تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد عبدالله: نتیجۀ نُخستین انتخابات در ۲۳ عقرب اعلام نخواهد شد

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به علت پایین بودن ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نُخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز بیست‌وسوم ماه عقرب اعلام نخواهد شد.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری - که به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد - قرار بود در ۲۷ ماه میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، نخست اعلام کرد که تا زمان نامعلومی اعلام نتایج نخستین به تأخیر افتاده‌است و سپس ۲۳ماه عقرب را برای اعلام نتایج نخستین انتخابات مشخص کرد.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت: «با توجه به ظرفیت کاری‌یی‌که ما داریم، مسیر راه و مشکلاتی‌که پیش‌رو داریم به نظر من اعلان نتایج ابتدایی به تاریخ بیست سوم عقرب ممکن نخواهد بود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی نخستین کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تاریخ ۲۷ میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶عقرب (روزگذشته) اعلام می‌شدند. کمیسیون تاکنون تاریخی برای اعلام نتایج نهایی انتخابات مشخص نکرده‌است.

در این شرایط، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ موضوعات مرتبط به انتخابات، گفته‌های متناقضی دارند؛ روز گذشته، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات به طلوع‌نیوز گفت که روند بازشماری آرا آغاز شده‌است، اما آقای عبدالله، امروز (جمعه، ۱۷عقرب) گفت که هیچ کار عملی برای بازشماری آرا آغاز نشده‌است: «تا این لحظه‌یی‌که من همرای شما صحبت می‌کنم، کدام کار عملی برای باز شماری یعنی انتقال هیئت یا گپ دیگری باشد، صورت نگرفته‌است.»

قرار است آرای ۸۴۹۴ محل رأی‌دهی در سراسر کشور بازشماری شوند – روند بازشماری، قرار بود هفتۀ پیش آغاز شود، اما چندین بار به تأخیر افتاد.

این وضعیت، دسته‌های انتخاباتی را نگران کرده‌است. دسته‌های انتخاباتی، می‌گویند که تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات پرسش برانگیز است.

اجمل هودمن، مسؤول بخش فنی و نظارتی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «حال اگر نتیجۀ ابتدایی از تاریخ ۲۳عقرب به تعویق می‌افتد، این به هیچ وجه قابل توجه نیست، این خودش سوال برانگیز است!»

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «ما، حتا یک رأی باطل را به داخل این محاسبه، قبول نمی‌کنیم و از هر رأی مردم افغانستان با تمام قاطعیت پشتیبانی می‌کنیم و تا زمانی‌که سقف رأی معلوم نشود، بازشماری را ما بی مورد می‌دانیم.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات و سیاست‌گران، می‌گویند که اعضای کمیسیون انتخابات وابسته‌گی‌هایی دارند و نیز در مدیریت انتخابات ناتوان استند، به همین دلیل روند بازشماری آرا آغاز نشده‌است و نیز اعلام نتایج انتخابات به تأخیر افتاده‌است.

محمد عبدالله: نتیجۀ نُخستین انتخابات در ۲۳ عقرب اعلام نخواهد شد

همزمان با این، محمد عبدالله می‌گوید که هیچ کار عملی برای بازشماری آرا آغاز نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به علت پایین بودن ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نُخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز بیست‌وسوم ماه عقرب اعلام نخواهد شد.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری - که به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد - قرار بود در ۲۷ ماه میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، نخست اعلام کرد که تا زمان نامعلومی اعلام نتایج نخستین به تأخیر افتاده‌است و سپس ۲۳ماه عقرب را برای اعلام نتایج نخستین انتخابات مشخص کرد.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت: «با توجه به ظرفیت کاری‌یی‌که ما داریم، مسیر راه و مشکلاتی‌که پیش‌رو داریم به نظر من اعلان نتایج ابتدایی به تاریخ بیست سوم عقرب ممکن نخواهد بود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی نخستین کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تاریخ ۲۷ میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶عقرب (روزگذشته) اعلام می‌شدند. کمیسیون تاکنون تاریخی برای اعلام نتایج نهایی انتخابات مشخص نکرده‌است.

در این شرایط، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ موضوعات مرتبط به انتخابات، گفته‌های متناقضی دارند؛ روز گذشته، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات به طلوع‌نیوز گفت که روند بازشماری آرا آغاز شده‌است، اما آقای عبدالله، امروز (جمعه، ۱۷عقرب) گفت که هیچ کار عملی برای بازشماری آرا آغاز نشده‌است: «تا این لحظه‌یی‌که من همرای شما صحبت می‌کنم، کدام کار عملی برای باز شماری یعنی انتقال هیئت یا گپ دیگری باشد، صورت نگرفته‌است.»

قرار است آرای ۸۴۹۴ محل رأی‌دهی در سراسر کشور بازشماری شوند – روند بازشماری، قرار بود هفتۀ پیش آغاز شود، اما چندین بار به تأخیر افتاد.

این وضعیت، دسته‌های انتخاباتی را نگران کرده‌است. دسته‌های انتخاباتی، می‌گویند که تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات پرسش برانگیز است.

اجمل هودمن، مسؤول بخش فنی و نظارتی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «حال اگر نتیجۀ ابتدایی از تاریخ ۲۳عقرب به تعویق می‌افتد، این به هیچ وجه قابل توجه نیست، این خودش سوال برانگیز است!»

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «ما، حتا یک رأی باطل را به داخل این محاسبه، قبول نمی‌کنیم و از هر رأی مردم افغانستان با تمام قاطعیت پشتیبانی می‌کنیم و تا زمانی‌که سقف رأی معلوم نشود، بازشماری را ما بی مورد می‌دانیم.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات و سیاست‌گران، می‌گویند که اعضای کمیسیون انتخابات وابسته‌گی‌هایی دارند و نیز در مدیریت انتخابات ناتوان استند، به همین دلیل روند بازشماری آرا آغاز نشده‌است و نیز اعلام نتایج انتخابات به تأخیر افتاده‌است.

هم‌رسانی کنید