تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان: زمینه برای ایجاد یک حکومت عبوری فراهم شود

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که رییس‌جمهور به حیث فرماندۀ اعلی نیروهای مسلح کشور توان رهبری نیروهای امنیتی را ندارد و باید زمینه برای ایجاد یک حکومت عبوری فراهم شود.

این نماینده‌گان، می‌گویند که ناتوانی مسؤولان حکومتی به ویژه رییس جمهور سبب شده است تا برچالش‌ها درکشور با گذشت هر روز افزوده شود.

امان الله پیمان، در این باره گفت: «آقای اشرف غنی در فکر جمع کردن پول است. بناً وکیل صاحبان اغماض نکنید بیاید یک مریض را از صحنه دور کنید این آدم افغانستان را کنترول کرده نمی تواند.»

فوزیه کوفی نیز اظهار داشت: «ظاهرأ همین کسانی که در رأس دولت استند، این ها تاخته جدا باخته از ملت استند این ها نمی فهمند که در این کشور چی می گذرد.»

رییس مجلس نماینده گان نیز از سیاست کدری حکومت انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کار، مسؤولان حکومتی باورمندی مردم را به حکومت ازبین خواهد برد.

عبدالروف ابراهیمی، تصریح کرد: «از آدرس حکومت در پیوند به عدالت اجتماعی و سیاست کدری کمتر توجه صورت می گیرد که این خودش سبب اختلاف و نفاق می شود.»

اما، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس جمهور می گوید که رییس جمهور با تمام توان می‌کوشد تا به چالش های امنیتی رسیده گی شود: «رییس جمهور و سرقومندان قوای مسلح کار خود را روزانه با دریافت گزارش های امنیتی دریافت می کند و به این کار توجه دارد.»

اتهام‌ها  برخور تبعیض آمیز مسؤولان حکومتی و نیز ناتوانی آنان در مدیریت ناامنی ها و نیز رسیده گی به چالش های دیگر، گاه گاهی از سوی شماری اعضای شورای ملی مطرح می شوند، اما حکومت چنین اتهام ها را رد می کند

نماینده‌گان: زمینه برای ایجاد یک حکومت عبوری فراهم شود

اما، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که رییس‌جمهور در اوضاع کنونی بیشترین وقتش را به چگونگی تأمین امنیت و رسیده‌گی به چالش‌ها در کشور، سپری می‌کند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که رییس‌جمهور به حیث فرماندۀ اعلی نیروهای مسلح کشور توان رهبری نیروهای امنیتی را ندارد و باید زمینه برای ایجاد یک حکومت عبوری فراهم شود.

این نماینده‌گان، می‌گویند که ناتوانی مسؤولان حکومتی به ویژه رییس جمهور سبب شده است تا برچالش‌ها درکشور با گذشت هر روز افزوده شود.

امان الله پیمان، در این باره گفت: «آقای اشرف غنی در فکر جمع کردن پول است. بناً وکیل صاحبان اغماض نکنید بیاید یک مریض را از صحنه دور کنید این آدم افغانستان را کنترول کرده نمی تواند.»

فوزیه کوفی نیز اظهار داشت: «ظاهرأ همین کسانی که در رأس دولت استند، این ها تاخته جدا باخته از ملت استند این ها نمی فهمند که در این کشور چی می گذرد.»

رییس مجلس نماینده گان نیز از سیاست کدری حکومت انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کار، مسؤولان حکومتی باورمندی مردم را به حکومت ازبین خواهد برد.

عبدالروف ابراهیمی، تصریح کرد: «از آدرس حکومت در پیوند به عدالت اجتماعی و سیاست کدری کمتر توجه صورت می گیرد که این خودش سبب اختلاف و نفاق می شود.»

اما، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس جمهور می گوید که رییس جمهور با تمام توان می‌کوشد تا به چالش های امنیتی رسیده گی شود: «رییس جمهور و سرقومندان قوای مسلح کار خود را روزانه با دریافت گزارش های امنیتی دریافت می کند و به این کار توجه دارد.»

اتهام‌ها  برخور تبعیض آمیز مسؤولان حکومتی و نیز ناتوانی آنان در مدیریت ناامنی ها و نیز رسیده گی به چالش های دیگر، گاه گاهی از سوی شماری اعضای شورای ملی مطرح می شوند، اما حکومت چنین اتهام ها را رد می کند

هم‌رسانی کنید