تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن وزارت مخابرات به شکستن قوانین استخدام

سندهایی به طلوع نیوز رسیده اند که نشان می‌دهند وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی چهار مشاور و پنج کارمند اداری را با منبع واحد و بدون رقابت و با معاش‌های بلند در این وزارت استخدام کرده است.

بر بنیاد این سندها، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی چهار تن را به حیث مشاور با به کارگیری از شیوۀ منبع واحد استخدام شده اند که تنخواه آنان از ۱۵۰ هزار تا ۲۳۰ هزار افغانی است.

از سوی دیگر چندین کارمند ارشد دیگر نیز از سوی سرپرست این وزارت با شیوۀ منبع واحد استخدام شده اند که تنخواه آنان از ۳۰ هزار تا ۷۰ هزار افغانی است.

در نامه هایی که به دست طلوع نیوز افتاده است، امده است که قرار دادهای این مشاوران و کارمندان برای سال آینده نیز تمدید استند.

نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرت و تکنالوژی معلوماتی، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «موافقت وزارت مالیه گرفته شده است، از مراحل قانونی گذشته اند، بنا این استخدام ها کدام مشکلی ندارند.»

دیده‌بان شفافیت می‌گوید که روند این استخدام‌ها را غیر شفاف می‌داند و بر بررسی این استخدام ها تأکید می‌ورزد.

اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت، در این باره گفت: «گمان می‌رود که افرادی نزدیک به وزارت مخابرات در اینجا استخدام شده باشند. بنا نیاز است که تمامی این پروسه به گونه جدی بررسی شود تا افرادی که استخدام شده اند شناسایی شوند که آیا ظرفیت کاری را که در آن استخدام شده اند دارند؟»

خالد خالد، دانشجوی روابط بین الملل، گفت: «باید حکومت وحدت ملی دراین زمینه توزیحات قانع کننده بدهد چون که ما نمی تونیم چندین سال دیگر را نیز با چنین استخدام‌های غیرشفاف و غیرقانونی و بدون در نظر داشت شایسته‌گی، حکومت را به پیش ببریم.»

دیده بان شفافیت می‌گوید که باید روشن شود که چنین معاش‌ها برای این اشخاص با چی اصولی در نظر گرفته شده اند.

متهم شدن وزارت مخابرات به شکستن قوانین استخدام

دیده بان شفافیت می‌گوید که باید روشن شود که چنین معاش‌ها برای این اشخاص با چی اصولی در نظر گرفته شده اند.

Thumbnail

سندهایی به طلوع نیوز رسیده اند که نشان می‌دهند وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی چهار مشاور و پنج کارمند اداری را با منبع واحد و بدون رقابت و با معاش‌های بلند در این وزارت استخدام کرده است.

بر بنیاد این سندها، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی چهار تن را به حیث مشاور با به کارگیری از شیوۀ منبع واحد استخدام شده اند که تنخواه آنان از ۱۵۰ هزار تا ۲۳۰ هزار افغانی است.

از سوی دیگر چندین کارمند ارشد دیگر نیز از سوی سرپرست این وزارت با شیوۀ منبع واحد استخدام شده اند که تنخواه آنان از ۳۰ هزار تا ۷۰ هزار افغانی است.

در نامه هایی که به دست طلوع نیوز افتاده است، امده است که قرار دادهای این مشاوران و کارمندان برای سال آینده نیز تمدید استند.

نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرت و تکنالوژی معلوماتی، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «موافقت وزارت مالیه گرفته شده است، از مراحل قانونی گذشته اند، بنا این استخدام ها کدام مشکلی ندارند.»

دیده‌بان شفافیت می‌گوید که روند این استخدام‌ها را غیر شفاف می‌داند و بر بررسی این استخدام ها تأکید می‌ورزد.

اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت، در این باره گفت: «گمان می‌رود که افرادی نزدیک به وزارت مخابرات در اینجا استخدام شده باشند. بنا نیاز است که تمامی این پروسه به گونه جدی بررسی شود تا افرادی که استخدام شده اند شناسایی شوند که آیا ظرفیت کاری را که در آن استخدام شده اند دارند؟»

خالد خالد، دانشجوی روابط بین الملل، گفت: «باید حکومت وحدت ملی دراین زمینه توزیحات قانع کننده بدهد چون که ما نمی تونیم چندین سال دیگر را نیز با چنین استخدام‌های غیرشفاف و غیرقانونی و بدون در نظر داشت شایسته‌گی، حکومت را به پیش ببریم.»

دیده بان شفافیت می‌گوید که باید روشن شود که چنین معاش‌ها برای این اشخاص با چی اصولی در نظر گرفته شده اند.

هم‌رسانی کنید