک هفتۀ گذشته، بیش از ۱۲هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته‌اند ویاهم از آن کشور اخراج شده‌اند.

این سازمان، علت بنیادی افزایش در شمار بازگشت کننده‌گان را از ایران، وضع تحریم‌های امریکا بر ایران می‌داند: «تا همین ماه نوامبر [ماه جاری میلادی] نزدیک به ۴۵۰هزار از شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند که بخش بزرگ آن از ایران بوده‌اند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان افغانستان، در جریان یازده ماۀ گذشته، ۴۴۰هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای دیگر به افغانستان برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، ۲۲۰هزار تن از ایران اخراج شده‌اند و ۱۷۰هزار تن دیگر آنان داوطلبانه از آن کشور به افغانستان برگشته‌اند.

عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی این وزارت گفت: «زمانی‌که خلاف اصل و بدون هیچ‌گونه مدرک افغانستان را ترک می‌کنند و به کشورهای گوناگون از جمله ایران و پاکستان می‌روند، پس آنان را اخراج می‌کنند؛ زیرا از این‌که هیچ‌گونه مدرک قانونی در اختیار ندارند، هرگونه عملکرد آنان در تضاد با قوانین آن کشور دومی است.»

با این همه، تنها یک مرکز در کابل وجود دارد که به شیوه‌های آنلاین، حضوری و از طریق تماس‌های تلیفونی دربارۀ چگونگی مهاجرت به مردم مشوره می‌دهد.

مسؤولان مرکز، می‌گویند کسانی که بیشتر به آنان تماس می‌گیرند دربارۀ مهاجرت‌های غیرقانونی می‌پرسند.

سید شیرحسین هنریار، هماهنگ کنندۀ مرکز معلومات مهاجرت اظهار داشت: «به‌گونۀ مستقیم زنگ‌های را نیز دریافت کرده‌ایم که به ما گفته‌اند که من می‌خواهم ترکیه بروم، چه مقدار پول از من می‌گیرید؟ ما بعد برای شان مرکز را معرفی کرده‌ایم و برای شان گفتیم که این گزینۀ مهاجرت گزینۀ خوبی نیست. توضیح دادیم برای شان که شما می‌توانید از طریق ویزه درخواست بدهید. سفارت ترکیه همین جا در کابل است می‌توانید مستقیم تقاضای پناهنده‌گی بدهید ویا هم سازمان ملل متحد بروید.»

شمار برگشت کننده‌گان و یاهم اخراج شده‌گان از پاکستان در مقایسه به ایران به مراتب کمتر گزارش شده‌است. چنان‌چه بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین، از آغاز سال تاکنون تنها ۲۲هزار شهروند مهاجر کشور از پاکستان به‌گونۀ داوطلبانه برگشته و یاهم اخراج شده‌ اند. در کنار این، ۲۷هزارتن از ترکیه نیز به کشور برگشتانده شده‌اند.

افغانستان

سازمان جهانی مهاجرت: اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته‌

ربنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان افغانستان، در جریان یازده ماۀ گذشته، ۴۴۰هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای دیگر به افغانستان برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت، می‌گوید که اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته‌است.

حارث پردیس، سخن‌گوی سازمان جهانی مهاجرت می‌‌گوید که تنها در یک هفتۀ گذشته، بیش از ۱۲هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته‌اند ویاهم از آن کشور اخراج شده‌اند.

این سازمان، علت بنیادی افزایش در شمار بازگشت کننده‌گان را از ایران، وضع تحریم‌های امریکا بر ایران می‌داند: «تا همین ماه نوامبر [ماه جاری میلادی] نزدیک به ۴۵۰هزار از شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند که بخش بزرگ آن از ایران بوده‌اند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان افغانستان، در جریان یازده ماۀ گذشته، ۴۴۰هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای دیگر به افغانستان برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، ۲۲۰هزار تن از ایران اخراج شده‌اند و ۱۷۰هزار تن دیگر آنان داوطلبانه از آن کشور به افغانستان برگشته‌اند.

عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی این وزارت گفت: «زمانی‌که خلاف اصل و بدون هیچ‌گونه مدرک افغانستان را ترک می‌کنند و به کشورهای گوناگون از جمله ایران و پاکستان می‌روند، پس آنان را اخراج می‌کنند؛ زیرا از این‌که هیچ‌گونه مدرک قانونی در اختیار ندارند، هرگونه عملکرد آنان در تضاد با قوانین آن کشور دومی است.»

با این همه، تنها یک مرکز در کابل وجود دارد که به شیوه‌های آنلاین، حضوری و از طریق تماس‌های تلیفونی دربارۀ چگونگی مهاجرت به مردم مشوره می‌دهد.

مسؤولان مرکز، می‌گویند کسانی که بیشتر به آنان تماس می‌گیرند دربارۀ مهاجرت‌های غیرقانونی می‌پرسند.

سید شیرحسین هنریار، هماهنگ کنندۀ مرکز معلومات مهاجرت اظهار داشت: «به‌گونۀ مستقیم زنگ‌های را نیز دریافت کرده‌ایم که به ما گفته‌اند که من می‌خواهم ترکیه بروم، چه مقدار پول از من می‌گیرید؟ ما بعد برای شان مرکز را معرفی کرده‌ایم و برای شان گفتیم که این گزینۀ مهاجرت گزینۀ خوبی نیست. توضیح دادیم برای شان که شما می‌توانید از طریق ویزه درخواست بدهید. سفارت ترکیه همین جا در کابل است می‌توانید مستقیم تقاضای پناهنده‌گی بدهید ویا هم سازمان ملل متحد بروید.»

شمار برگشت کننده‌گان و یاهم اخراج شده‌گان از پاکستان در مقایسه به ایران به مراتب کمتر گزارش شده‌است. چنان‌چه بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین، از آغاز سال تاکنون تنها ۲۲هزار شهروند مهاجر کشور از پاکستان به‌گونۀ داوطلبانه برگشته و یاهم اخراج شده‌ اند. در کنار این، ۲۷هزارتن از ترکیه نیز به کشور برگشتانده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید