تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت داخله فهرست افراد زیرپیگرد در کابل را نشر کرد

وزارت امور داخله، فهرستی را نشر کرده که در آن مشخصات افراد زیر پیگرد نهادهای امنیتی در کابل، درج شده است.

در این فهرست، مشخصات ۲۲۲ تن که به گفتۀ وزارت داخله به جرایم مختلف به ویژه دزدی، اختطاف و قتل متهم استند، آمده است.

وزارت امور داخله، تمامی مشخصات این افراد را در وبسایتش نشر کرده و از باشنده‌گان کشور خواسته که اگر در بارۀ این افراد معلوماتی دارند، با این وزارت درمیان بگذارد.

این وزارت می‌گوید کسانی که در بارۀ افراد زیرپیگرد معلومات ارایه کند مورد «مکافات مادی و معنوی» قرار خواهند گرفت.

فهرستی که در وبسایت وزارت داخله نشر شده، نشان می‌دهد که افراد زیرپیگرد، از ولایت‌های مختلف افغانستان استند و به جرم‌های دزدی، قتل، اختطاف و رهزنی متهم استند.

افغانستان

وزارت داخله فهرست افراد زیرپیگرد در کابل را نشر کرد

وزارت داخله می‌گوید کسانی که در بارۀ افراد زیر پیگرد معلومات ارایه کند مورد «مکافات مادی و معنوی» قرار خواهند گرفت.

Thumbnail

وزارت امور داخله، فهرستی را نشر کرده که در آن مشخصات افراد زیر پیگرد نهادهای امنیتی در کابل، درج شده است.

در این فهرست، مشخصات ۲۲۲ تن که به گفتۀ وزارت داخله به جرایم مختلف به ویژه دزدی، اختطاف و قتل متهم استند، آمده است.

وزارت امور داخله، تمامی مشخصات این افراد را در وبسایتش نشر کرده و از باشنده‌گان کشور خواسته که اگر در بارۀ این افراد معلوماتی دارند، با این وزارت درمیان بگذارد.

این وزارت می‌گوید کسانی که در بارۀ افراد زیرپیگرد معلومات ارایه کند مورد «مکافات مادی و معنوی» قرار خواهند گرفت.

فهرستی که در وبسایت وزارت داخله نشر شده، نشان می‌دهد که افراد زیرپیگرد، از ولایت‌های مختلف افغانستان استند و به جرم‌های دزدی، قتل، اختطاف و رهزنی متهم استند.

هم‌رسانی کنید