Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار ادارۀ حفاظت از محیط زیست از آلوده‎گی هوا در پایتخت

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست کشور، هرچند می گوید که میزان آلوده گی هوا در پایتخت نسبت به سال های پیش کمتر شده است، اما هنوز هم نگران کننده است.

این اداره تأکید دارد که نیاز است تا برای کاهش آلوده گی هوا در کابل به صورت جدی کار شود.

غلام محمد ملک یار، معین حرفه یی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست در این باره می گوید: «بیشترین آلوده گی شهر کابل را، فعلاً ذرات معلق می سازند؛ خصوصاً در فصل زمستان، از یک طرف یک تغییر طبیعی صورت می گیرد و از طرف دیگر، از طرف صبح و شام، ذراتی که به هوا انتشار پیدا می کنند، وزن می گیرند و وقتی که وزن گرفتند، در ساحه تنفسی قرار می گیرند که زیادتر مردم را متأثر می سازند.»

به کارگیری از مواد سوخت کم کیفیت و جاده های غیرمعیاری، علت های اصلی افزایش آلوده گی هوا در زمستان های کابل، دانسته می شوند.

محمد کاظم همایون، رییس پلان محیط زیستی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می افزاید: «خطرناک ترین مواد سوختی در سطح جهان، استفاده از ذغال است و به نوعی که در افغانستان استفاده می شود که این را به نام نرم می گویند. سایر کشورها این را پالایش می کنند، سلفرزدایی می کنند، سرب زدایی می کنند، فلزات سنگین را از آن می کشند.»   

در همین حال، شماری از باشنده گان پایتخت نیز از افزایش آلوده گی هوا، نگران اند و از حکومت می خواهند که برای کاهش این آلوده گی، هرچه زودتر اقدام کند.

رخسار بیست و پنج ساله می گوید که او مجبور است روزانه هنگامی که به کار می رود، در مسیر راه «ماسک» استفاده کند تا از زیان های آلوده گی هوا کمی در امان بماند.

در سال های اخیر، آلوده گی محیط زیست، از نگرانی های جدی در کشور بوده است.

چنان که به تازه گی، چهل و چهار مادۀ کودجزایی کشور، نیز به جرایم محیط زیستی اختصاص داده شده اند.

بر بنیاد ماده های کود جزایی، کسانی که مواد آلوده کننده را در آب، خاک و هوا به گونه یی کارگیرند که به دیگر موجودات زنده و بناها ضرر برسد، یا صدمه روحی و جسمی وارد گردد، آنان مجرم محیط زیستی شناخته می شوند.

هشدار ادارۀ حفاظت از محیط زیست از آلوده‎گی هوا در پایتخت

جلوگیری از به کارگیری مواد سوخت کم کیفیت در زمستان ها، از نیازهایی است که در کاهش آلوده گی هوا در پایتخت، اثرگذار دانسته می شود. 

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست کشور، هرچند می گوید که میزان آلوده گی هوا در پایتخت نسبت به سال های پیش کمتر شده است، اما هنوز هم نگران کننده است.

این اداره تأکید دارد که نیاز است تا برای کاهش آلوده گی هوا در کابل به صورت جدی کار شود.

غلام محمد ملک یار، معین حرفه یی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست در این باره می گوید: «بیشترین آلوده گی شهر کابل را، فعلاً ذرات معلق می سازند؛ خصوصاً در فصل زمستان، از یک طرف یک تغییر طبیعی صورت می گیرد و از طرف دیگر، از طرف صبح و شام، ذراتی که به هوا انتشار پیدا می کنند، وزن می گیرند و وقتی که وزن گرفتند، در ساحه تنفسی قرار می گیرند که زیادتر مردم را متأثر می سازند.»

به کارگیری از مواد سوخت کم کیفیت و جاده های غیرمعیاری، علت های اصلی افزایش آلوده گی هوا در زمستان های کابل، دانسته می شوند.

محمد کاظم همایون، رییس پلان محیط زیستی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می افزاید: «خطرناک ترین مواد سوختی در سطح جهان، استفاده از ذغال است و به نوعی که در افغانستان استفاده می شود که این را به نام نرم می گویند. سایر کشورها این را پالایش می کنند، سلفرزدایی می کنند، سرب زدایی می کنند، فلزات سنگین را از آن می کشند.»   

در همین حال، شماری از باشنده گان پایتخت نیز از افزایش آلوده گی هوا، نگران اند و از حکومت می خواهند که برای کاهش این آلوده گی، هرچه زودتر اقدام کند.

رخسار بیست و پنج ساله می گوید که او مجبور است روزانه هنگامی که به کار می رود، در مسیر راه «ماسک» استفاده کند تا از زیان های آلوده گی هوا کمی در امان بماند.

در سال های اخیر، آلوده گی محیط زیست، از نگرانی های جدی در کشور بوده است.

چنان که به تازه گی، چهل و چهار مادۀ کودجزایی کشور، نیز به جرایم محیط زیستی اختصاص داده شده اند.

بر بنیاد ماده های کود جزایی، کسانی که مواد آلوده کننده را در آب، خاک و هوا به گونه یی کارگیرند که به دیگر موجودات زنده و بناها ضرر برسد، یا صدمه روحی و جسمی وارد گردد، آنان مجرم محیط زیستی شناخته می شوند.

هم‌رسانی کنید