Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هزینۀ ۹میلیارد دالری امریکا برای مبارزه با موادمخدر در افغانستان

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا، در هفده سال گذشته نزدیک به نُه میلیارد دالر را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده‌است.

جان سپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی که به کانگرس امریکا نوشته‌است که با این هم، مواد مخدر ارزش بیشتری نسبت به کالاهای صادراتی این کشور دارد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است: «به گفتۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، اقتصاد مواد مخدر در افغانستان میان سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی تا دو - سوم کاهش یافته بود؛ اما هنوز هم ۶ تا ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی را می‌سازد و بیشتر از ارزش صادرات قانونی کشور بوده‌است.»

در بخش دیگری از این گزارش، از تولید و استفادۀ رو به رشد تابیلت «ک» در افغانستان نیز نگرانی شده‌است.

جان سپکو در ادامه نوشته‌است که در سال ۲۰۱۸میلادی، کشت کوکنار در افغانستان از بهر خشک‌سالی‌ها کاهش پیدا کرد بود، نه مبارزۀ حکومت افغانستان با مواد مخدر.

اما، وزارت امور داخله افغانستان این گزارش سیگر را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در یک سال اخیر نسبت به هر سال دیگر در بخش مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اقدامات جدی صورت گرفته‌است و بخش‌های عملیاتی ما به دست‌آوردهای بی پیشینه نایل آمده‌اند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نظامیان پیشین می‌گویند تا زمانی‌که رابطه میان بازار خرید مواد مخدر در خارج و قاچاقبران در افغانستان قطع نکردد، مبارزه با مواد مخدر مفهومی ندارد.

فدا محمد الفت صالح، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «بخش عمده ادامۀ کشت و قاچاق مواد مخدر، به نظر ما، قطع نکردن خریداران بین‌المللی مواد مخدر است. به همین دلیل است ما در بخش مواد مخد دست آوردهای خوبی نداریم.»

میرزا محمد یارمند، نظامی پیشین نیز افزود: «ایالات متحدۀ امریکا در قبال آسیب شناسی دقت نکرده؛ افراد آمدند اینجا، موظف شدند با پول زیاد! سرمایه را قسمی مصرف کردند که جا افتاده نبود.»

بربنیاد گزارش سیگر، بیشترین کمک را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، وزارت دفاع امریکا داشته‌است، اما هنوز هم کوکنار در بخش‌های ناامن افغانستان کشت و تولید می‌شوند.

هزینۀ ۹میلیارد دالری امریکا برای مبارزه با موادمخدر در افغانستان

بربنیاد گزارش سیگر، مواد مخدر ۶ تا ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص داده‌است.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا، در هفده سال گذشته نزدیک به نُه میلیارد دالر را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده‌است.

جان سپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی که به کانگرس امریکا نوشته‌است که با این هم، مواد مخدر ارزش بیشتری نسبت به کالاهای صادراتی این کشور دارد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است: «به گفتۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، اقتصاد مواد مخدر در افغانستان میان سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی تا دو - سوم کاهش یافته بود؛ اما هنوز هم ۶ تا ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی را می‌سازد و بیشتر از ارزش صادرات قانونی کشور بوده‌است.»

در بخش دیگری از این گزارش، از تولید و استفادۀ رو به رشد تابیلت «ک» در افغانستان نیز نگرانی شده‌است.

جان سپکو در ادامه نوشته‌است که در سال ۲۰۱۸میلادی، کشت کوکنار در افغانستان از بهر خشک‌سالی‌ها کاهش پیدا کرد بود، نه مبارزۀ حکومت افغانستان با مواد مخدر.

اما، وزارت امور داخله افغانستان این گزارش سیگر را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در یک سال اخیر نسبت به هر سال دیگر در بخش مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اقدامات جدی صورت گرفته‌است و بخش‌های عملیاتی ما به دست‌آوردهای بی پیشینه نایل آمده‌اند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نظامیان پیشین می‌گویند تا زمانی‌که رابطه میان بازار خرید مواد مخدر در خارج و قاچاقبران در افغانستان قطع نکردد، مبارزه با مواد مخدر مفهومی ندارد.

فدا محمد الفت صالح، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «بخش عمده ادامۀ کشت و قاچاق مواد مخدر، به نظر ما، قطع نکردن خریداران بین‌المللی مواد مخدر است. به همین دلیل است ما در بخش مواد مخد دست آوردهای خوبی نداریم.»

میرزا محمد یارمند، نظامی پیشین نیز افزود: «ایالات متحدۀ امریکا در قبال آسیب شناسی دقت نکرده؛ افراد آمدند اینجا، موظف شدند با پول زیاد! سرمایه را قسمی مصرف کردند که جا افتاده نبود.»

بربنیاد گزارش سیگر، بیشترین کمک را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، وزارت دفاع امریکا داشته‌است، اما هنوز هم کوکنار در بخش‌های ناامن افغانستان کشت و تولید می‌شوند.

هم‌رسانی کنید