تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزارت امور خارجه دیپلوماتانش را از ایتالیا به کشور خواسته است

زبیر جوینده، احمدشاه علی زوی، وجیهه قاضی، رحمان نظر بیلیم و عبدالمتین عادل تمامی پنج دیپلومات افغانستان در ایتالیا استند که بر بنیاد این نامه رسمی وزارت امور خارجه  به کابل فراخوانده شده اند.

در این نامه چیزی از علت فراخواندن این دیپلوماتان از سفارت روم چیزی گفته نشده است اما منابع می گویند که این دیپلوماتان پس از تنش یک دیپلومات با هلنا ملکیار سفیر تازه افغانستان در روم به کابل فراخوانده شده اند.

فضل الهادی وزین معاون نخست دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «ای خودش یک سکته گی بزرگ ایجاد می کند در کار یک اداره در کار سفارت،و طبعأ تا شما جای این ها را پر می کنید و کسانی دیگر می روند  و شش نفر را به یکباره گی دوباره مقرر می کنید من گمان می کنم از نظر عرف اداری و و از مدیریت اصلأ این جای ندارد.»

منابع می گویند که هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا روابط نزدیک با مقام های ارگ ریاست جمهوری دارد و پس از خواست وی این دپلوماتان به کابل فراخوانده شده اند، اما سفیر که یک طرف این تنش است، فراخوانده نشده است.

احمد سعیدی کارشناس سیاسی گفت: «بر کسانی که چهل و هشت ساعت گفته میشود باید جرم و جنایت بزرگی را کرده باشند یعنی احضار کردن چهل و هشت ساعت بدون جرمی آشکار خلاف عرف دیپلوماتیک است.»
عبدالغفار آرمان عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر این واقعیت داشته باشد که این سفارت واقعأ به وزارت خارجه پاسخ گو نیست و به راست جمهوری جوابگو است این معلوم دار است که به در کار یک اداره مداخله مستقیم صورت میگیرد و یکی به کار دیگر مداخله  می کنند.»

از میان این دپلوماتان دو تن شان به تازه گی به سفارت افغانستان در ایتالیا گماشته شده بودند.

تاکنون روشن نیست که پس از بررسی ها در کابل این دپلومات دوباره به روم فرستاده خواهند شد یا نه.

منابع می گویند که از ماه ها پیش تنش میان سفیر افغانستان در ایتالیا و دپلومات افغانستان در این سفارت در باره سپردن مسوولیت ها آغاز شده اند. 

این منابع می گویند که خواست هلینا ملکیار از ادریس زمان خواسته بود تا این دپلوماتان را به کشور فراخواند، اما پس از آن که این خواست در نظر گرفته نشد، تنش میان ادریس زمان و رییس جمهور بیشتر شد و منجر به برکناری ادریس زمان شد.

اکنون هارون چخانسوری سرپرست وزارت امور خارجه در نخستین دستورش این دپلوماتان را از روم به کشور فراخوانده است.

گران هیواد سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: «سفارت جمهوری افغانستان مقیم روم یک سلسله مشکلات اداری رخ داده بود که رهبری وزارت لازم دید این همکاران به مرکز خواسته شوند و در مورد مشکلات همراهشان صحبت شود.»

هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا پیش از عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بود و گزارش این نهاد در برابر وزارت خارجه نیز در هنگامی پخش شد که هلینا ملکیار در این کمیته کار میکرد.

افغانستان

وزارت امور خارجه دیپلوماتانش را از ایتالیا به کشور خواسته است

منابع می‌گویند که این کار پس از ایجاد تنش میان این دیپلوماتان و سفیر افغانستان در این کشور انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

زبیر جوینده، احمدشاه علی زوی، وجیهه قاضی، رحمان نظر بیلیم و عبدالمتین عادل تمامی پنج دیپلومات افغانستان در ایتالیا استند که بر بنیاد این نامه رسمی وزارت امور خارجه  به کابل فراخوانده شده اند.

در این نامه چیزی از علت فراخواندن این دیپلوماتان از سفارت روم چیزی گفته نشده است اما منابع می گویند که این دیپلوماتان پس از تنش یک دیپلومات با هلنا ملکیار سفیر تازه افغانستان در روم به کابل فراخوانده شده اند.

فضل الهادی وزین معاون نخست دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «ای خودش یک سکته گی بزرگ ایجاد می کند در کار یک اداره در کار سفارت،و طبعأ تا شما جای این ها را پر می کنید و کسانی دیگر می روند  و شش نفر را به یکباره گی دوباره مقرر می کنید من گمان می کنم از نظر عرف اداری و و از مدیریت اصلأ این جای ندارد.»

منابع می گویند که هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا روابط نزدیک با مقام های ارگ ریاست جمهوری دارد و پس از خواست وی این دپلوماتان به کابل فراخوانده شده اند، اما سفیر که یک طرف این تنش است، فراخوانده نشده است.

احمد سعیدی کارشناس سیاسی گفت: «بر کسانی که چهل و هشت ساعت گفته میشود باید جرم و جنایت بزرگی را کرده باشند یعنی احضار کردن چهل و هشت ساعت بدون جرمی آشکار خلاف عرف دیپلوماتیک است.»
عبدالغفار آرمان عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر این واقعیت داشته باشد که این سفارت واقعأ به وزارت خارجه پاسخ گو نیست و به راست جمهوری جوابگو است این معلوم دار است که به در کار یک اداره مداخله مستقیم صورت میگیرد و یکی به کار دیگر مداخله  می کنند.»

از میان این دپلوماتان دو تن شان به تازه گی به سفارت افغانستان در ایتالیا گماشته شده بودند.

تاکنون روشن نیست که پس از بررسی ها در کابل این دپلومات دوباره به روم فرستاده خواهند شد یا نه.

منابع می گویند که از ماه ها پیش تنش میان سفیر افغانستان در ایتالیا و دپلومات افغانستان در این سفارت در باره سپردن مسوولیت ها آغاز شده اند. 

این منابع می گویند که خواست هلینا ملکیار از ادریس زمان خواسته بود تا این دپلوماتان را به کشور فراخواند، اما پس از آن که این خواست در نظر گرفته نشد، تنش میان ادریس زمان و رییس جمهور بیشتر شد و منجر به برکناری ادریس زمان شد.

اکنون هارون چخانسوری سرپرست وزارت امور خارجه در نخستین دستورش این دپلوماتان را از روم به کشور فراخوانده است.

گران هیواد سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: «سفارت جمهوری افغانستان مقیم روم یک سلسله مشکلات اداری رخ داده بود که رهبری وزارت لازم دید این همکاران به مرکز خواسته شوند و در مورد مشکلات همراهشان صحبت شود.»

هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا پیش از عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بود و گزارش این نهاد در برابر وزارت خارجه نیز در هنگامی پخش شد که هلینا ملکیار در این کمیته کار میکرد.

هم‌رسانی کنید