Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: دور دوم توزیع نان خشک به نیازمندان به زودی آغاز می‌شود

ریاست‌جمهوری روز دوشنبه (۲۶جوزا) می‌گوید که به زودی بسته‌های کمک‌های مواد خواربار به خانواده‌های نیازمند آغاز می‌شود.

بربنیاد اطلاعات دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری، ، کمک‌های غذایی به نیازمندان همزمان با شیوع بیماری کووید نزده درکشور در سه مرحله برنامه ریزی شده بود که برنامه نخست آن توزیع نان خشک بود، پایان یافت و قرار است به زودی مرحله دوم آغاز شود.

محمد هدایت، مشاور رسانه یی معاونیت دوم ریاست جمهوری گفت: «کمبودها و نواقصی که در توزیع نان خشک داشتیم که بعضی گزارش‌ها وجود داشت که افراد مستحق از او مستفید شده باشد، بخاطر این که دیگر او نوافقص وجود نداشته باشد یک مقدار فاصله می‌افتد، اما به زودی شروع می‌شود.»

در همین حال وزارت مالیه هزینه برنامه توزیع نان خشک را که ۲.۸ میلیارد افغانی بود می‌گوید که از این میان یک میلیارد و یک صدو پانزده میلیون افغانی آن درکابل هزینه شد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «برای توزیع نان خشک تاکنون تقریباً ۲.۸ میلیارد افغانی به مصرف رسیده است که از این میان یک ملیارد و یک صدو پنجاه میلیون در مرکز به مصرف رسیده است.»

همزمان با این شهرداری کابل می‌گوید که در برنامه نخست به ۳۱۱۳۲۰ خانواده برای چهل روز بیش از یک صدو پانزده میلیون قرص نان توزیع شده است.

نعمت بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «از تاریخ ده ثور برای شهروندان نیازمند شهرکابل نان توزیع کردند که تعداد این خانواده‌ها اول کمتر بود و بعداً که به عظمی ترین نقطه آن رسید به ۳۱۱۳۲۰ خانواده رسید در مدت چهل روز برای شان نان توزیع شد.»

محمد طالب که در کنار جاده‌های کابل کراچی رانی می‌کند می‌‎گوید، پانزده روز می‌شود توزیع نان خشک به نیازمندان همانند او قطع شده است.

طالب از روزهایی که روزانه پنج تا ده قرص نان بدست می‌آورد، خشنود به نظر می‌رسد، اما اکنون به علت نبود کار و ناداری نگران خواربار اعضای خانواده اش است.

محمد طالب، کراچی ران گفت: «همان پنج دانه نانی که بود غنیمت بود کمی از نان آوردن راحت بودیم.»

شمس الدین، نیشکر فروش است و چند روز می‌شود دوباره به کار آغاز کرده است، می‌گوید به علت تهدید ویروس کرونا، کمتر کسانی حاضر می‌شوند از او آب نیشکر بخرند.

شمس الدین گفت: «صبح میایم پنج بجه تا مغرب کار می‌کنم برای دوصد افغانی کسی هم چیزی نمی‌‎گیرد می‌گویند که کرونا میگیرد.»

ریاست جمهوری از آغاز مرحله دوم کمک‌ها درحالی سخن میزند که هزینه کمک‌های حکومت در مرحله دوم و سوم تاکنون روشن نیست.

پیش از این سرپرست وزارت مالیه گفته بود که در حدود ۳۰۰ میلیون دالربرای توزیع بسته‌های کمکی به نیازمندان در نظر گرفته شده است.

مقام‌ها: دور دوم توزیع نان خشک به نیازمندان به زودی آغاز می‌شود

مقام‌ها می گویند که در دور نخست توزیع نان خشک برای نیازمندان، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی هزینه شده است.

Thumbnail

ریاست‌جمهوری روز دوشنبه (۲۶جوزا) می‌گوید که به زودی بسته‌های کمک‌های مواد خواربار به خانواده‌های نیازمند آغاز می‌شود.

بربنیاد اطلاعات دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری، ، کمک‌های غذایی به نیازمندان همزمان با شیوع بیماری کووید نزده درکشور در سه مرحله برنامه ریزی شده بود که برنامه نخست آن توزیع نان خشک بود، پایان یافت و قرار است به زودی مرحله دوم آغاز شود.

محمد هدایت، مشاور رسانه یی معاونیت دوم ریاست جمهوری گفت: «کمبودها و نواقصی که در توزیع نان خشک داشتیم که بعضی گزارش‌ها وجود داشت که افراد مستحق از او مستفید شده باشد، بخاطر این که دیگر او نوافقص وجود نداشته باشد یک مقدار فاصله می‌افتد، اما به زودی شروع می‌شود.»

در همین حال وزارت مالیه هزینه برنامه توزیع نان خشک را که ۲.۸ میلیارد افغانی بود می‌گوید که از این میان یک میلیارد و یک صدو پانزده میلیون افغانی آن درکابل هزینه شد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «برای توزیع نان خشک تاکنون تقریباً ۲.۸ میلیارد افغانی به مصرف رسیده است که از این میان یک ملیارد و یک صدو پنجاه میلیون در مرکز به مصرف رسیده است.»

همزمان با این شهرداری کابل می‌گوید که در برنامه نخست به ۳۱۱۳۲۰ خانواده برای چهل روز بیش از یک صدو پانزده میلیون قرص نان توزیع شده است.

نعمت بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «از تاریخ ده ثور برای شهروندان نیازمند شهرکابل نان توزیع کردند که تعداد این خانواده‌ها اول کمتر بود و بعداً که به عظمی ترین نقطه آن رسید به ۳۱۱۳۲۰ خانواده رسید در مدت چهل روز برای شان نان توزیع شد.»

محمد طالب که در کنار جاده‌های کابل کراچی رانی می‌کند می‌‎گوید، پانزده روز می‌شود توزیع نان خشک به نیازمندان همانند او قطع شده است.

طالب از روزهایی که روزانه پنج تا ده قرص نان بدست می‌آورد، خشنود به نظر می‌رسد، اما اکنون به علت نبود کار و ناداری نگران خواربار اعضای خانواده اش است.

محمد طالب، کراچی ران گفت: «همان پنج دانه نانی که بود غنیمت بود کمی از نان آوردن راحت بودیم.»

شمس الدین، نیشکر فروش است و چند روز می‌شود دوباره به کار آغاز کرده است، می‌گوید به علت تهدید ویروس کرونا، کمتر کسانی حاضر می‌شوند از او آب نیشکر بخرند.

شمس الدین گفت: «صبح میایم پنج بجه تا مغرب کار می‌کنم برای دوصد افغانی کسی هم چیزی نمی‌‎گیرد می‌گویند که کرونا میگیرد.»

ریاست جمهوری از آغاز مرحله دوم کمک‌ها درحالی سخن میزند که هزینه کمک‌های حکومت در مرحله دوم و سوم تاکنون روشن نیست.

پیش از این سرپرست وزارت مالیه گفته بود که در حدود ۳۰۰ میلیون دالربرای توزیع بسته‌های کمکی به نیازمندان در نظر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید