تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

"کودهای احتیاط در بودجۀ ملی زمینه‌ساز حیف‌ومیل پول ملت است"

دربودجۀ سال گذشته یک میلیاردو هفت صدوبیست میلیون افغانی پول بیشتر از تخصیص درکود ۹۱به این کود افزود شده است.

سند‌های که از کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان به طلوع‌نیوز رسیده‌اند نشان میدهند که دراین سال ازکود ۹۱ که هزینه‌های آن از صلاحیت رییس‌جمهوراست دربخش‌های گونه گون استفاده شده است.

درهمین حال شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس موجودیت کودهای احتیاط را دربودجۀ ملی زمینه برای حیف ومیل پول‌های مردم میدانند. 

کودهای ۹۱ و ۹۲ دو منبع پولی  بزرگ احتیاطی در سند بودجه استند که مصرف از این کودها به صلاحیت رییس‌جمهوراست. 

 سندهای کمیسیون مالی وبودجه مجلس نشان می دهند که درسال گذشته به غیر ازتخصیص یک میلیاردوسه صد میلیون افغانی درکود ۹۱ تا پایان سال بیش ازیک میلیاردوهفت صد میلیون دیگرنیز دراین کود افزود شده است ودرکود ۹۱ به غیر ازتخصیص اصلی یک میلیاردوپنج صد میلیون افغانی بیش از دوصد میلیون افغانی دیگر بی تأیید مجلس افزود شده است.

منورشاه بهادری، عضومجلس نماینده‌گان گفت:«مشکلات دراین بخش زیاد است هرسال پول‌ها دراین کودها به بخش‌های دیگر مصرف میشوند وحسابدهی هم دراین بخش بسیار روشن نیست.»
 
جاوید صافی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«حکومت باید جوابگو باشد که پول‌ها را ازاین کودها درکجا هزینه کرده اند.»  

ازسویی هم معاون پیشین اداره عالی بررسی می‌گوید که مشکلات درتغییر و تبدیل مبلغ‌ها در کودهای احتیاط همواره وجود داشته اند واین کارخلاف اصول مالی که سبب مصارف ناروشن درچارچوب بودجه میشوند.

سید محمد حسنی، معاون پیشین اداره عالی بررسی گفت:«کودها دربودجه پول‌های مشخص دارند اما اینها پول‌های کودها را ازیکی به دیگر انتقال میدهند که این کارمشکلات را به وجود میارد.»

سرپرست وزارت مالیه روزگذشته دریک نشست مجلس سنا هرچند در باره قطعیه سال گذشته چیزی نگفت اما میگوید که امسال هزینه‌های کودهای احتیاط کاهش یافته اند .

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت:«امسال ما درکود نود ویک مقدار پول‌ها را بسیار کم ساختیم.»

وجود کودهای احتیاط در بودجه وآنهم با مصارف بی رویه وبی حساب دهی هرسال دردسرهای را در شفافیت مصارف حکومت بوجود میارد.

ازاین میان کود ۹۱ و ۹۲ برای رویا رویی با حالت‌های  اضطرار کارگرفته میشود .

اما شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس می‌گویند که هرسال بیشترین پول‌های ازاین کودها دربخش‌های اپراتیفی وحقوق فوق العاده افراد واشخاص هزینه میشوند.

 

بازرگانی

"کودهای احتیاط در بودجۀ ملی زمینه‌ساز حیف‌ومیل پول ملت است"

کودهای ۹۱ و ۹۲ دو منبع پولی  بزرگ احتیاطی در سند بودجه استند که مصرف از این کودها به صلاحیت رییس‌جمهوراست. 

Thumbnail

دربودجۀ سال گذشته یک میلیاردو هفت صدوبیست میلیون افغانی پول بیشتر از تخصیص درکود ۹۱به این کود افزود شده است.

سند‌های که از کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان به طلوع‌نیوز رسیده‌اند نشان میدهند که دراین سال ازکود ۹۱ که هزینه‌های آن از صلاحیت رییس‌جمهوراست دربخش‌های گونه گون استفاده شده است.

درهمین حال شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس موجودیت کودهای احتیاط را دربودجۀ ملی زمینه برای حیف ومیل پول‌های مردم میدانند. 

کودهای ۹۱ و ۹۲ دو منبع پولی  بزرگ احتیاطی در سند بودجه استند که مصرف از این کودها به صلاحیت رییس‌جمهوراست. 

 سندهای کمیسیون مالی وبودجه مجلس نشان می دهند که درسال گذشته به غیر ازتخصیص یک میلیاردوسه صد میلیون افغانی درکود ۹۱ تا پایان سال بیش ازیک میلیاردوهفت صد میلیون دیگرنیز دراین کود افزود شده است ودرکود ۹۱ به غیر ازتخصیص اصلی یک میلیاردوپنج صد میلیون افغانی بیش از دوصد میلیون افغانی دیگر بی تأیید مجلس افزود شده است.

منورشاه بهادری، عضومجلس نماینده‌گان گفت:«مشکلات دراین بخش زیاد است هرسال پول‌ها دراین کودها به بخش‌های دیگر مصرف میشوند وحسابدهی هم دراین بخش بسیار روشن نیست.»
 
جاوید صافی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«حکومت باید جوابگو باشد که پول‌ها را ازاین کودها درکجا هزینه کرده اند.»  

ازسویی هم معاون پیشین اداره عالی بررسی می‌گوید که مشکلات درتغییر و تبدیل مبلغ‌ها در کودهای احتیاط همواره وجود داشته اند واین کارخلاف اصول مالی که سبب مصارف ناروشن درچارچوب بودجه میشوند.

سید محمد حسنی، معاون پیشین اداره عالی بررسی گفت:«کودها دربودجه پول‌های مشخص دارند اما اینها پول‌های کودها را ازیکی به دیگر انتقال میدهند که این کارمشکلات را به وجود میارد.»

سرپرست وزارت مالیه روزگذشته دریک نشست مجلس سنا هرچند در باره قطعیه سال گذشته چیزی نگفت اما میگوید که امسال هزینه‌های کودهای احتیاط کاهش یافته اند .

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت:«امسال ما درکود نود ویک مقدار پول‌ها را بسیار کم ساختیم.»

وجود کودهای احتیاط در بودجه وآنهم با مصارف بی رویه وبی حساب دهی هرسال دردسرهای را در شفافیت مصارف حکومت بوجود میارد.

ازاین میان کود ۹۱ و ۹۲ برای رویا رویی با حالت‌های  اضطرار کارگرفته میشود .

اما شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس می‌گویند که هرسال بیشترین پول‌های ازاین کودها دربخش‌های اپراتیفی وحقوق فوق العاده افراد واشخاص هزینه میشوند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره