تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار زنان در پست‌های کلیدی وزارت دفاع و داخله افزایش یافته‌است

نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که شمار زنان در پست‌های کلیدی این وزارت‌ها افزایش یافته‌اند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، رولاغنی، بانوی نخست،هولی هولزر، معاون نمایندۀ کشوری ناتو و شماری از مقام‌های دیگر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در یک نشست دربارۀ زنان شرکت کرده بودند.

آقای خالد در این نشست گفت: «ما کوشش داریم در درون افغانستان هرچه بیشتر فضای بسیار خوب تحصیلی ره بری شان از دروان وزارت گرفته تا پوهنتون ها مساعد بسازیم.»

هم‌اکنون شمار زنان در صفوف نیروهای پولیس به ۳۷۰۰تن و در صفوف ارتش به ۲۴۱۱ تن می‌رسد.

رولا غنی، نخست بانوی کشور گفت: «ایتو نیست که خانم ها میایند بجای مردا، اینها میایند که تلاش های شان قوی تر شوه.»

در همین حال، معاون نمایندۀ کشوری ناتو نیز تأکید کرد که این سازمان به تعهداتش نسبت به زنان در افغانستان و نقش آنان در نهادهای امنیتی پایبند است: «ناتو و همکارانش به تعهدات شان نه تنها در برابر زنان در بخش امنیت پایبند است، بل کمک‌هایش را به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد تا این نیروها بتوانند در آینده امنیت افغانستان را درست تأمین کنند.»

نامزد وزیر امور داخله، اما در سخنانش از کاهش ده درصدی تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و افزایش ۲۶درصد ظرفیت‌های این نیروها خبر داد: «سه هزارو هفت صد خانمی که در وزارت امور داخله کار میکنند که ۴۰۰ ازیا ملکی هستند و دوصد ازیا تنها در هشت ماه گذشته استخدام شده اند.»

با این حال، نامزد وزیردفاع ملی گفت در محوطۀ دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم یک مکتب برای فرزندان نیروهای جان باختۀ امنیتی کشور به کار آغاز خواهد کرد.

 

شمار زنان در پست‌های کلیدی وزارت دفاع و داخله افزایش یافته‌است

هم‌اکنون شمار زنان در صفوف نیروهای پولیس به ۳۷۰۰تن و در صفوف ارتش به ۲۴۱۱ تن می‌رسد.

Thumbnail

نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که شمار زنان در پست‌های کلیدی این وزارت‌ها افزایش یافته‌اند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، رولاغنی، بانوی نخست،هولی هولزر، معاون نمایندۀ کشوری ناتو و شماری از مقام‌های دیگر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در یک نشست دربارۀ زنان شرکت کرده بودند.

آقای خالد در این نشست گفت: «ما کوشش داریم در درون افغانستان هرچه بیشتر فضای بسیار خوب تحصیلی ره بری شان از دروان وزارت گرفته تا پوهنتون ها مساعد بسازیم.»

هم‌اکنون شمار زنان در صفوف نیروهای پولیس به ۳۷۰۰تن و در صفوف ارتش به ۲۴۱۱ تن می‌رسد.

رولا غنی، نخست بانوی کشور گفت: «ایتو نیست که خانم ها میایند بجای مردا، اینها میایند که تلاش های شان قوی تر شوه.»

در همین حال، معاون نمایندۀ کشوری ناتو نیز تأکید کرد که این سازمان به تعهداتش نسبت به زنان در افغانستان و نقش آنان در نهادهای امنیتی پایبند است: «ناتو و همکارانش به تعهدات شان نه تنها در برابر زنان در بخش امنیت پایبند است، بل کمک‌هایش را به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد تا این نیروها بتوانند در آینده امنیت افغانستان را درست تأمین کنند.»

نامزد وزیر امور داخله، اما در سخنانش از کاهش ده درصدی تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و افزایش ۲۶درصد ظرفیت‌های این نیروها خبر داد: «سه هزارو هفت صد خانمی که در وزارت امور داخله کار میکنند که ۴۰۰ ازیا ملکی هستند و دوصد ازیا تنها در هشت ماه گذشته استخدام شده اند.»

با این حال، نامزد وزیردفاع ملی گفت در محوطۀ دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم یک مکتب برای فرزندان نیروهای جان باختۀ امنیتی کشور به کار آغاز خواهد کرد.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره