تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خودکشی یک خبرنگار به علت بیکاری و فشار روحی

خانواده هارون نیرومند، مسوول بخش فنی تلویزیون مشرانو جرگه می‌گوید که پسرشان به علت بیکاری، ناداری و فشار روحی ناگزیر شد که خودکشی کند.

پدر نیرومند می‌گوید که پسرش آرزوهای زیاد داشت، اما به علت مشکلات و بیکاری خودش را حلق آویز کرد و به زنده‌گی‌اش پایان داد.

نیک محمد، پدر هارون نیرومند می‌گوید: «او آرزوهای زیاد داشت، ما آماده‌گی داشتیم در همی چند روز با دختر مامایش نامزدش می‌کردیم، اما او رفت همه ما را در غم نشاند.»

عبدالخالق، برادر هارون می‌گوید: «صبح که به نماز بیدار شدم دیدم که هارون در جایش نیست. من بیرون به وضو گرفتن رفتم دیدم که خود را با چادر مادرم حلق آویز کرده است.»

حامد، برادر هارون می‌‌گوید که پس از کم شدن تجهیزات فنی تلویزیون مشران جرگه که مسوولیت آن را هارون به عهده داشت، بیکاری و ناداری از یک سو و زیر فشار قرار گرفتن از سوی دیگر، او را ناگزیر به خودکشی کرد.

حامد می‌گوید: «او را غم بیکاری و فشار که بالایش آورده بودن برای پرداخت تاوان تجهیزات که از تلویزیون گم شده بود، این همه را تحمل نتوانست و ناگزیر خودکشی کرد.»

خبرنگاران و همکاران هارون از نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهند که به اوضاع بد خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور رسیده‌گی کنند.

آصف سحر، خبرنگار می‌گوید: «هارون یک پسر خوش اخلاق، با ادب و پرتلاش بود. همه همکاران از او خاطرات خوبی داریم و رفتنش برم ما باور نکردنی است.»

احمد نوید ظاهری، خبرنگار گفت: «جلو هم چون رویدادها باید گرفته شود چرا برای مشکلات که راه حل دارد جوانان و نیرو بشری ما روز به روز با همچون رویدادها مواجه شوند.»

هارون نیرومند فارغ تحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی بود و از سه سال  به این طرف در تلویزیون مشرانو جرگه همچون مسوول بخش فنی کار می‌کرد.

اما این تلویزیون هم مانند بیشتر رسانه‌ها با سقوط حکومت پیشین از نشرات بازمانده و کارمندانش نیز بیکار شده اند.

خودکشی یک خبرنگار به علت بیکاری و فشار روحی

خبرنگاران و همکاران هارون از نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهند که به اوضاع بد خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور رسیده‌گی کنند.

تصویر بندانگشتی

خانواده هارون نیرومند، مسوول بخش فنی تلویزیون مشرانو جرگه می‌گوید که پسرشان به علت بیکاری، ناداری و فشار روحی ناگزیر شد که خودکشی کند.

پدر نیرومند می‌گوید که پسرش آرزوهای زیاد داشت، اما به علت مشکلات و بیکاری خودش را حلق آویز کرد و به زنده‌گی‌اش پایان داد.

نیک محمد، پدر هارون نیرومند می‌گوید: «او آرزوهای زیاد داشت، ما آماده‌گی داشتیم در همی چند روز با دختر مامایش نامزدش می‌کردیم، اما او رفت همه ما را در غم نشاند.»

عبدالخالق، برادر هارون می‌گوید: «صبح که به نماز بیدار شدم دیدم که هارون در جایش نیست. من بیرون به وضو گرفتن رفتم دیدم که خود را با چادر مادرم حلق آویز کرده است.»

حامد، برادر هارون می‌‌گوید که پس از کم شدن تجهیزات فنی تلویزیون مشران جرگه که مسوولیت آن را هارون به عهده داشت، بیکاری و ناداری از یک سو و زیر فشار قرار گرفتن از سوی دیگر، او را ناگزیر به خودکشی کرد.

حامد می‌گوید: «او را غم بیکاری و فشار که بالایش آورده بودن برای پرداخت تاوان تجهیزات که از تلویزیون گم شده بود، این همه را تحمل نتوانست و ناگزیر خودکشی کرد.»

خبرنگاران و همکاران هارون از نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهند که به اوضاع بد خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور رسیده‌گی کنند.

آصف سحر، خبرنگار می‌گوید: «هارون یک پسر خوش اخلاق، با ادب و پرتلاش بود. همه همکاران از او خاطرات خوبی داریم و رفتنش برم ما باور نکردنی است.»

احمد نوید ظاهری، خبرنگار گفت: «جلو هم چون رویدادها باید گرفته شود چرا برای مشکلات که راه حل دارد جوانان و نیرو بشری ما روز به روز با همچون رویدادها مواجه شوند.»

هارون نیرومند فارغ تحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی بود و از سه سال  به این طرف در تلویزیون مشرانو جرگه همچون مسوول بخش فنی کار می‌کرد.

اما این تلویزیون هم مانند بیشتر رسانه‌ها با سقوط حکومت پیشین از نشرات بازمانده و کارمندانش نیز بیکار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره