Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای ویژۀ ارتش در ده ماه بیش از شش هزار هراس‎افگن را کشته‎اند

فرمانده قول اردوی نیروهای ویژۀ ارتش می گوید که در درازای ده ماه، بیش از شش هزار هراس افگن در کشور کشته شده اند.

بسم الله وزیری می افزاید که نیروهای ویژۀ ارتش بیش از دوهزار عملیات زمینی و هوایی را برای سرکوب هراس افگنان در کشور راه اندازی کرده اند که از این میان، ۱۴۷ عملیات آن ویژه بوده اند.

وی در این باره بیان داشت: «۶هزار و یک صد و یک نفر دشمن را به شمول داعش، از صف محاربه خارج و از بین بردیم. به همین ترتیب ۳۲۸۵نفر آنان زخمی شده اند، ۴۴۳ نفر دیگر آنان بازداشت شده اند که بربنیاد قانون به پنجه قانون سپرده شده اند.»

این در حالی است که همزمان با انجام عملیات های ضد هراس افگنی، نیروهای ویژۀ ارتش تمرین های سختی را نیز پشت سر می گذرانند.

در میان این نیروها، سربازان تازه نفس نیز هستند که برای نبرد آماده گی می گیرند.

محمد حسین، یکی از این سربازان است. او می گوید که اکنون توانایی های آنان بالا رفته است و مهارت های ویژۀ را آموزش دیده اند.

او می افزاید: «ما از آموزش های عالی و پیش رفته برخوردار استیم.»

احسان الله، سرباز دیگر نیروهای ویژۀ ارتش اظهار داشت: «ما نیروهای ویژه، افغانستان را خواهیم ساخت و ما خدمت گار این مردم استیم.»

با این همه، فرمانده این نیروها می گوید که در ده ماه گذشته، صدها جنگ افزار سبک و سنگین و صدها حلقه ماین را نیز از هراس افگنان گرفته اند.

به گفتۀ وی، در این مدت پانزده مرکز راهبردی طالبان و داعشیان ویران شده اند و همچنان سه زندان طالبان را در اختیار گرفته اند.

تا کنون ادعاهای این مقام ارتش در بارۀ تلفات، از سوی طالبان و داعشیان تأیید نشده اند.

نیروهای ویژۀ ارتش در ده ماه بیش از شش هزار هراس‎افگن را کشته‎اند

فرمانده قول اردوی نیروهای ویژه ارتش می گوید که پس از مبدل شدن فرقه عملیات های ویژه به قول اردو، ظرفیت های این نیروها برای نبردهای افزایش یافته اند.

تصویر بندانگشتی

فرمانده قول اردوی نیروهای ویژۀ ارتش می گوید که در درازای ده ماه، بیش از شش هزار هراس افگن در کشور کشته شده اند.

بسم الله وزیری می افزاید که نیروهای ویژۀ ارتش بیش از دوهزار عملیات زمینی و هوایی را برای سرکوب هراس افگنان در کشور راه اندازی کرده اند که از این میان، ۱۴۷ عملیات آن ویژه بوده اند.

وی در این باره بیان داشت: «۶هزار و یک صد و یک نفر دشمن را به شمول داعش، از صف محاربه خارج و از بین بردیم. به همین ترتیب ۳۲۸۵نفر آنان زخمی شده اند، ۴۴۳ نفر دیگر آنان بازداشت شده اند که بربنیاد قانون به پنجه قانون سپرده شده اند.»

این در حالی است که همزمان با انجام عملیات های ضد هراس افگنی، نیروهای ویژۀ ارتش تمرین های سختی را نیز پشت سر می گذرانند.

در میان این نیروها، سربازان تازه نفس نیز هستند که برای نبرد آماده گی می گیرند.

محمد حسین، یکی از این سربازان است. او می گوید که اکنون توانایی های آنان بالا رفته است و مهارت های ویژۀ را آموزش دیده اند.

او می افزاید: «ما از آموزش های عالی و پیش رفته برخوردار استیم.»

احسان الله، سرباز دیگر نیروهای ویژۀ ارتش اظهار داشت: «ما نیروهای ویژه، افغانستان را خواهیم ساخت و ما خدمت گار این مردم استیم.»

با این همه، فرمانده این نیروها می گوید که در ده ماه گذشته، صدها جنگ افزار سبک و سنگین و صدها حلقه ماین را نیز از هراس افگنان گرفته اند.

به گفتۀ وی، در این مدت پانزده مرکز راهبردی طالبان و داعشیان ویران شده اند و همچنان سه زندان طالبان را در اختیار گرفته اند.

تا کنون ادعاهای این مقام ارتش در بارۀ تلفات، از سوی طالبان و داعشیان تأیید نشده اند.

هم‌رسانی کنید