Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وضعیت شکنندۀ پناه جویان در بازداشتگاه های یونان

شماری از پناه جویان به شمول پناه جویان افغان که در جزیره لیسبوس یونان بسر میبرند، طی چند روز گذشته بخاطر مسایل امنیتی ترجیج داده اند تا از بازداشتگاه های که برای اسکان آنان ایجاد شده بود را ترک نموده و به بعضی از تاسیسات ممنوعه و ویران شده پناه ببرند.

هرچند در جریان روزهای گذشته درجه دما در مناطقی که پناه جویان بسر میبرند بیشتر کاهش یافته، اما این پناه جویان هرگز آماده نیستند تا دوباره به این بازداشتگاه ها برگردند. 

عباس یک پناه جوی سوری است و یک ماه میشود که در یک ساختمان مخروبه بسر میبرد. وی میگوید که مشکلات های زیادی را در بازداشتگاه موریا پشت سر گذاشته و بلاخر مجبور گردید تا همراه با خانواده اش به این محل پناه ببرد. 

این شهروند سوریه می افزاید که چهار ماه پیش همراه با خانواده اش از راه  ترکیه خود را به یونان رساند و مدت سه ماه را در بازداشتگاه موریا سپری کرد، اما در ماه دسامبر وی و دیگر همراهانش به یک جای دیگر رفتند. هرچند عباس در محل جدید از غذا و دیگر ضروریات مستفید نمیشود، اما وی میگوید که این اوضاع از بازداشتگاه موریا بهتر است.

این در حالیست که به تاریخ بیست وچهارم ماه نومبر دست کم یک زن پناه جو و یک طفل در نتیجه انفجار یک تانکر گاز در بازداشتگاه موریا کشته شدند. قبل از وقوع این حادثه، دوحادثه آتش سوزی دیگر نیز در بازداشتگاه موریا به وقوع پیوست. 

شش ماه میشود که پناه جویان زیادی در یونان در انتظار ثبت نام استند و در این مدت چند بار پناه جویان با پولیس یونان به درگیری پرداخته اند. 

در گذشته پناه جویان زیادی از افغانستان در بازداشتگاه موریا مسکن گزین بودند.

امیر یکی از پناه جویان افغان است که مدت یکماه میشود در یک ساختمان مخروبه زنده گی میکند.

وی میگوید که با دوستانش مجبور است سردی هوا را در جریان شب تحمل کند. 

امیر می افزاید که پناه جویان بخاطر ترس از احتمال آتش سوزی و برفباری سنگین و بخاطر غلتیدن احتمالی خیمه ها از بازداشتگاه موریا بیرون شدند.

شیوع زکام و دیگر امراض نیز یکی از نگرانی های جدی میان پناه جویان در بازداشتگاه موریا گفته شده است.

چندی قبل نیز سازمان پزشکان بی مرز از شیوع امراض ساری به علت نبود امکانات صحی در بازداشتگاه موریا هشدار داده بود.

اتحادیه اروپا در نظر دارد تا در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی، دست کم ۶۶۰۰۰ هزار از این پناه جویان را از یونان به دیگر کشورهای اروپایی انتقال دهد.

اما آمارها نشان میدهند که در ده ماه گذشته، فقط ۷۷۰۰ تن از پناه جویان به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند.

در حال حاضر، یازده هزار تن از پناه جویان در جزیره های یونان بی سرنوشت بسر میبرند.

وضعیت شکنندۀ پناه جویان در بازداشتگاه های یونان

هرچند در جریان روزهای گذشته درجه دما در مناطقی که پناه جویان بسر میبرند بیشتر کاهش یافته، اما این پناه جویان هرگز آماده نیستند تا دوباره به این بازداشتگاه ها برگردند. 

Thumbnail

شماری از پناه جویان به شمول پناه جویان افغان که در جزیره لیسبوس یونان بسر میبرند، طی چند روز گذشته بخاطر مسایل امنیتی ترجیج داده اند تا از بازداشتگاه های که برای اسکان آنان ایجاد شده بود را ترک نموده و به بعضی از تاسیسات ممنوعه و ویران شده پناه ببرند.

هرچند در جریان روزهای گذشته درجه دما در مناطقی که پناه جویان بسر میبرند بیشتر کاهش یافته، اما این پناه جویان هرگز آماده نیستند تا دوباره به این بازداشتگاه ها برگردند. 

عباس یک پناه جوی سوری است و یک ماه میشود که در یک ساختمان مخروبه بسر میبرد. وی میگوید که مشکلات های زیادی را در بازداشتگاه موریا پشت سر گذاشته و بلاخر مجبور گردید تا همراه با خانواده اش به این محل پناه ببرد. 

این شهروند سوریه می افزاید که چهار ماه پیش همراه با خانواده اش از راه  ترکیه خود را به یونان رساند و مدت سه ماه را در بازداشتگاه موریا سپری کرد، اما در ماه دسامبر وی و دیگر همراهانش به یک جای دیگر رفتند. هرچند عباس در محل جدید از غذا و دیگر ضروریات مستفید نمیشود، اما وی میگوید که این اوضاع از بازداشتگاه موریا بهتر است.

این در حالیست که به تاریخ بیست وچهارم ماه نومبر دست کم یک زن پناه جو و یک طفل در نتیجه انفجار یک تانکر گاز در بازداشتگاه موریا کشته شدند. قبل از وقوع این حادثه، دوحادثه آتش سوزی دیگر نیز در بازداشتگاه موریا به وقوع پیوست. 

شش ماه میشود که پناه جویان زیادی در یونان در انتظار ثبت نام استند و در این مدت چند بار پناه جویان با پولیس یونان به درگیری پرداخته اند. 

در گذشته پناه جویان زیادی از افغانستان در بازداشتگاه موریا مسکن گزین بودند.

امیر یکی از پناه جویان افغان است که مدت یکماه میشود در یک ساختمان مخروبه زنده گی میکند.

وی میگوید که با دوستانش مجبور است سردی هوا را در جریان شب تحمل کند. 

امیر می افزاید که پناه جویان بخاطر ترس از احتمال آتش سوزی و برفباری سنگین و بخاطر غلتیدن احتمالی خیمه ها از بازداشتگاه موریا بیرون شدند.

شیوع زکام و دیگر امراض نیز یکی از نگرانی های جدی میان پناه جویان در بازداشتگاه موریا گفته شده است.

چندی قبل نیز سازمان پزشکان بی مرز از شیوع امراض ساری به علت نبود امکانات صحی در بازداشتگاه موریا هشدار داده بود.

اتحادیه اروپا در نظر دارد تا در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی، دست کم ۶۶۰۰۰ هزار از این پناه جویان را از یونان به دیگر کشورهای اروپایی انتقال دهد.

اما آمارها نشان میدهند که در ده ماه گذشته، فقط ۷۷۰۰ تن از پناه جویان به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند.

در حال حاضر، یازده هزار تن از پناه جویان در جزیره های یونان بی سرنوشت بسر میبرند.

هم‌رسانی کنید