Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: روزانه نُه کودک در افغانستان کشته و یا معلول می‌شوند

یک گزارش  تازه یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان میدهد که روزانه نُه کودک در  ناامن ترین بخش های افغانستان کشته و یا معلو‌ل می‌شوند. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که افغانستان هنوز هم خطرناک‌ترین کشور برای کودکان است و در سال روان میلادی تلفات کودکان در جنگ این کشور در مقایسه با سال پار ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش در سال جاری ۶۳۱ کودک در افغانستان کشته و یک هزار و ۷۳۰ کودک دیگر زخم برداشته اند.

بربنیاد یافته‌های یک گزارش تازه یونسیف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد طرف‌های‌ درگیر جنگ در افغانستان در حفاظت از کودکان ناکام بوده اند و به گونه میانگین روزانه نه کودک در افغانستان به علت جنگ جان می دهند یاهم معلول می شوند.

این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی  شش هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان کشته شده اند و ۱۵ هزار کودک دیگر زخم برداشته اند. 

اما تنها درسال روان میلادی، ۶۳۱ کودک در افغانستان جان باخته اند و یک هزار و ۷۳۰ کودک دیگر در زخمی شده اند که این آمار ۱۱ درصد افزایش را درمقایسه به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‎دهد.

ابوبکر کامپو، نماینده یونسیف برای افغانستان، گفت: «فرجامین خواست من از تمامی طرف‌های درگیر جنگ این است که بسیاری از نسل ها کودکی شان را در نتیجه جنگ از دست داده اند. من به خاطر تمامی کودکان افغانستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم که وارد گفتگوهای صلح شوند و صلح را ممکن سازند.»

پری گل یازده ساله سه ماه پیش در در نتیجه جنگ در پروان از ناحیه پای زخم برداشت می‌گوید که پس از معلول شدن از مکتب رفتن محروم شد. 

پری گل، قربانی جنگ، گفت: «من پایم چره خورد از امتحان های سالانه  ماندم مکتب رفته نتوانستم مچم که حالی پایم خوب میشه یا نی.»

مسوولان در یک مرکز درمانی کمیته جهانی صلیب سرخ در کابل می‌گویند که روزانه به گونه میانگین ده کودک معلول به این بیمارستان مراجعه میکند که از میان دو تن آنان در جنگ‌ها معلول شده اند. 

آرزو، داکتر درشفاخانه ارتوپیدی کمیته جهانی صلیب سرخ در کابل، گفت: «باقی مانده کلافیک می‌باشد یا مریض‌های سو شکل ولادی می‌باشند که اینا در اثر این که مادرشان حامله می‌باشد در اثر جنگ روحیه شان ضعیف می‌شود و یا روحیه خود را از دست می‌دهد که یا سو شکل ولادی پیدا می‌کنند یا سی پی به دنیا می‌آیند.»

با این همه نماینده یونسیف بری افغانستان می گوید که پارلمان افغانستان باید درباره قانون حمایت از کودکان تصمیم بگیرد زیرا کودک در قانون های جهانی تعریف شده است.

ابوبکر کامپو، نماینده یونسیف برای افغانستان، گفت: «تعریف عادی این است که نوزاد از روز نخست تا هژده ساله گی کودک است این تعریف یونسف است. این چیزی است که در لایحه کودک نیز امده است.»

گزارش: روزانه نُه کودک در افغانستان کشته و یا معلول می‌شوند

گزارش تازه یونسیف می‌گوید که یا طرف‌های‌ درگیر جنگ در افغانستان در حفاظت از کودکان ناکام بوده اند.

Thumbnail

یک گزارش  تازه یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان میدهد که روزانه نُه کودک در  ناامن ترین بخش های افغانستان کشته و یا معلو‌ل می‌شوند. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که افغانستان هنوز هم خطرناک‌ترین کشور برای کودکان است و در سال روان میلادی تلفات کودکان در جنگ این کشور در مقایسه با سال پار ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش در سال جاری ۶۳۱ کودک در افغانستان کشته و یک هزار و ۷۳۰ کودک دیگر زخم برداشته اند.

بربنیاد یافته‌های یک گزارش تازه یونسیف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد طرف‌های‌ درگیر جنگ در افغانستان در حفاظت از کودکان ناکام بوده اند و به گونه میانگین روزانه نه کودک در افغانستان به علت جنگ جان می دهند یاهم معلول می شوند.

این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی  شش هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان کشته شده اند و ۱۵ هزار کودک دیگر زخم برداشته اند. 

اما تنها درسال روان میلادی، ۶۳۱ کودک در افغانستان جان باخته اند و یک هزار و ۷۳۰ کودک دیگر در زخمی شده اند که این آمار ۱۱ درصد افزایش را درمقایسه به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‎دهد.

ابوبکر کامپو، نماینده یونسیف برای افغانستان، گفت: «فرجامین خواست من از تمامی طرف‌های درگیر جنگ این است که بسیاری از نسل ها کودکی شان را در نتیجه جنگ از دست داده اند. من به خاطر تمامی کودکان افغانستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم که وارد گفتگوهای صلح شوند و صلح را ممکن سازند.»

پری گل یازده ساله سه ماه پیش در در نتیجه جنگ در پروان از ناحیه پای زخم برداشت می‌گوید که پس از معلول شدن از مکتب رفتن محروم شد. 

پری گل، قربانی جنگ، گفت: «من پایم چره خورد از امتحان های سالانه  ماندم مکتب رفته نتوانستم مچم که حالی پایم خوب میشه یا نی.»

مسوولان در یک مرکز درمانی کمیته جهانی صلیب سرخ در کابل می‌گویند که روزانه به گونه میانگین ده کودک معلول به این بیمارستان مراجعه میکند که از میان دو تن آنان در جنگ‌ها معلول شده اند. 

آرزو، داکتر درشفاخانه ارتوپیدی کمیته جهانی صلیب سرخ در کابل، گفت: «باقی مانده کلافیک می‌باشد یا مریض‌های سو شکل ولادی می‌باشند که اینا در اثر این که مادرشان حامله می‌باشد در اثر جنگ روحیه شان ضعیف می‌شود و یا روحیه خود را از دست می‌دهد که یا سو شکل ولادی پیدا می‌کنند یا سی پی به دنیا می‌آیند.»

با این همه نماینده یونسیف بری افغانستان می گوید که پارلمان افغانستان باید درباره قانون حمایت از کودکان تصمیم بگیرد زیرا کودک در قانون های جهانی تعریف شده است.

ابوبکر کامپو، نماینده یونسیف برای افغانستان، گفت: «تعریف عادی این است که نوزاد از روز نخست تا هژده ساله گی کودک است این تعریف یونسف است. این چیزی است که در لایحه کودک نیز امده است.»

هم‌رسانی کنید