تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشاور پیشین مجلس سنا با ضمانت از زندان آزاد شده‌است

نجیب‌الله دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا که سه ماه پیش به اتهام پشتیبانی و نگهداری هراس‌افگنان زندانی شده بود، آزاد شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های ریاست عمومی امنیت ملی که به لوی سارنوالی رسیده‌است، نجیب‌الله دلاور هیچ‌گونه پیوندی با گروهای هراس‌افگن نداشته است و با ضمانت آزاد شده‌است.

رسولی در این باره افزود: «اتهاماتی که قبلأ از سوی رسانه‌ها گفته می‌شد و در سوالات شما مطرح است؛ مثل داشتن رابطه با مخالفین و دشمنان، داشتن رابطه با کشورهای بعدی، قطعأ در جریان بررسی امنیت ملی، چیزی در این زمینه دریافت نشده. تنها اتهامی که نسبت به این شخص وارد دانسته شده، مسالۀ استفادۀ پلیت یک موتر در موتر دیگر است.»

سه ماه پیش، وزارت امور داخله اعلام کرد که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را همراه با چند تن دیگر که مشمول شهروندان پاکستان نیز بودند، به اتهام جعل و تذویر اسناد وسایط، انتقال جنگ افزارهای غیرقانونی، داشتن رابطه با گروهای هراس‌افگن و نیز نگهداری هراس‌افگنان بازداشت کردند.

اکنون نیز وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را پس از یک سال تحقیقات کشفی با سند بازداشت کرده بودند.

در همین حال، شماری از آگاهان امور، می‌گویند که حکومت با چنین پرونده‌های سیاسی، برخورد سیاسی می‌کند.

رحمت الله بیژن پور، آگاه امور سیاسی گفت: «به سارنوالی گفته شده که رهایش کنید! در زد و بندهای درونی گفته شده که رها سازید اگر [او] طالب و یا غیر طالب، هرچیزی که است؛ مسله بر سر یک توافق است که آن را انجام می‌دهیم.»
 
با این هم، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که باید نهادهای کشفی و عدلی و قضایی در برابر کارکرد شان به‌گونۀ شفاف به مردم روشنی دهند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان بیان داشت: «در ابتدا بسیار با جدیت مطرح شد و نشان می‌داد که این‌جا یک جنایت بسیار کلانی نسبت به منافع ملی افغانستان واقع شده و این‌ها دستگیر شده‌اند. اما متأسفانه این گونه عمل [رهاسازی] نشان میدهد که حکومت و دستگاه عدالت جزایی قادر به رسیده‌‎گی هم‌چو قضیه‌های بزرگ نمی‌تواند باشد.»
 
با این هم، اعضای شورای ملی و نیز شماری از سیاست‌گران نهادهای کشفی ،استخباراتی و نیز عدلی وقضایی را در رسیده‌گی به پرونده‌ها به برخوردهای سیاسی متهم می‌سازند.

مشاور پیشین مجلس سنا با ضمانت از زندان آزاد شده‌است

تصویر بندانگشتی

نجیب‌الله دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا که سه ماه پیش به اتهام پشتیبانی و نگهداری هراس‌افگنان زندانی شده بود، آزاد شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های ریاست عمومی امنیت ملی که به لوی سارنوالی رسیده‌است، نجیب‌الله دلاور هیچ‌گونه پیوندی با گروهای هراس‌افگن نداشته است و با ضمانت آزاد شده‌است.

رسولی در این باره افزود: «اتهاماتی که قبلأ از سوی رسانه‌ها گفته می‌شد و در سوالات شما مطرح است؛ مثل داشتن رابطه با مخالفین و دشمنان، داشتن رابطه با کشورهای بعدی، قطعأ در جریان بررسی امنیت ملی، چیزی در این زمینه دریافت نشده. تنها اتهامی که نسبت به این شخص وارد دانسته شده، مسالۀ استفادۀ پلیت یک موتر در موتر دیگر است.»

سه ماه پیش، وزارت امور داخله اعلام کرد که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را همراه با چند تن دیگر که مشمول شهروندان پاکستان نیز بودند، به اتهام جعل و تذویر اسناد وسایط، انتقال جنگ افزارهای غیرقانونی، داشتن رابطه با گروهای هراس‌افگن و نیز نگهداری هراس‌افگنان بازداشت کردند.

اکنون نیز وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را پس از یک سال تحقیقات کشفی با سند بازداشت کرده بودند.

در همین حال، شماری از آگاهان امور، می‌گویند که حکومت با چنین پرونده‌های سیاسی، برخورد سیاسی می‌کند.

رحمت الله بیژن پور، آگاه امور سیاسی گفت: «به سارنوالی گفته شده که رهایش کنید! در زد و بندهای درونی گفته شده که رها سازید اگر [او] طالب و یا غیر طالب، هرچیزی که است؛ مسله بر سر یک توافق است که آن را انجام می‌دهیم.»
 
با این هم، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که باید نهادهای کشفی و عدلی و قضایی در برابر کارکرد شان به‌گونۀ شفاف به مردم روشنی دهند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان بیان داشت: «در ابتدا بسیار با جدیت مطرح شد و نشان می‌داد که این‌جا یک جنایت بسیار کلانی نسبت به منافع ملی افغانستان واقع شده و این‌ها دستگیر شده‌اند. اما متأسفانه این گونه عمل [رهاسازی] نشان میدهد که حکومت و دستگاه عدالت جزایی قادر به رسیده‌‎گی هم‌چو قضیه‌های بزرگ نمی‌تواند باشد.»
 
با این هم، اعضای شورای ملی و نیز شماری از سیاست‌گران نهادهای کشفی ،استخباراتی و نیز عدلی وقضایی را در رسیده‌گی به پرونده‌ها به برخوردهای سیاسی متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید