Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صدها باشندۀ غزنی هنگام سفرغیرقانونی به اروپا جان باختند

مقام‌های محلی ولایت غزنی روز چهارشنبه گفتند که صدها باشندۀ دو ولسوالى غزنى هنگام سفر غیرقانونی به اروپا جان باختند.

این مقام‌ها می‌گویند که صدها جوان دو ولسوالی جاغورى و مالستانِ غزنی، در حوادث مختلف طى سفر به کشورهاى اروپايى جان دادند.

محمدظفر شريف، ولسوال جاغورى غزنى می‌گوید که شمار زيادى از جوانان و خانواده‌ها، در نتيجۀ مشکلات اقتصادى، به کشورهاى خارجى مهاجر شدند.

وی می افزاید حدود يکهزار باشندۀ اين ولسوالى، در جريان سفر به کشورهاى اروپايى جان باخته و به هدف نرسيده اند.

به گفته وی کسانيکه به کشورهاى اروپایی  رسيده اند، تاکنون بى سرنوشت مانده و با مشکلات زياد روبه رو اند.

صدها باشندۀ غزنی هنگام سفرغیرقانونی به اروپا جان باختند

محمدظفر شريف، ولسوال جاغورى غزنى می‌گوید که شمار زيادى از جوانان و خانواده‌ها، در نتيجۀ مشکلات اقتصادى، به کشورهاى خارجى مهاجر شدند

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت غزنی روز چهارشنبه گفتند که صدها باشندۀ دو ولسوالى غزنى هنگام سفر غیرقانونی به اروپا جان باختند.

این مقام‌ها می‌گویند که صدها جوان دو ولسوالی جاغورى و مالستانِ غزنی، در حوادث مختلف طى سفر به کشورهاى اروپايى جان دادند.

محمدظفر شريف، ولسوال جاغورى غزنى می‌گوید که شمار زيادى از جوانان و خانواده‌ها، در نتيجۀ مشکلات اقتصادى، به کشورهاى خارجى مهاجر شدند.

وی می افزاید حدود يکهزار باشندۀ اين ولسوالى، در جريان سفر به کشورهاى اروپايى جان باخته و به هدف نرسيده اند.

به گفته وی کسانيکه به کشورهاى اروپایی  رسيده اند، تاکنون بى سرنوشت مانده و با مشکلات زياد روبه رو اند.

هم‌رسانی کنید