Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نسخۀ بازنگری شدۀ کد جزایی افغانستان معرفی شد

شش سال پس از آغاز کار روی اصلاح و تغییر کد جزایی افغانستان، سر انجام کد جزایی نهایی شده امروز (شنبه، ۲۰عقرب) به دسترس همه گان قرار گرفت.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور که در یک مراسم که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود سخن می زد، گفت که تغییرات شگرفی که در کد جزایی آمده است، چالش های برخاسته از پراکنده گی سندهای تقنینی را برطرف خواهد کرد.

آقای دانش در این باره بیان داشت: «اگر شما یک بار قانون های اسلامی دیگر و یا همسایه را ببینید، این گونه چیزی ندارند. آن ها هم دچار همین پراکنده گی استند، حتا خود فرانسۀ امروز. همین کد جزای را که اکنون ما داریم آن ها ندارند.»

در همین حال،  عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز می گوید که در این کد، معیارهایی در نظر گرفته شده اند که جرم با جزا متناسب شده است.

وزیر عدلیه اظهار داشت:«امیدوارم که این قانون موثر واقع شود و زورگویی ها را برچیند.»

یکی از تغییرات که در این کد آمده است، حبس حداقل از بیست و چهار ساعت به سه ماه است.

و همین طور، جرم های سایبری، جرم های فساد اداری، جرم های محیط زیستی، جرم های مربوط به انتخابات از جرم های تازه یی استند که در کد جزایی گنجانیده شده اند.

محمد اشرف رسولی، رییس گروۀ اصلاح قانون در این باره می گوید: «ما کوشش کردیم که موضوع بدیل حبس را مطرح بکنیم؛ یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی که در تمام دنیا مروج است.»

در تدوین کد جزایی، از سندهای جهانی مانند کنوانسیون ها و کدهای جزایی کشورهای مثل ایران، فرانسه، آلمان، ترکیه، مراکش، مصر، موناکو و مالیزیا به علت نزدیکی با قانون جزای افغانستان، کار گرفته شده است.

افغانستان پیش از این، دارای یازده قانون مستقل جزا و شصت و سه قانون دیگری که احکام جزایی پوشیده و پنهان داشتند، بود.

نسخۀ بازنگری شدۀ کد جزایی افغانستان معرفی شد

قانون های پیشین، هزینۀ بزرگی برای حکومت داشت؛ زیرا زندان ها پر از مجرمانی می شدند که جرم های کوچکی را مرتکب شده بودند.

Thumbnail

شش سال پس از آغاز کار روی اصلاح و تغییر کد جزایی افغانستان، سر انجام کد جزایی نهایی شده امروز (شنبه، ۲۰عقرب) به دسترس همه گان قرار گرفت.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور که در یک مراسم که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود سخن می زد، گفت که تغییرات شگرفی که در کد جزایی آمده است، چالش های برخاسته از پراکنده گی سندهای تقنینی را برطرف خواهد کرد.

آقای دانش در این باره بیان داشت: «اگر شما یک بار قانون های اسلامی دیگر و یا همسایه را ببینید، این گونه چیزی ندارند. آن ها هم دچار همین پراکنده گی استند، حتا خود فرانسۀ امروز. همین کد جزای را که اکنون ما داریم آن ها ندارند.»

در همین حال،  عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز می گوید که در این کد، معیارهایی در نظر گرفته شده اند که جرم با جزا متناسب شده است.

وزیر عدلیه اظهار داشت:«امیدوارم که این قانون موثر واقع شود و زورگویی ها را برچیند.»

یکی از تغییرات که در این کد آمده است، حبس حداقل از بیست و چهار ساعت به سه ماه است.

و همین طور، جرم های سایبری، جرم های فساد اداری، جرم های محیط زیستی، جرم های مربوط به انتخابات از جرم های تازه یی استند که در کد جزایی گنجانیده شده اند.

محمد اشرف رسولی، رییس گروۀ اصلاح قانون در این باره می گوید: «ما کوشش کردیم که موضوع بدیل حبس را مطرح بکنیم؛ یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی که در تمام دنیا مروج است.»

در تدوین کد جزایی، از سندهای جهانی مانند کنوانسیون ها و کدهای جزایی کشورهای مثل ایران، فرانسه، آلمان، ترکیه، مراکش، مصر، موناکو و مالیزیا به علت نزدیکی با قانون جزای افغانستان، کار گرفته شده است.

افغانستان پیش از این، دارای یازده قانون مستقل جزا و شصت و سه قانون دیگری که احکام جزایی پوشیده و پنهان داشتند، بود.

هم‌رسانی کنید