تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کمیسیون اصلاحات اداری: ۲۵هزار بست در نهادهای دولتی خالی استند

در حالی‌که میزان بلند بیکاری در کشور نگران کننده دانسته می‌شود، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که این نهاد در یک سال گذشته، بیش از ۲۵هزار بست خالی را در نهادهای دولتی، شناسایی کرده است.

سخن‌گوی این کمیسیون، می‌گوید که قرار است تا سه ماۀ آینده، کار استخدام بیش از ۱۸هزار تن در این بست‌ها به پایان برسد.

عبدالفریداحمد، می‌افزاید: «تمام این پروسه در سه ماه طی شده است. تقریبأ ۳۳ولایت خلاص است و امتحانات شان در همان ولایت برگزار شده است؛ تنها کابل باقی مانده است. بخاطر این که تعداد متقاضیان مان به بیشتر از ۸۰هزار نفر می‌رسد.»

در همین حال، وزارت کار و اموراجتماعتی، می‌گوید که نهادهای حکومتی، در نشست ملی کار که نزدیک به دوماه پیش برگزار شد به گونۀ عملی تعهد سپردند که تا سه سال آینده بیش از دومیلیون فرصت‌های کار را ایجاد کنند.

بکتاش رویش،  مشاور رسانه یی این وزارت اظهار داشت: «بی‌کاری به معضل ملی تبدیل شده است. به همین دلیل وزارت کار و اموراجتماعی بر آن شد تا یک بسیج ملی را راه اندازی بکند و در پیوند به بی‌کاری راه حل‌هایی را پیدا بکند.»

در همین حال، مردم می‌خواهند که نهادهای حکومتی در کار استخدام کارمندان از هرگونه تبعیض و بی عدالتی خود داری کنند.

فوزیه سادات سمکنی، عضو مجلس سنا گفت: «ما و شما می‌بینیم که هزاران جوان ما در سردرگمی و در یک حالتی قرار دارند که واقعأ از بیکاری روان شان و خودشان مریض است.»

محمد حنیف حنفی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا نیز تصریح کرد: «به کمیسیون اصلاحات اداری صدا می کنم که در کار استخدام کارمندان از شفافیت لازم کار بگیرند.»

در حالی که پیش از این شمار واجدان شرایط کار به حدود شش میلیون گفته شده بود، اما وزارت کاروامور اجتماعی این شمار را در حدود دومیلیون می‌‍گوید و نیز شمار تمامی کارمندان نظامی وغیرنظامی نهادهای دولتی را نزدیک به یک میلیون تن می‌گوید.

افغانستان

کمیسیون اصلاحات اداری: ۲۵هزار بست در نهادهای دولتی خالی استند

وزارت کار و اموراجتماعی، می‌گوید که نزدیک به دومیلیون تن از واجدان شرایط کار در کشور بی‌کار استند و قرار است تا سه سال دیگر حکومت افغانستان، بیش از دو میلیون فرصت کار را به گونۀ عملی ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که میزان بلند بیکاری در کشور نگران کننده دانسته می‌شود، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که این نهاد در یک سال گذشته، بیش از ۲۵هزار بست خالی را در نهادهای دولتی، شناسایی کرده است.

سخن‌گوی این کمیسیون، می‌گوید که قرار است تا سه ماۀ آینده، کار استخدام بیش از ۱۸هزار تن در این بست‌ها به پایان برسد.

عبدالفریداحمد، می‌افزاید: «تمام این پروسه در سه ماه طی شده است. تقریبأ ۳۳ولایت خلاص است و امتحانات شان در همان ولایت برگزار شده است؛ تنها کابل باقی مانده است. بخاطر این که تعداد متقاضیان مان به بیشتر از ۸۰هزار نفر می‌رسد.»

در همین حال، وزارت کار و اموراجتماعتی، می‌گوید که نهادهای حکومتی، در نشست ملی کار که نزدیک به دوماه پیش برگزار شد به گونۀ عملی تعهد سپردند که تا سه سال آینده بیش از دومیلیون فرصت‌های کار را ایجاد کنند.

بکتاش رویش،  مشاور رسانه یی این وزارت اظهار داشت: «بی‌کاری به معضل ملی تبدیل شده است. به همین دلیل وزارت کار و اموراجتماعی بر آن شد تا یک بسیج ملی را راه اندازی بکند و در پیوند به بی‌کاری راه حل‌هایی را پیدا بکند.»

در همین حال، مردم می‌خواهند که نهادهای حکومتی در کار استخدام کارمندان از هرگونه تبعیض و بی عدالتی خود داری کنند.

فوزیه سادات سمکنی، عضو مجلس سنا گفت: «ما و شما می‌بینیم که هزاران جوان ما در سردرگمی و در یک حالتی قرار دارند که واقعأ از بیکاری روان شان و خودشان مریض است.»

محمد حنیف حنفی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا نیز تصریح کرد: «به کمیسیون اصلاحات اداری صدا می کنم که در کار استخدام کارمندان از شفافیت لازم کار بگیرند.»

در حالی که پیش از این شمار واجدان شرایط کار به حدود شش میلیون گفته شده بود، اما وزارت کاروامور اجتماعی این شمار را در حدود دومیلیون می‌‍گوید و نیز شمار تمامی کارمندان نظامی وغیرنظامی نهادهای دولتی را نزدیک به یک میلیون تن می‌گوید.

هم‌رسانی کنید