Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظرسنجی بنیاد آسیا: میزان خوشبینی مردم به آینده افزایش یافته‌است

«بنیاد آسیا» با نشر نظرسنجی سالانه‌اش، می‌گوید که میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده به بالاترین حد در هفت سال گذشته رسیده‌است.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهند شمار کسانی که باور دارند افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود، ۲درصد در مقایسه به سال پار میلادی افزایش یافته‌است.

در این نظرسنجی آمده‌است که در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳۶.۱درصد افغان‌ها به این باور اند که افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، این رقم ۳۲.۸درصد بوده‌است.

۵۵.۷ درصد پاسخ دهنده‌گان در این نظرسنجی، بهبود امنیت را علت خوشبینی شان نسبت به آینده گفته‌اند در حالی‌که در سال گذشته ۵۱.۸درصد پاسخ دهنده‌گان بهبود امنیت را علت خوشبینی شان گفته بودند.

۴۸.۶درصد از پاسخ‌ دهنده‌گان هم بازسازی را علت خوشبینی شان گفته‌اند – این رقم با سال گذشته تفاوتی نکرده‌است.

آنانی‌که می‌گویند صلح به جنگ در افغانستان پایان خواهد داد به ۲۶.۳درصد افزایش یافته‌است – این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱۶.۴ درصد می‌رسید.

در این نظر سنجی، ۶۴درصد پاسخ‌ دهنده‌گان گفته‌اند که صلح با طالبان ممکن است که نشان دهندۀ افزایش ده درصدی نسبت به سال گذشته است.

شمار کسانی‌که می‌گویند با طالبان همدردی ندارند با سه درصد افزایش از ۸۲.۴ درصد به ۸۵.۱ درصد افزایش یافته‌است.

در نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا، با ۱۷۸۱۲ تن به‌گونۀ مستقیم در۳۴ ولایت افغانستان گفت‌وگو شده‌است. این گفت‌وگوها در جریان در حدود یک ماه – ۱۱جولای تا ۷ آگست – صورت گرفته‌است – درست در زمانی‌که تلاش‌های صلح امریکا و طالبان در اوجش بود.

با وجود افزایش خوشبینی نسبت به آینده، هنوزهم ۵۸.۲درصد شهروندان افغانستان، می‌گویند که کشور در مسیر نادرست به پیش می‌رود. این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۶۱.۳درصد بود.

علت‌های بدبینی مردم تقریبأ مشابه استند؛ ۷۴.۷درصد مردم، ناامنی و جرایم را علت بدبینی شان نسبت به آینده گفته‌اند و ۴۱.۵ درصد پاسخ‌دهنده‌گان نابسامانی اقتصادی را و ۳۱.۱ درصد شهروندان هم، حکومت‌داری ضعیف را.

در این نظرسنجی از مردم دربارۀ مشکلات شان نیز پرسیده شده است؛ ۳۹.۶ درصد پاسخ‌دهنده‌گان، نبود خدمات عامه را بزرگ‌ترین مشکل در سطح ملی گفته‌اند و پاسخ‌دهنده‌گان دیگر، نبود حکومت‌داری، جرایم و ناامنی را از مشکلات شان یاد کرده‌اند.

بزرگ‌ترین مشکل برای زنان، نبود فرصت‌های آموزشی و نبود حقوق، بی‌کاری و خشونت اند در این نظرسنجی گفته‌ شده‌است.

ترس از امنیت شخصی در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳درصد افزایش یافته‌است؛ در این نظرسنجی، ۷۴.۵درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که از امنیت جان شان نگران اند.

به همین ترتیب، ۹۳.۱درصد مصاحبه شونده‌گان هم گفته‌اند که از طالبان هراس دارند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸میلادی، ۹۳.۶درصد بود.

بربنیاد این نظرسنجی، ترس از گروۀ داعش نیز میان مردم افزایش یافته‌است. ۹۵درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که از گروۀ داعش هراس دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۴.۹ درصد بود.

در بخشی دیگر از این نظرسنجی، دربارۀ کارکرد نیروهای امنیتی به ویژه پولیس نیز از مردم پرسیده شده‌است.

۵۸.۴درصد پاسخ‌ دهنده‌گان گفته‌اند که از کارکرد پولیس رضایت دارند که نشان دهندۀ یازده درصد کاهش است. در سال ۲۰۱۸میلادی، ۶۸.۹درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته بودند که از پولیس رضایت دارند.

اما، رضایت از کارکرد ارتش در افغانستان تا اندازه‌یی بیشتر شده‌است. در این نظرسنجی آمده‌است که ۵۷.۵درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که از نقش نیروهای ارتش خرسند استند درحالی این رقم در سال گذشته ۵۶.۹ درصد بوده استږ

کسانی که گفته‌اند ارتش از غیرنظامیان محافظت می‌کنند نیز افزایش را نشان می‌دهد؛ پاسخ ۵۳درصد مردم در این باره مثبت بوده‌است در حالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، ۵۱.۸ پاسخ‌ دهنده‌گان در این باره پاسخ مثبت داده بودند.

در نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، هم‌چنان از مردم پرسیده شده است که چه گروه‌هایی تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند؟

در پاسخ به این پرسش، ۶۸.۹درصد مردم، طالبان را تهدید نخست دانسته‌اند. از این میان، ۷۵.۹ درصد مردم در روستاها و ۳۷.۲درصد مردم در شهرها بوده‌اند.

به همین ترتیب، ۳۷.۶درصد پاسخ‌دهنده‌گان، گروه‌هایی را که دست به جرایم و دزدی‌ها می‌زنند، تهدید دانسته‌اند. این رقم در سال گذشتۀ میلادی ۲۴.۹ درصد بود.

در گام سوم، پاسخ‌دهنده‌گان، گروۀ داعش را تهدید امنیتی دانسته‌اند؛ ۱۲.۴درصد مردم گفته‌اند که داعش تهدید امنیتی ایجاد می‌کند که نشاندهندۀ کاهش چهاردرصدی نسبت به سال گذشته است.

نظرسنجی بنیاد آسیا: میزان خوشبینی مردم به آینده افزایش یافته‌است

در نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، ۱۸درصد خانوارهای شهری و ۸۲درصد خانوارهای روستایی سهم گرفته‌اند که ۵۱درصد آن مردان و ۴۹درصد دیگر زنان بوده‌اند.

Thumbnail

«بنیاد آسیا» با نشر نظرسنجی سالانه‌اش، می‌گوید که میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده به بالاترین حد در هفت سال گذشته رسیده‌است.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهند شمار کسانی که باور دارند افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود، ۲درصد در مقایسه به سال پار میلادی افزایش یافته‌است.

در این نظرسنجی آمده‌است که در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳۶.۱درصد افغان‌ها به این باور اند که افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، این رقم ۳۲.۸درصد بوده‌است.

۵۵.۷ درصد پاسخ دهنده‌گان در این نظرسنجی، بهبود امنیت را علت خوشبینی شان نسبت به آینده گفته‌اند در حالی‌که در سال گذشته ۵۱.۸درصد پاسخ دهنده‌گان بهبود امنیت را علت خوشبینی شان گفته بودند.

۴۸.۶درصد از پاسخ‌ دهنده‌گان هم بازسازی را علت خوشبینی شان گفته‌اند – این رقم با سال گذشته تفاوتی نکرده‌است.

آنانی‌که می‌گویند صلح به جنگ در افغانستان پایان خواهد داد به ۲۶.۳درصد افزایش یافته‌است – این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱۶.۴ درصد می‌رسید.

در این نظر سنجی، ۶۴درصد پاسخ‌ دهنده‌گان گفته‌اند که صلح با طالبان ممکن است که نشان دهندۀ افزایش ده درصدی نسبت به سال گذشته است.

شمار کسانی‌که می‌گویند با طالبان همدردی ندارند با سه درصد افزایش از ۸۲.۴ درصد به ۸۵.۱ درصد افزایش یافته‌است.

در نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا، با ۱۷۸۱۲ تن به‌گونۀ مستقیم در۳۴ ولایت افغانستان گفت‌وگو شده‌است. این گفت‌وگوها در جریان در حدود یک ماه – ۱۱جولای تا ۷ آگست – صورت گرفته‌است – درست در زمانی‌که تلاش‌های صلح امریکا و طالبان در اوجش بود.

با وجود افزایش خوشبینی نسبت به آینده، هنوزهم ۵۸.۲درصد شهروندان افغانستان، می‌گویند که کشور در مسیر نادرست به پیش می‌رود. این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۶۱.۳درصد بود.

علت‌های بدبینی مردم تقریبأ مشابه استند؛ ۷۴.۷درصد مردم، ناامنی و جرایم را علت بدبینی شان نسبت به آینده گفته‌اند و ۴۱.۵ درصد پاسخ‌دهنده‌گان نابسامانی اقتصادی را و ۳۱.۱ درصد شهروندان هم، حکومت‌داری ضعیف را.

در این نظرسنجی از مردم دربارۀ مشکلات شان نیز پرسیده شده است؛ ۳۹.۶ درصد پاسخ‌دهنده‌گان، نبود خدمات عامه را بزرگ‌ترین مشکل در سطح ملی گفته‌اند و پاسخ‌دهنده‌گان دیگر، نبود حکومت‌داری، جرایم و ناامنی را از مشکلات شان یاد کرده‌اند.

بزرگ‌ترین مشکل برای زنان، نبود فرصت‌های آموزشی و نبود حقوق، بی‌کاری و خشونت اند در این نظرسنجی گفته‌ شده‌است.

ترس از امنیت شخصی در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳درصد افزایش یافته‌است؛ در این نظرسنجی، ۷۴.۵درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که از امنیت جان شان نگران اند.

به همین ترتیب، ۹۳.۱درصد مصاحبه شونده‌گان هم گفته‌اند که از طالبان هراس دارند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸میلادی، ۹۳.۶درصد بود.

بربنیاد این نظرسنجی، ترس از گروۀ داعش نیز میان مردم افزایش یافته‌است. ۹۵درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که از گروۀ داعش هراس دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۴.۹ درصد بود.

در بخشی دیگر از این نظرسنجی، دربارۀ کارکرد نیروهای امنیتی به ویژه پولیس نیز از مردم پرسیده شده‌است.

۵۸.۴درصد پاسخ‌ دهنده‌گان گفته‌اند که از کارکرد پولیس رضایت دارند که نشان دهندۀ یازده درصد کاهش است. در سال ۲۰۱۸میلادی، ۶۸.۹درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته بودند که از پولیس رضایت دارند.

اما، رضایت از کارکرد ارتش در افغانستان تا اندازه‌یی بیشتر شده‌است. در این نظرسنجی آمده‌است که ۵۷.۵درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که از نقش نیروهای ارتش خرسند استند درحالی این رقم در سال گذشته ۵۶.۹ درصد بوده استږ

کسانی که گفته‌اند ارتش از غیرنظامیان محافظت می‌کنند نیز افزایش را نشان می‌دهد؛ پاسخ ۵۳درصد مردم در این باره مثبت بوده‌است در حالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، ۵۱.۸ پاسخ‌ دهنده‌گان در این باره پاسخ مثبت داده بودند.

در نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، هم‌چنان از مردم پرسیده شده است که چه گروه‌هایی تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند؟

در پاسخ به این پرسش، ۶۸.۹درصد مردم، طالبان را تهدید نخست دانسته‌اند. از این میان، ۷۵.۹ درصد مردم در روستاها و ۳۷.۲درصد مردم در شهرها بوده‌اند.

به همین ترتیب، ۳۷.۶درصد پاسخ‌دهنده‌گان، گروه‌هایی را که دست به جرایم و دزدی‌ها می‌زنند، تهدید دانسته‌اند. این رقم در سال گذشتۀ میلادی ۲۴.۹ درصد بود.

در گام سوم، پاسخ‌دهنده‌گان، گروۀ داعش را تهدید امنیتی دانسته‌اند؛ ۱۲.۴درصد مردم گفته‌اند که داعش تهدید امنیتی ایجاد می‌کند که نشاندهندۀ کاهش چهاردرصدی نسبت به سال گذشته است.

هم‌رسانی کنید