تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای صلح از پاکستان خواست در روند صلح صادقانه عمل کند

مقام‌های شورای عالی صلح درواکنش به گفت‌وگوهای طالبان با مقام‌های پاکستانی می‌گوید که امید است اسلام آباد این بارصادقانه عمل کند.

این شورا  می‌گوید که هرگاه این تلاش‌های پاکستان همانند گذشته نمادین وبی‌نتیجه باشند، کابل ازآن استقبال نخواهد کرد.

در همین حال، معاون دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که  فشارهای ایالات متحده بر پاکستان می‌توانند از علت‌های باشند که طالبان را بر میز گفت‌وگو بکشانند.

درحالی که طالبان تائید می‌کنند که یک هیات پنج نفری این گروه با مقام‌های پاکستانی دراسلام آباد چه‌گونه‌گی پایان دادن به جنگ را  درافغانستان رابه بحث گرفته است، شورای صلح می‌گوید که هیچ کسی ازاین شورا  درگفت‌وگوهای  اخیر نماینده‌گان طالبان با مقام‌های پاکستانی دراسلام آباد ونشست نماینده‌گان طالبان درترکیه حضور نداشته است.

این شورا می‌گوید که ازهرتلاشی برای پایان دادن جنگ درافغانستان پشتیبانی می کند.

حبیب الله فوزی، عضو شورای عالی صلح گفته است:"اگر پاکستان در مورد صلح قدم های مخلصانه ره برداره، بی تاثیر خو اوره نمیدانیم، ولی بنا به تجربۀ که داریم در سابق که پاکستان در مورد صلح به افغانستان کمک نکرده." 

در همین حال معاون دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ظاهرآ فشارهای ایالات متحده بر پاکستان باعث شده اند تا این کشور برای کشانیدن طالبان برمیز گفت‌وگو تلاش نماید.

نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان گفته است:"امریکا برای خودش یک جایگاه خاصی دارد. سخنان آن و فشارهای امریکا تاثیرات خود را دارند. پس ما افغان ها و شورای عالی صلح باید از این فرصت استفاده کنیم."

برخی دیگر به این باور استند که پاکستان بارها پس از افزایش فشارهای واشنگتن بر این کشور گام‌های نمادینی در راستای کمک به روند صلح برداشته است که تاکنون نتیجه روشنی نداشته اند.

هرچند زمان دقیق این دیدار نماینده‌گان طالبان با مقام‌های پاکستانی روشن نیست اما هیآتی ازدفتر سیاسی طالبان درقطر هفته گذشته  ازاسلام آباد دیدار کرد وبا حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی نیز گفت‌وگوهایی داشت.

گروه طالبان در اعلامیه یی در یک پیام "وتسآپ" تایید کرده است که این گروه  به حل  سیاسی جنگ در افغانستان متمایل است اما در باره پیش شرط‌های این گروه ازجمله بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان ، دراین اعلامیه از پیش شرطی  که  این گروه بارها برای صلح مطرح کرده است  چیزی گفته نشده است.

شورای صلح از پاکستان خواست در روند صلح صادقانه عمل کند

در همین حال، معاون دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که  فشارهای ایالات متحده بر پاکستان می‌توانند از علت‌های باشند که طالبان را بر میز گفت‌وگو بکشانند.

Thumbnail

مقام‌های شورای عالی صلح درواکنش به گفت‌وگوهای طالبان با مقام‌های پاکستانی می‌گوید که امید است اسلام آباد این بارصادقانه عمل کند.

این شورا  می‌گوید که هرگاه این تلاش‌های پاکستان همانند گذشته نمادین وبی‌نتیجه باشند، کابل ازآن استقبال نخواهد کرد.

در همین حال، معاون دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که  فشارهای ایالات متحده بر پاکستان می‌توانند از علت‌های باشند که طالبان را بر میز گفت‌وگو بکشانند.

درحالی که طالبان تائید می‌کنند که یک هیات پنج نفری این گروه با مقام‌های پاکستانی دراسلام آباد چه‌گونه‌گی پایان دادن به جنگ را  درافغانستان رابه بحث گرفته است، شورای صلح می‌گوید که هیچ کسی ازاین شورا  درگفت‌وگوهای  اخیر نماینده‌گان طالبان با مقام‌های پاکستانی دراسلام آباد ونشست نماینده‌گان طالبان درترکیه حضور نداشته است.

این شورا می‌گوید که ازهرتلاشی برای پایان دادن جنگ درافغانستان پشتیبانی می کند.

حبیب الله فوزی، عضو شورای عالی صلح گفته است:"اگر پاکستان در مورد صلح قدم های مخلصانه ره برداره، بی تاثیر خو اوره نمیدانیم، ولی بنا به تجربۀ که داریم در سابق که پاکستان در مورد صلح به افغانستان کمک نکرده." 

در همین حال معاون دوم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ظاهرآ فشارهای ایالات متحده بر پاکستان باعث شده اند تا این کشور برای کشانیدن طالبان برمیز گفت‌وگو تلاش نماید.

نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان گفته است:"امریکا برای خودش یک جایگاه خاصی دارد. سخنان آن و فشارهای امریکا تاثیرات خود را دارند. پس ما افغان ها و شورای عالی صلح باید از این فرصت استفاده کنیم."

برخی دیگر به این باور استند که پاکستان بارها پس از افزایش فشارهای واشنگتن بر این کشور گام‌های نمادینی در راستای کمک به روند صلح برداشته است که تاکنون نتیجه روشنی نداشته اند.

هرچند زمان دقیق این دیدار نماینده‌گان طالبان با مقام‌های پاکستانی روشن نیست اما هیآتی ازدفتر سیاسی طالبان درقطر هفته گذشته  ازاسلام آباد دیدار کرد وبا حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی نیز گفت‌وگوهایی داشت.

گروه طالبان در اعلامیه یی در یک پیام "وتسآپ" تایید کرده است که این گروه  به حل  سیاسی جنگ در افغانستان متمایل است اما در باره پیش شرط‌های این گروه ازجمله بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان ، دراین اعلامیه از پیش شرطی  که  این گروه بارها برای صلح مطرح کرده است  چیزی گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید