Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صف مردم برای به فرزندی گرفتن نوزادان؛ شفقت یا فرصت طلبی

ده ها زن و مرد پشت در بخش داخله کودکان شفاخانه اتاترک گردآمده اند تا نوزادانی را به فرزندی بگیرند که مادران شان در رویداد هراس افگنانه بر شفاخانه صد بستر دشت برچی جان باختند.

هجوم این خانواده ها سبب شده است که خانواده های این نوزادان برای ساعت ها به نوزادان شان نرسند.

بیشتر کسانی که برای به فرزندی گرفتن این نوزادان آمده اند کسانی استند که پس از سال ها صاحب فرزند نشده اند.

درخواست این خانواده ها انتقادهای سخت خانواده های نوزادان و شهروندان کشور را بر انگیخته است.

شهروندان کشور می گویند که این خانواده می توانند برای نوزادان کمک کنند، اما نباید در کمین باشند که این نوزادان از خانواده های شان جدا بسازند.

میان این زنان و مردان حتا تنش های زبانی نیز به میان میاید، اما نگهبانان این شفاخانه توان دور ساختن این مردان و زنان را ندارند، از همین رو پولیس به کمک این نگهبانان میاید.

مریم معروف،  فعال امور زنان گفت: «شیر و سایر موادی که برای این نوزادان آوردند و کمک کردند کار نیکی و نشان دهنده احساس شان در برابر این نوزادان است، اما این نوزادان به خانواده‌های واقعی خود نیازمند استند اگر مادران شان جان باخته‌اند اما پدران و سایر اعضای خانواده آنان زنده استند.»

کسانی که امروز برای به فرزندی گرفتن این نوزدان پشت در شفاخانه هجوم آورده اند کسانی استند که سال می شود صاحب فرزند نشدند.

ترینا لطیفی پس از ده سال درمان به داشتن فرزند نا امید شده است، اکنون آمده است که اگر بتواند یکی از این کودکان را به فرزندی بگیرد.

ترینا لطیفی که پس از ده سال درمان به داشتن فرزند ناامید شده‌است، یکی از کسانی است که امروز برای گرفتن نوزاد به شفاخانه اتاترک آمده بود: «من امروز آمدیم که یکی از نوزادان را به حساب فرزندی برایش سرپرستی بگیرم که آینده درخشان داشته باشد. من فرزند ندارم می‌خواهم که فرزندی وی را بگیرم.»

آمدن این خانواده ها خشم خانواده های نوزادان برجا مانده از این رویداد هراس افگنانه بر شفاخانه سد بستر دشت برچی را برانگیخته است.

حفیظ الله می گوید که عمه اش در آن رویداد جان باخت و شوهر عمه اش سرگرم به خاک سپاری همسرش است و او ها آمده است که نوزاد عمه جان باخته اش را بگیرد و به خانواده اش برساند.

او گفت: «مردم می‌گویند که نوزاد را به ما بدهید. نوزاد به کسی داده نمی‌شود. نوزاد اگر مادرش نیست اما کسی را دارد که از سوی مواظبت کند.»

حفیظ الله افزود: «نوزاد ما را نمی‌دهند و می‌گویند که اکنون مردم این‌جا برای گرفتن این نوزادان آمده‌اند که مادر نوزاد نیستند و می‌خواهند که نوزاد را شیربدهند یا به فرزندی بگیرند. اکنون ما را به داخل اجازه نمی‌دهند. من تمامی مدرک‌ها را برای گرفتن نوزاد ما تکمیل کرده‌ایم و آوردیم و تاییدی وکیل گذر منطقه را نیز گرفته‌ام.»

مسوولان این شفاخانه برخورد این شهروندان را برای به فرزندی گرفتن این نوزدان ناراحت کننده می دانند.

