Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: نگهبانان فرقه ۱۱۱ در انجام وظیفه شان غفلت کردند

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که در حمله انتحار کننده‌گان بر یک پایگاه نیروهای فرقه یک صد و یازده کابل، این نیروها مهاجمان را پیش از رسیدن شان به فرقه، باید از پا در می‌آوردند.

به گفته این وزارت، نگهبانان این فرقه هنگامی متوجه مهاجمان شدند که آنان با گذاشتن یک زینه، بر دیوار این نهاد بالا شدند.

بامداد دو شنبه، پنج مهاجم انتحاری، خود شان را به زیر دیوار یک پایگاه نیروهای فرقه یک صد و یازده ارتش، در نزدیک دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، رسانیدند و با گذاشتن یک زینه بر دیوار این نهاد بالا شدند.

در اوضاعی که هم نگهبانان این فرقه و هم نگهبانان دانشگاه مارشال فهیم، همواره جاده‌یی را که از این بخش می‌گذرد، زیر بازرسی‌های شان دارند و در این مسیر، چند پاسگاه امنیتی هم فعال استند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما این را قبول داریم که در همان اول، وقتی که این‌ها آمدند، در همان وقت، پیش از آن‌که آنان به دیوار برسند، باید محو می‌شدند؛ مگر متاسفانه آنان به دیوار رسیدند و عملیات را آغاز کردند. بعد از آن سربازان ما بسیار قهرمانی کردند و این‌ها را نماندند که در جمع سربازان داخل شوند و خود را انفجار بدهند. اگر نه به صدها نفر، در آن جا شهید می‌شدند و از بین می‌رفتند.»

این دومین حمله هراس افگنانه در چند روز اخیر در پایتخت بود و یک هفته پیش از آن هم، گروهی از انتحار کننده‌گان، هوتل انترکانتیننتال را آماج قرار دادند.

رویدادهایی که برنامه‌های نهادهای امنیتی را برای تأمین امنیت پایتخت، با پُرسش‌های زیادی روبرو ساخته‌اند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «نیروهای امنیتی باید آماده‌گی‌های کامل خود را داشته باشند؛ به ویژه وقتی که یک نشست بزرگ در افغانستان می‌شود و به نفع افغانستان می‌باشد؛ در چنین حالات، دشمن حتماً حمله می‌کند.»

در همین حال، وزارت امور داخله از برنامه تازه‌یی برای بررسی آسیب پذیری‌های امنیتی‌یی سخن می‌گوید که باعث وقوع رویدادهای هراس افگنانه اخیر در پایتخت شده‌اند. 

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «گاه به یک چهره و گاه به چهره دیگر و با به کارگیری از امکانات انسانی، کارهای غیرانسانی را انجام می‌دهند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها، تدابیر جدیی را روی دست گرفته‌ایم.»

در هفته‌های اخیر، شهرهای افغانستان، بیشتر گواه رویدادهای هراس افگنانه بوده‌اند.

رویدادهایی که به باور نظامیان پیشین، پس از فشارهای واشنگتن، از بهر برچیدن پناه‌گاه‌های هراس افگنان در خاک پاکستان، افزایش یافته‌اند.

وزارت دفاع: نگهبانان فرقه ۱۱۱ در انجام وظیفه شان غفلت کردند

در اوضاعی که هم نگهبانان این فرقه و هم نگهبانان دانشگاه مارشال فهیم، همواره جاده‌یی را که از این بخش می‌گذرد، زیر بازرسی‌های شان دارند و در این مسیر، چند پاسگاه امنیتی هم فعال استند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که در حمله انتحار کننده‌گان بر یک پایگاه نیروهای فرقه یک صد و یازده کابل، این نیروها مهاجمان را پیش از رسیدن شان به فرقه، باید از پا در می‌آوردند.

به گفته این وزارت، نگهبانان این فرقه هنگامی متوجه مهاجمان شدند که آنان با گذاشتن یک زینه، بر دیوار این نهاد بالا شدند.

بامداد دو شنبه، پنج مهاجم انتحاری، خود شان را به زیر دیوار یک پایگاه نیروهای فرقه یک صد و یازده ارتش، در نزدیک دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، رسانیدند و با گذاشتن یک زینه بر دیوار این نهاد بالا شدند.

در اوضاعی که هم نگهبانان این فرقه و هم نگهبانان دانشگاه مارشال فهیم، همواره جاده‌یی را که از این بخش می‌گذرد، زیر بازرسی‌های شان دارند و در این مسیر، چند پاسگاه امنیتی هم فعال استند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما این را قبول داریم که در همان اول، وقتی که این‌ها آمدند، در همان وقت، پیش از آن‌که آنان به دیوار برسند، باید محو می‌شدند؛ مگر متاسفانه آنان به دیوار رسیدند و عملیات را آغاز کردند. بعد از آن سربازان ما بسیار قهرمانی کردند و این‌ها را نماندند که در جمع سربازان داخل شوند و خود را انفجار بدهند. اگر نه به صدها نفر، در آن جا شهید می‌شدند و از بین می‌رفتند.»

این دومین حمله هراس افگنانه در چند روز اخیر در پایتخت بود و یک هفته پیش از آن هم، گروهی از انتحار کننده‌گان، هوتل انترکانتیننتال را آماج قرار دادند.

رویدادهایی که برنامه‌های نهادهای امنیتی را برای تأمین امنیت پایتخت، با پُرسش‌های زیادی روبرو ساخته‌اند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «نیروهای امنیتی باید آماده‌گی‌های کامل خود را داشته باشند؛ به ویژه وقتی که یک نشست بزرگ در افغانستان می‌شود و به نفع افغانستان می‌باشد؛ در چنین حالات، دشمن حتماً حمله می‌کند.»

در همین حال، وزارت امور داخله از برنامه تازه‌یی برای بررسی آسیب پذیری‌های امنیتی‌یی سخن می‌گوید که باعث وقوع رویدادهای هراس افگنانه اخیر در پایتخت شده‌اند. 

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «گاه به یک چهره و گاه به چهره دیگر و با به کارگیری از امکانات انسانی، کارهای غیرانسانی را انجام می‌دهند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها، تدابیر جدیی را روی دست گرفته‌ایم.»

در هفته‌های اخیر، شهرهای افغانستان، بیشتر گواه رویدادهای هراس افگنانه بوده‌اند.

رویدادهایی که به باور نظامیان پیشین، پس از فشارهای واشنگتن، از بهر برچیدن پناه‌گاه‌های هراس افگنان در خاک پاکستان، افزایش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید