تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ قتل‌های هدفمند؛مسؤول یک رادیو و یک سارنوال درکابل ترور شدند

در ادامۀ قتل‌های هدفمند در کابل، مردان مسلح ناشناس طوفان عمری، مسؤول رادیو صدای پکتیا و یک سارنوال را در منطقۀ ده سبز کابل ترور کردند.

این رویداد که روز گذشته در منطقۀ ده سبز کابل رخ داد، یک دانش‌آموز هم زخم برداشته‌است.

طوفان عمری در کنار این‌که مسؤول رادیو صدای پکتیا بود، سارنوال مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی مرکز عدلی زندان بگران نیز بود.

نجیبه صافی، مادر طوفان عمری می‌گوید که دو پسرش پیش از این از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده‌ بودند: «تابوت را باز کردم، دیدم در سرش مرمی خورده بود، در شانه‌اش، در شکمش.»

مادر طوفان عمری می‌گوید که او سرپرستی چهار برادرزاده یتیم‌اش را داشت و با وجود تهدیدها نمی‌خواست از افغانستان بیرون شود: «دیشب همرای من غال‌مغال کرد؛ صبح بی‌ خداحافظی رفت. گفت از این‌جا نمی روم، وطن را ایلا نمی‌کنم.»

سویتا، خواهر طوفان عمری نیز بیان داشت: «برادرم یک ژورنالیست بود، رییس مطبوعات بود، برادر دیگرم هم ژورنالیزم خوانده بود، مدیر امنیت بود. این برادرم ژورنالیست و سارنوال بود.»

طوفان عمری با یک سارنوال همکارش هنگامی‌که روز یک شنبه از زندان بگرام به‌سوی شهر بر می‌گشت، تفنگ‌داران ناشناس بر آنان حمله کردند و او با آنان درگیر شد و جان باخت.
سمندر عمری، برادر طوفان عمری گفت: «سه چهار موتر را ایستاده کردند. وقتی که اینها ایستاده کردند، ناگهان از چهار طرف سر شان حمله کردند.»

صبح امروز نیز در یک انفجار هدفمند بر یک موتر ریاست تحقیق امنیت ملی، یک غیرنظامی جان باخت و دو کارمند امنیت ملی و یک نوجوان غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد در منطقۀ بگرامی کابل رخ داد.

بربنیاد گزارش‌ها در جریان سه روز گذشته پنج تن در حمله‌های هدفمندانه در کابل کشته شده‌اند.

ادامۀ قتل‌های هدفمند؛مسؤول یک رادیو و یک سارنوال درکابل ترور شدند

صبح امروز نیز در یک انفجار هدفمند بر یک موتر ریاست تحقیق امنیت ملی، یک غیرنظامی جان باخت و دو کارمند امنیت ملی و یک نوجوان غیرنظامی زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ قتل‌های هدفمند در کابل، مردان مسلح ناشناس طوفان عمری، مسؤول رادیو صدای پکتیا و یک سارنوال را در منطقۀ ده سبز کابل ترور کردند.

این رویداد که روز گذشته در منطقۀ ده سبز کابل رخ داد، یک دانش‌آموز هم زخم برداشته‌است.

طوفان عمری در کنار این‌که مسؤول رادیو صدای پکتیا بود، سارنوال مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی مرکز عدلی زندان بگران نیز بود.

نجیبه صافی، مادر طوفان عمری می‌گوید که دو پسرش پیش از این از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده‌ بودند: «تابوت را باز کردم، دیدم در سرش مرمی خورده بود، در شانه‌اش، در شکمش.»

مادر طوفان عمری می‌گوید که او سرپرستی چهار برادرزاده یتیم‌اش را داشت و با وجود تهدیدها نمی‌خواست از افغانستان بیرون شود: «دیشب همرای من غال‌مغال کرد؛ صبح بی‌ خداحافظی رفت. گفت از این‌جا نمی روم، وطن را ایلا نمی‌کنم.»

سویتا، خواهر طوفان عمری نیز بیان داشت: «برادرم یک ژورنالیست بود، رییس مطبوعات بود، برادر دیگرم هم ژورنالیزم خوانده بود، مدیر امنیت بود. این برادرم ژورنالیست و سارنوال بود.»

طوفان عمری با یک سارنوال همکارش هنگامی‌که روز یک شنبه از زندان بگرام به‌سوی شهر بر می‌گشت، تفنگ‌داران ناشناس بر آنان حمله کردند و او با آنان درگیر شد و جان باخت.
سمندر عمری، برادر طوفان عمری گفت: «سه چهار موتر را ایستاده کردند. وقتی که اینها ایستاده کردند، ناگهان از چهار طرف سر شان حمله کردند.»

صبح امروز نیز در یک انفجار هدفمند بر یک موتر ریاست تحقیق امنیت ملی، یک غیرنظامی جان باخت و دو کارمند امنیت ملی و یک نوجوان غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد در منطقۀ بگرامی کابل رخ داد.

بربنیاد گزارش‌ها در جریان سه روز گذشته پنج تن در حمله‌های هدفمندانه در کابل کشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید