تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: محدودیت‌های حقوق بشری دربخش‌های زیرحاکمیت طالبان وجوددارند

دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروزسه شنبه پخش شد می‌گوید که  طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق بشری در بخش‌های زیر حاکمیت این گروه اعمال کرده اند. 

گزارش می افزاید که مردم در این بخش‌ها توانایی انتقاد یا پرسش از اقدامات طالبان، نقض حقوق زنان و دختران و محدودیت‌های شدید در آزادی بیان و رسانه‌ها ندارند.

در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشری از سوی طالبان و نیز نیروهای دولتی افغانستان به این معنی است که ایالات متحده و دیگر کشورها که از روند صلح حمایت می‌کنند، باید اطمینان حاصل کنند که هر توافقنامه دارای تعهدات و حقوق بشر و سازوکارهای اجرایی قوی است.

گزارش ۶۹ صفحه یی دیده بان حقوق بشر زیرنام " شما حق شکایت ندارید درباره آموزش، محدودیت‎های اجتماعی و عدالت در بخش‎های زیر حاکمیت طالبان شکایت کنید، است.

این گزارش بازتاب‎دهنده تجربه‎های روزمره افرادی است که در ‎ولسوالی‎های زیراداره طالبان زنده‎گی می‎کنند اما با محدودیت‎های آموزشی، عدم به اطلاعات، رسانه‎ها وآزادی بیان روبه رو استند.

نقض گسترده حقوق بشری از سوی طالبان در بخش‎های زیرنفوذ شان، نگرانی‎ها را در باره تمایل و توانایی این گروه برای حفظ تعهدات مربوط به حقوق در هرگونه یک توافق نامه صلح درآینده به میان آورده است.

پتریشیا گاسمن، مدیر آسیا در دیده بان حقوق بشر، در این باره گفت: «طالبان برخی از سخت ترین اقدامات خودشان را در بخش‎های زیراداره شان دارند اما ابراز اعتراض برای مقام‎های طالبان برای مردم دشوار و خطرناک است. به نظر می‎رسد که طالبان با ترس حکم روایی می‎کنند، بدون این که خودشان را در برابر جوامع زیر نفوذ شان  پاسخگو قرار دهند.»

او افزود: «توافق نامه آینده افغانستان نه تنها به تأیید اصول گسترده حقوق بشر نیاز خواهد داشت ، بلکه برای دولت و طالبان نیز بسیار مهم است که نشان دهند آنها مایل به تنوع مردمی  در جوامع مختلف استند، تحمل مخالفت و حمایت از حقوق اساسی ، از جمله زنان و دختران را دارند."

این گزارش برببنیاد  ۱۳۸ مصاحبه شامل ۱۲۰ مصاحبه حضوری از گفت وگو با مقام های  طالبان ، فرماندهان و جنگجویان این گروه گرفته تا آموزگران ، پزشکان ، بزرگان ، دانش آموزان و دیگر کارمندان محلی در هلمند ، کندز و میدان وردک تهیه شده است.

بربنیاد گزارش اگرچه طالبان رسماً اظهار داشتند كه آنان دیگر مخالف آموزش دختران نیستند ، اما شمار معدودی از مقام های محلی طالبان در واقع به دختران اجازه می دهند كه از سن بلوغ به بعد مکتب بروند و برخی نیز به هیچ وجه اجازه مکتب رفتن را به دختران نمی دهند. سیاست های ظاهراً بر اساس دیدگاه های شخصی فرماندهان ، ساکنان را با احتیاط روبرو ساخته است.

گزارش: محدودیت‌های حقوق بشری دربخش‌های زیرحاکمیت طالبان وجوددارند

در گزارش آمده است که مردم در این بخش‌ها توانایی انتقاد یا پرسش از اقدامات طالبان، نقض حقوق زنان و دختران و محدودیت‌های شدید در آزادی بیان و رسانه‌ها ندارند.

Thumbnail

دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروزسه شنبه پخش شد می‌گوید که  طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق بشری در بخش‌های زیر حاکمیت این گروه اعمال کرده اند. 

گزارش می افزاید که مردم در این بخش‌ها توانایی انتقاد یا پرسش از اقدامات طالبان، نقض حقوق زنان و دختران و محدودیت‌های شدید در آزادی بیان و رسانه‌ها ندارند.

در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشری از سوی طالبان و نیز نیروهای دولتی افغانستان به این معنی است که ایالات متحده و دیگر کشورها که از روند صلح حمایت می‌کنند، باید اطمینان حاصل کنند که هر توافقنامه دارای تعهدات و حقوق بشر و سازوکارهای اجرایی قوی است.

گزارش ۶۹ صفحه یی دیده بان حقوق بشر زیرنام " شما حق شکایت ندارید درباره آموزش، محدودیت‎های اجتماعی و عدالت در بخش‎های زیر حاکمیت طالبان شکایت کنید، است.

این گزارش بازتاب‎دهنده تجربه‎های روزمره افرادی است که در ‎ولسوالی‎های زیراداره طالبان زنده‎گی می‎کنند اما با محدودیت‎های آموزشی، عدم به اطلاعات، رسانه‎ها وآزادی بیان روبه رو استند.

نقض گسترده حقوق بشری از سوی طالبان در بخش‎های زیرنفوذ شان، نگرانی‎ها را در باره تمایل و توانایی این گروه برای حفظ تعهدات مربوط به حقوق در هرگونه یک توافق نامه صلح درآینده به میان آورده است.

پتریشیا گاسمن، مدیر آسیا در دیده بان حقوق بشر، در این باره گفت: «طالبان برخی از سخت ترین اقدامات خودشان را در بخش‎های زیراداره شان دارند اما ابراز اعتراض برای مقام‎های طالبان برای مردم دشوار و خطرناک است. به نظر می‎رسد که طالبان با ترس حکم روایی می‎کنند، بدون این که خودشان را در برابر جوامع زیر نفوذ شان  پاسخگو قرار دهند.»

او افزود: «توافق نامه آینده افغانستان نه تنها به تأیید اصول گسترده حقوق بشر نیاز خواهد داشت ، بلکه برای دولت و طالبان نیز بسیار مهم است که نشان دهند آنها مایل به تنوع مردمی  در جوامع مختلف استند، تحمل مخالفت و حمایت از حقوق اساسی ، از جمله زنان و دختران را دارند."

این گزارش برببنیاد  ۱۳۸ مصاحبه شامل ۱۲۰ مصاحبه حضوری از گفت وگو با مقام های  طالبان ، فرماندهان و جنگجویان این گروه گرفته تا آموزگران ، پزشکان ، بزرگان ، دانش آموزان و دیگر کارمندان محلی در هلمند ، کندز و میدان وردک تهیه شده است.

بربنیاد گزارش اگرچه طالبان رسماً اظهار داشتند كه آنان دیگر مخالف آموزش دختران نیستند ، اما شمار معدودی از مقام های محلی طالبان در واقع به دختران اجازه می دهند كه از سن بلوغ به بعد مکتب بروند و برخی نیز به هیچ وجه اجازه مکتب رفتن را به دختران نمی دهند. سیاست های ظاهراً بر اساس دیدگاه های شخصی فرماندهان ، ساکنان را با احتیاط روبرو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره