تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناپدید بودن ۳۰۰ زندانی پس از حمله زندان ننگرهار

در حالی که نهاد های امنیتی در بارۀ شمار زندانیانی که پس از حمله بر زندان ننگرهار ناپدید استند، جزییاتی به دست نمی دهد اما شماری از نماینده گان مجلس می گویند که در حدود سه صد زندانی طالب و داعش از این زندان گریخته اند.

این نماینده گان می افزایند که یک شمار بیشتر کسانی که از این زندان گریخته اند افراد کلیدی گروه های طالبان و داعشیان استند.

اما طالبان ادعا می کنند هیچ زندانی این گروه از زندان ننگرهار فرار نکرده اند.

یک منبع به طلوع نیوز می گوید که درهنگام حمله برزندان ننگرهار، یک هزارو هشت صد زندانی دراین زندان نگهداری می شدند اما یک هزار و ۲۵ زندانی پس ازفرار دوباره بازداشت، چهارصدوسی زندانی فرار نتوانستند اما از درحدود سه صد زندانی موفق به فرار شده اند.

عبدالرووف شپون، مجلس نماینده گان، گفت: «در بلاکی که جنگجویان داعش بودند کاملا خالی است و کسانی که هدف شان بودند آنان هم گریخته اند.»

ابرار الله مراد ، مجلس نماینده گان، گفت: «نزدیک به سه صد زندانی گریخته اند و این زندانیان مربوط به داعش و طالبان می شوند.»

حمله تهاجمی بر زندان ننگرهار با واکنش های سختی رو به رو شده است، شماری از نماینده گان مردم در مجلس می گویند با ان که مسوولان امنیتی از تهدید ها بر این زندان آگاه بودند، اما در کار تامین امنیت این زندان بی پروایی کرده اند.

خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده گان، گفت: «ضعف استخباراتی که از طرف نیروهای کشفی و استخباراتی وجود داشت که نتوانستند از وقوع حادثه جلوگیری کنند.»

از سوی دیگر  تصویر  از عبدالولی حصارک فرمانده زندان ننگرهار که درآن نقشه زندان ننگرهار در پشت سرش دیده می شود  دررسانه های اجتماعی بازتاب یافته است.

یک نماینده ننگرهار درشورای ملی ادعا دارد که عبدالولی حصارک سه بار از کرسی اش برکنار شده بود اما به پشتیبانی رییس مجلس سنا دوباره در پستش گماشته شده است.

مقتدر ناصری، رییس دبیرخانه مجلس سنا، گفت: «اگر کدام هموطن ما یا اداره ای در زمینه ثبوت داشته باشد که این را ثابت بسازد که جناب مسلمیار صاحب در زمینه استخدام شان سفارش کردند یا فشار وارد کردند لطف بکنند همین را با ملت افغانستان شریک بسازند تا به رویت آن قضاوت صورت بگیرد.»

پس از حمله بر زندان ننگرهار این تصویر ها از عبدالولی حصارک فرمانده زندان ننگرهار در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند، که آواز خوانانی در وصفش آهنگی خوانده اند.اما فرمانده حصارک ومسوولان اداره تنظیم امور زندان ها حاضر نشدند به این اتهام ها پاسخ بگویند.

ناپدید بودن ۳۰۰ زندانی پس از حمله زندان ننگرهار

شماری از نماینده گان می‌گویند که یک شمار بیشتر کسانی که از این زندان گریخته اند افراد کلیدی گروه های طالبان و داعشیان استند.

Thumbnail

در حالی که نهاد های امنیتی در بارۀ شمار زندانیانی که پس از حمله بر زندان ننگرهار ناپدید استند، جزییاتی به دست نمی دهد اما شماری از نماینده گان مجلس می گویند که در حدود سه صد زندانی طالب و داعش از این زندان گریخته اند.

این نماینده گان می افزایند که یک شمار بیشتر کسانی که از این زندان گریخته اند افراد کلیدی گروه های طالبان و داعشیان استند.

اما طالبان ادعا می کنند هیچ زندانی این گروه از زندان ننگرهار فرار نکرده اند.

یک منبع به طلوع نیوز می گوید که درهنگام حمله برزندان ننگرهار، یک هزارو هشت صد زندانی دراین زندان نگهداری می شدند اما یک هزار و ۲۵ زندانی پس ازفرار دوباره بازداشت، چهارصدوسی زندانی فرار نتوانستند اما از درحدود سه صد زندانی موفق به فرار شده اند.

عبدالرووف شپون، مجلس نماینده گان، گفت: «در بلاکی که جنگجویان داعش بودند کاملا خالی است و کسانی که هدف شان بودند آنان هم گریخته اند.»

ابرار الله مراد ، مجلس نماینده گان، گفت: «نزدیک به سه صد زندانی گریخته اند و این زندانیان مربوط به داعش و طالبان می شوند.»

حمله تهاجمی بر زندان ننگرهار با واکنش های سختی رو به رو شده است، شماری از نماینده گان مردم در مجلس می گویند با ان که مسوولان امنیتی از تهدید ها بر این زندان آگاه بودند، اما در کار تامین امنیت این زندان بی پروایی کرده اند.

خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده گان، گفت: «ضعف استخباراتی که از طرف نیروهای کشفی و استخباراتی وجود داشت که نتوانستند از وقوع حادثه جلوگیری کنند.»

از سوی دیگر  تصویر  از عبدالولی حصارک فرمانده زندان ننگرهار که درآن نقشه زندان ننگرهار در پشت سرش دیده می شود  دررسانه های اجتماعی بازتاب یافته است.

یک نماینده ننگرهار درشورای ملی ادعا دارد که عبدالولی حصارک سه بار از کرسی اش برکنار شده بود اما به پشتیبانی رییس مجلس سنا دوباره در پستش گماشته شده است.

مقتدر ناصری، رییس دبیرخانه مجلس سنا، گفت: «اگر کدام هموطن ما یا اداره ای در زمینه ثبوت داشته باشد که این را ثابت بسازد که جناب مسلمیار صاحب در زمینه استخدام شان سفارش کردند یا فشار وارد کردند لطف بکنند همین را با ملت افغانستان شریک بسازند تا به رویت آن قضاوت صورت بگیرد.»

پس از حمله بر زندان ننگرهار این تصویر ها از عبدالولی حصارک فرمانده زندان ننگرهار در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند، که آواز خوانانی در وصفش آهنگی خوانده اند.اما فرمانده حصارک ومسوولان اداره تنظیم امور زندان ها حاضر نشدند به این اتهام ها پاسخ بگویند.

هم‌رسانی کنید