تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

واشنگتن در تلاش رویکرد جدید برای برقراری صلح در افغانستان

در گزارش سالانۀ وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آمده است که واشنگتن تلاش دارد برای برقراری صلح  درافغانستان رویکرد  تازه یی را با پاکستان وهند درپیش گیرد. 

در این گزارش گفته شده است که هدف از این رویکرد تازه دربرابر اسلام آباد، نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس افگنان درخاک پاکستان است.

بربنیاد این گزارش، هدف دیگر این رویکرد ایجاد شرایط برای گفت‌وگو با طالبان وپشتیبانی ازحکومت افغانستان است.

واشنگتن این بار از هر دو گزینه، پاکستان و هند برای تامین صلح در افغانستان کار خواهد گرفت.

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا آمده است که هدف از این رویکرد در برابر پاکستان، نابود سازی پناه گاه های امن هراس افگنان در خاک این کشور است - چیزی که با استقبال حکومت افغانستان رو به رو شده است.

افزایش فشارهای سیاسی، کاهش کمک‌های مالی ومشروط ساختن روابط واشنگتن با اسلام آباد بخشی از این رویکرد واشنگتن استند.

صبغت احمدی، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:"چیزی که ما فکر می‌کنیم نتیجه خواهد این است که ایالات متحده بر پاکستان فشار آورد تا پاکستان عمل گرایانه عمل کند."

اما چگونه می‌شود که در این رویکرد تازه هند و پاکستان افغانستان را در کار تامین صلح و ثبات کمک کنند؟

فرامرزی تمنا ، استاد روابط بین الملل گفته است:"هند با همکاری بیشتر در کنار امریکا خواهد ایستاد و پاکستان با عدم همکاری با طالبان در کنار امریکا خواهد ایستاد."

این رویکرد تازه امریکا با هند و پاکستان در باره افغانستان هنگامی همه‌گانی می‌شود که راهبرد تازه واشنگتن در باره افغانستان نیز نقش هند را در بازسازی و کمک به افغانستان بسیار برجسته دانسته است و از پاکستان خواسته شده است که در برابر پناه گاه های هراس افگنان در خاک این کشور اقدام کند.

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است:"ما به گونه محتاطانه درباره راهبرد تازه خوشبین هستیم که به مسیر درست به پیش خواهیم رفت.فکرمی کنم این راهبرد بسیار واقعبینانه است.این راهبرد به جای جدول های زمانی خودسرانه خروج،  به آن چه درافغانستان می گذرد ، وابسته است. 

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا دشواری های نظارت بر کمک‌های امریکا به پاکستان برای پیکار با هراس افگنی نیز بررسی شده اند. 

در این گزارش آمده است که دشواری در کار به دست آوردن ویزای پاکستان از سوی امریکاییان سبب شده است که آنان نتوانند در باره چگونگی بهره برداری از این کمک‌ها، به خوبی بررسی کنند. 

افغانستان

واشنگتن در تلاش رویکرد جدید برای برقراری صلح در افغانستان

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا آمده است که هدف از این رویکرد در برابر پاکستان، نابود سازی پناه گاه های امن هراس افگنان در خاک این کشور است - چیزی که با استقبال حکومت افغانستان رو به رو شده است.

تصویر بندانگشتی

در گزارش سالانۀ وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آمده است که واشنگتن تلاش دارد برای برقراری صلح  درافغانستان رویکرد  تازه یی را با پاکستان وهند درپیش گیرد. 

در این گزارش گفته شده است که هدف از این رویکرد تازه دربرابر اسلام آباد، نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس افگنان درخاک پاکستان است.

بربنیاد این گزارش، هدف دیگر این رویکرد ایجاد شرایط برای گفت‌وگو با طالبان وپشتیبانی ازحکومت افغانستان است.

واشنگتن این بار از هر دو گزینه، پاکستان و هند برای تامین صلح در افغانستان کار خواهد گرفت.

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا آمده است که هدف از این رویکرد در برابر پاکستان، نابود سازی پناه گاه های امن هراس افگنان در خاک این کشور است - چیزی که با استقبال حکومت افغانستان رو به رو شده است.

افزایش فشارهای سیاسی، کاهش کمک‌های مالی ومشروط ساختن روابط واشنگتن با اسلام آباد بخشی از این رویکرد واشنگتن استند.

صبغت احمدی، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:"چیزی که ما فکر می‌کنیم نتیجه خواهد این است که ایالات متحده بر پاکستان فشار آورد تا پاکستان عمل گرایانه عمل کند."

اما چگونه می‌شود که در این رویکرد تازه هند و پاکستان افغانستان را در کار تامین صلح و ثبات کمک کنند؟

فرامرزی تمنا ، استاد روابط بین الملل گفته است:"هند با همکاری بیشتر در کنار امریکا خواهد ایستاد و پاکستان با عدم همکاری با طالبان در کنار امریکا خواهد ایستاد."

این رویکرد تازه امریکا با هند و پاکستان در باره افغانستان هنگامی همه‌گانی می‌شود که راهبرد تازه واشنگتن در باره افغانستان نیز نقش هند را در بازسازی و کمک به افغانستان بسیار برجسته دانسته است و از پاکستان خواسته شده است که در برابر پناه گاه های هراس افگنان در خاک این کشور اقدام کند.

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است:"ما به گونه محتاطانه درباره راهبرد تازه خوشبین هستیم که به مسیر درست به پیش خواهیم رفت.فکرمی کنم این راهبرد بسیار واقعبینانه است.این راهبرد به جای جدول های زمانی خودسرانه خروج،  به آن چه درافغانستان می گذرد ، وابسته است. 

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا دشواری های نظارت بر کمک‌های امریکا به پاکستان برای پیکار با هراس افگنی نیز بررسی شده اند. 

در این گزارش آمده است که دشواری در کار به دست آوردن ویزای پاکستان از سوی امریکاییان سبب شده است که آنان نتوانند در باره چگونگی بهره برداری از این کمک‌ها، به خوبی بررسی کنند. 

هم‌رسانی کنید