Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از افزایش زنان معتاد به موادمخدر در کندهار

مقام‌های محلی ولایت کندهار، از افزایش روزافزون شمار زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت نگران استند.

این مقام‌ها می‌گویند که شمار زنان معتاد در این ولایت افزایش یافته است. به گفتۀ این مقام‌ها هماکنون نُه زن معتاد به مواد مخدر، در شفاخانۀ درمان معتادان زن در ولایت کندهار زیر درمان استند.

پزشکان دراین شفاخانه، می‌گویند که این زنان برای یک دوره یک ماهه زیر درمان قرار می‌گیرند.

زنان معتاد می‌گویند که فقر تنگدستی و ناامنی‌ها سبب شدهاند تا آنان به مواد مخدر رو بیاورند.

مارهای ریاست صحت عامه کندهار نشان می‌دهند که در حدود صدهزار تن در ولایت کندهار به مواد مخدر معتاد استند.

این درحالی است که پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که در حدود یک میلیون بانو، در کشور به مواد مخدر معتاد استند.

رییس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را نیز یک صدهزار می‌گوید.

در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمیشود.

تخمین زده می‌شود که بیش از سه میلیون تن در افغانستان به موادمخدر معتاد استند، اما ظرفیت برای درمان این معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است. آن هم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان میآید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از اینها هم باشد. 

نگرانی از افزایش زنان معتاد به موادمخدر در کندهار

تخمین زده می‌شود که بیش از سه میلیون تن در افغانستان به موادمخدر معتاد استند، اما ظرفیت برای درمان این معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است. 

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت کندهار، از افزایش روزافزون شمار زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت نگران استند.

این مقام‌ها می‌گویند که شمار زنان معتاد در این ولایت افزایش یافته است. به گفتۀ این مقام‌ها هماکنون نُه زن معتاد به مواد مخدر، در شفاخانۀ درمان معتادان زن در ولایت کندهار زیر درمان استند.

پزشکان دراین شفاخانه، می‌گویند که این زنان برای یک دوره یک ماهه زیر درمان قرار می‌گیرند.

زنان معتاد می‌گویند که فقر تنگدستی و ناامنی‌ها سبب شدهاند تا آنان به مواد مخدر رو بیاورند.

مارهای ریاست صحت عامه کندهار نشان می‌دهند که در حدود صدهزار تن در ولایت کندهار به مواد مخدر معتاد استند.

این درحالی است که پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که در حدود یک میلیون بانو، در کشور به مواد مخدر معتاد استند.

رییس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را نیز یک صدهزار می‌گوید.

در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمیشود.

تخمین زده می‌شود که بیش از سه میلیون تن در افغانستان به موادمخدر معتاد استند، اما ظرفیت برای درمان این معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است. آن هم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان میآید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از اینها هم باشد. 

هم‌رسانی کنید