صف مردم برای به فرزندی گرفتن نوزادان؛ شفقت یا فرصت طلبی

پس ازحمله بر شفاخانه نسایی ولادی در برچی، در حدود بیست نوزاد که از این شفاخانه به شفاخانه اتاترک انتقال داده شدند.

Thumbnail

ده ها زن و مرد پشت در بخش داخله کودکان شفاخانه اتاترک گردآمده اند تا نوزادانی را به فرزندی بگیرند که مادران شان در رویداد هراس افگنانه بر شفاخانه صد بستر دشت برچی جان باختند.

هجوم این خانواده ها سبب شده است که خانواده های این نوزادان برای ساعت ها به نوزادان شان نرسند.

بیشتر کسانی که برای به فرزندی گرفتن این نوزادان آمده اند کسانی استند که پس از سال ها صاحب فرزند نشده اند.

درخواست این خانواده ها انتقادهای سخت خانواده های نوزادان و شهروندان کشور را بر انگیخته است.

شهروندان کشور می گویند که این خانواده می توانند برای نوزادان کمک کنند، اما نباید در کمین باشند که این نوزادان از خانواده های شان جدا بسازند.

میان این زنان و مردان حتا تنش های زبانی نیز به میان میاید، اما نگهبانان این شفاخانه توان دور ساختن این مردان و زنان را ندارند، از همین رو پولیس به کمک این نگهبانان میاید.

مریم معروف،  فعال امور زنان گفت: «شیر و سایر موادی که برای این نوزادان آوردند و کمک کردند کار نیکی و نشان دهنده احساس شان در برابر این نوزادان است، اما این نوزادان به خانواده‌های واقعی خود نیازمند استند اگر مادران شان جان باخته‌اند اما پدران و سایر اعضای خانواده آنان زنده استند.»

کسانی که امروز برای به فرزندی گرفتن این نوزدان پشت در شفاخانه هجوم آورده اند کسانی استند که سال می شود صاحب فرزند نشدند.

ترینا لطیفی پس از ده سال درمان به داشتن فرزند نا امید شده است، اکنون آمده است که اگر بتواند یکی از این کودکان را به فرزندی بگیرد.

ترینا لطیفی که پس از ده سال درمان به داشتن فرزند ناامید شده‌است، یکی از کسانی است که امروز برای گرفتن نوزاد به شفاخانه اتاترک آمده بود: «من امروز آمدیم که یکی از نوزادان را به حساب فرزندی برایش سرپرستی بگیرم که آینده درخشان داشته باشد. من فرزند ندارم می‌خواهم که فرزندی وی را بگیرم.»

آمدن این خانواده ها خشم خانواده های نوزادان برجا مانده از این رویداد هراس افگنانه بر شفاخانه سد بستر دشت برچی را برانگیخته است.

حفیظ الله می گوید که عمه اش در آن رویداد جان باخت و شوهر عمه اش سرگرم به خاک سپاری همسرش است و او ها آمده است که نوزاد عمه جان باخته اش را بگیرد و به خانواده اش برساند.

او گفت: «مردم می‌گویند که نوزاد را به ما بدهید. نوزاد به کسی داده نمی‌شود. نوزاد اگر مادرش نیست اما کسی را دارد که از سوی مواظبت کند.»

حفیظ الله افزود: «نوزاد ما را نمی‌دهند و می‌گویند که اکنون مردم این‌جا برای گرفتن این نوزادان آمده‌اند که مادر نوزاد نیستند و می‌خواهند که نوزاد را شیربدهند یا به فرزندی بگیرند. اکنون ما را به داخل اجازه نمی‌دهند. من تمامی مدرک‌ها را برای گرفتن نوزاد ما تکمیل کرده‌ایم و آوردیم و تاییدی وکیل گذر منطقه را نیز گرفته‌ام.»

مسوولان این شفاخانه برخورد این شهروندان را برای به فرزندی گرفتن این نوزدان ناراحت کننده می دانند.

هم‌رسانی کنید