Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش نی در برابر گفته‌های حکمتیار در باره رسانه‌ها

نی با انتقاد از موضع گیری‌های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها می‌گوید که این موضع گیری‌ها  در تضاد با قانون اساسی کشور استند.

گلبدین حکمتیار  رسانه‌ها را  لعین و شریر خوانده است، نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد کشور این گفته‌ها را نکوهش می‌کند.

رییس نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان لعین و شریر خواندن  رسانه‌های کشور را ازسوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی غیر دینی و غیر واقعی می‌گوید.

رییس این نهاد در یک نشست خبری می‌گوید که موضع گیری‌های رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها افزون بر این که در تضاد با قانون اساسی استند، با توافق‌نامه صلح حکومت با حزب اسلامی نیز مغایرت دارند.

مجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، گفت: «هر فرایندی که به صلح می‌انجامد باید تضمین کند که دست آوردهای پانزده سال اخیر حفظ می‌شوند و ارزش‌های که مندرج است در قانون اساسی کشور، به آن ارزش‌ها اهانت نمی‌شود.»

درهمین حال معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از کسانی که تازه به روند سیاسی کنونی  کشور پیوسته اند، می‌خواهد که با ادبیاتی حرف بزنند که در شان آزادی بیان و دیموکراسی در افغانستان باشد.

فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «جامعه افغانستان و حکومت و دولت افغانستان مرهون کار و تلاش رسانه‌ها است.»

خبرنگاران در کشور به این باور استند که موضع‌گیری رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها، غیر مسوولانه استند که در بی‌خبری از تحولات تازه در افغانستان بیان شده است.

بلال سروری، خبرنگار آزاد، گفت: «همرای این بزرگان، کسانی که به حیث مشاور و همکارهای رسانه‌یی استند باید از تحولات تازه در افغانستان این بزرگان را آگاه بسازند.»

دانش کروخیل، خبرنگار، گفت: «کسانی‌که تازه به سیاست افغانستان می‌پیوندند اگر با رسانه‌های افغانستان مشکلی دارند، بیایند همرای ما بنشینند تا از راه گفت‌وگوها سوی تفاهم‌ها یا مشکلاتی که وجود دارند را حل بسازیم.»

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دو روز پیش رسانه‌های افغانستان را لعین و شریر خطاب کرد.

اما خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها می‌گویند که خانواده رسانه‌های کشور برای به دست آوردن و حفظ آزادی بیان  قربانی‌های فراوان داده‌اند.

این نهادها  به این باور استند که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد به ساده‌گی به دست نیامده‌اند و نیز به ساده‌گی از دست نخواهند رفت.

واکنش نی در برابر گفته‌های حکمتیار در باره رسانه‌ها

در همین حال معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گلبدین حکمتیار را از تحولات تازه و ارزش‌های نهادینه شده در افغانستان بی‌خبر می‌داند

Thumbnail

نی با انتقاد از موضع گیری‌های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها می‌گوید که این موضع گیری‌ها  در تضاد با قانون اساسی کشور استند.

گلبدین حکمتیار  رسانه‌ها را  لعین و شریر خوانده است، نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد کشور این گفته‌ها را نکوهش می‌کند.

رییس نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان لعین و شریر خواندن  رسانه‌های کشور را ازسوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی غیر دینی و غیر واقعی می‌گوید.

رییس این نهاد در یک نشست خبری می‌گوید که موضع گیری‌های رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها افزون بر این که در تضاد با قانون اساسی استند، با توافق‌نامه صلح حکومت با حزب اسلامی نیز مغایرت دارند.

مجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، گفت: «هر فرایندی که به صلح می‌انجامد باید تضمین کند که دست آوردهای پانزده سال اخیر حفظ می‌شوند و ارزش‌های که مندرج است در قانون اساسی کشور، به آن ارزش‌ها اهانت نمی‌شود.»

درهمین حال معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از کسانی که تازه به روند سیاسی کنونی  کشور پیوسته اند، می‌خواهد که با ادبیاتی حرف بزنند که در شان آزادی بیان و دیموکراسی در افغانستان باشد.

فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «جامعه افغانستان و حکومت و دولت افغانستان مرهون کار و تلاش رسانه‌ها است.»

خبرنگاران در کشور به این باور استند که موضع‌گیری رهبر حزب اسلامی در برابر رسانه‌ها، غیر مسوولانه استند که در بی‌خبری از تحولات تازه در افغانستان بیان شده است.

بلال سروری، خبرنگار آزاد، گفت: «همرای این بزرگان، کسانی که به حیث مشاور و همکارهای رسانه‌یی استند باید از تحولات تازه در افغانستان این بزرگان را آگاه بسازند.»

دانش کروخیل، خبرنگار، گفت: «کسانی‌که تازه به سیاست افغانستان می‌پیوندند اگر با رسانه‌های افغانستان مشکلی دارند، بیایند همرای ما بنشینند تا از راه گفت‌وگوها سوی تفاهم‌ها یا مشکلاتی که وجود دارند را حل بسازیم.»

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دو روز پیش رسانه‌های افغانستان را لعین و شریر خطاب کرد.

اما خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها می‌گویند که خانواده رسانه‌های کشور برای به دست آوردن و حفظ آزادی بیان  قربانی‌های فراوان داده‌اند.

این نهادها  به این باور استند که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد به ساده‌گی به دست نیامده‌اند و نیز به ساده‌گی از دست نخواهند رفت.

هم‌رسانی کنید