Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نصب دستگاه‎های ویژه‌ در چهار درِ ورودی شهر کابل

فرماندهی پولیس کابل می‎گوید که قرار است پس از این تمامی موترهای بزرگ باربری با افزارهای پیشرفته بررسی و سپس اجازه ورود به شهر برای آنان داده شود.

به همین دلیل، به تازه گی چهار دستگاه در دروازه های کابل برای بررسی این موترها نصب شده اند و قرار است چهار دست گاه دیگر نیز در چهار دروازۀ دیگر شهر کابل نصب شوند.

کابل ۸۸ راه دارد، اما نیروهای امنیتی تاکنون توانسته اند در دروازه های پل‎چرخی، سنگ نبشته، ارغندی، کوتل خیرخانه دست‎گاه‎های برقی نصب کنند.

حق نواز حق یار، معاون محافطتی زون ۱۰۱ آسمایی کابل در این باره گفت: «هشت دروازه در کنترول نیرو های امنیتی است به گونه رسمی، ما تلاش داریم دست پیچری، گل باغ، بت خاک و تنگی تره خیل نیز از این دروازه ها نصب کنیم.»

بربنیاد داده های پولیس کابل، روزانه نزدیک به یک هزار موتر باربری در دروازۀ ارغندی با دستگاه برقی بازرسی می‎شوند.

با این همه، راننده گان از این اقدام پولیس استقبال می کنند.

نور احمد که از بیست سال بدینسو راننده است می‎گوید: «این دروازه ها بسیار خوب است، پیشتر یگان چیز جا به جا می‎شد مواد مخدر و سلاح اما، حالا خوب است با ماشین تلاشی می شوند و معلوم میشه که در موترها چیست.»

نجیب الله، رانندۀ دیگر نیز می افزاید: «سابق که مشکوک می شدند، به بار این موترها با سیخ می‎زدند و یا جر می‎زدند و این موترها بیست متر استند و امکان تلاش شان کم بود، اما حالا این ماشین ها خوبند.»

وزارت امور داخله برای تأمین امنیت کابل در چهار دروازۀ کابل موترهای با تُناژ بلند را با اسکن ها بازرسی می‎کند، اما موترهای کوچک باربری و مسافر بری توسط نیروهای امنیتی بررسی می شوند. مسؤولان امنیتی می‎گویند که چهل و چهار راه وجود دارند که موترها می‎توانند از این راه‎ها به کابل داخل شوند، اما نیروهای امنیتی به این راه‎ها کنترول ندارند.

نصب دستگاه‎های ویژه‌ در چهار درِ ورودی شهر کابل

پولیس کابل می‌گوید که از میان هشت دروازه‌ی ورودی شهر کابل چهار دروازه‌ی آن با دستگاه‌های ویژه‌ی بررسی مجهز شده‌اند.

Thumbnail

فرماندهی پولیس کابل می‎گوید که قرار است پس از این تمامی موترهای بزرگ باربری با افزارهای پیشرفته بررسی و سپس اجازه ورود به شهر برای آنان داده شود.

به همین دلیل، به تازه گی چهار دستگاه در دروازه های کابل برای بررسی این موترها نصب شده اند و قرار است چهار دست گاه دیگر نیز در چهار دروازۀ دیگر شهر کابل نصب شوند.

کابل ۸۸ راه دارد، اما نیروهای امنیتی تاکنون توانسته اند در دروازه های پل‎چرخی، سنگ نبشته، ارغندی، کوتل خیرخانه دست‎گاه‎های برقی نصب کنند.

حق نواز حق یار، معاون محافطتی زون ۱۰۱ آسمایی کابل در این باره گفت: «هشت دروازه در کنترول نیرو های امنیتی است به گونه رسمی، ما تلاش داریم دست پیچری، گل باغ، بت خاک و تنگی تره خیل نیز از این دروازه ها نصب کنیم.»

بربنیاد داده های پولیس کابل، روزانه نزدیک به یک هزار موتر باربری در دروازۀ ارغندی با دستگاه برقی بازرسی می‎شوند.

با این همه، راننده گان از این اقدام پولیس استقبال می کنند.

نور احمد که از بیست سال بدینسو راننده است می‎گوید: «این دروازه ها بسیار خوب است، پیشتر یگان چیز جا به جا می‎شد مواد مخدر و سلاح اما، حالا خوب است با ماشین تلاشی می شوند و معلوم میشه که در موترها چیست.»

نجیب الله، رانندۀ دیگر نیز می افزاید: «سابق که مشکوک می شدند، به بار این موترها با سیخ می‎زدند و یا جر می‎زدند و این موترها بیست متر استند و امکان تلاش شان کم بود، اما حالا این ماشین ها خوبند.»

وزارت امور داخله برای تأمین امنیت کابل در چهار دروازۀ کابل موترهای با تُناژ بلند را با اسکن ها بازرسی می‎کند، اما موترهای کوچک باربری و مسافر بری توسط نیروهای امنیتی بررسی می شوند. مسؤولان امنیتی می‎گویند که چهل و چهار راه وجود دارند که موترها می‎توانند از این راه‎ها به کابل داخل شوند، اما نیروهای امنیتی به این راه‎ها کنترول ندارند.

هم‌رسانی کنید