Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارشگران بی مرز خواهان پشتیبانی فوری از خبرنگاران افغانستان شد

سازمان گزارشگران بی مرز در نامه یی به ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشرِ سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان پشتیبانی بی درنگ از خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان شده است.

رضا معینی، مسوول گزارشگران بی مرز، گفت:«هر اقدامی در جهت فشار بر رسانه ها و خبرنگاران و حتا بازداشت شان در محیط کار و در محل کار خودشان که بسیار مساله مهمی است غیر قانونی و بشکل کلی، خود سرانه است. ما خواهان پیشگیری از این اقدامات بودیم و این نامه را هم به شکل علنی منتشر کردیم.»

گزارشگران بی مرز در این نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد اوضاع خبرنگاران افغانستان، مداخله و دست اندازی ها در کار نهادهای رسانه یی و نیز بازداشت های خودسرانه خبرنگاران افغانستان را به شدت نگران کننده دانسته است.

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ژورنالیستان، گفت:«هر اقدام عملی که در قبال حل چالش های موجود جامعه رسانه یی و خبرنگاران از طرف خبرنگاران و نهاد های ملی و بین المللی صورت میگیرد موثریت خود را دارد و ما از آن استقبال می کنیم.»

در همین حال برخی از خبرنگاران میگویند که وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران بر کار های حرفه یی خبرنگاران صدمه بزرگی وارد کرده است.

خبرنگاران میگویند که ادامه محدودیت ها در برابر کار خبرنگاران پیامد های منفی خواهد داشت. 

هارون مجیدی، روز نامه نگار، گفت:«فضای رعب و ترسی که ایجاد می شود معلوم دارد است که خبرنگاران دست به خود سانسوری می زنند و دست از فعالیت می کشند و این باعث می شود که مردم از آنچه که جریان دارد با خبر نشوند و چیزی بنام آزادی بیان و فعالیت رسانه ها وجود نداشته باشد.»

ساحل اندیشور، روزنامه نگار، می گوید:«رسانه ها آدرس مشخصی دارند که اطلاعات و فرهنگ است اگر کدام مشکلی ایجاد می شود و یا کدام توصیه به رسانه ها داده می شود از طرف اطلاعات و فرهنگ باید چنین موردی صورت بگیرد.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ از ادامه کار در باره ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخطی و تخلف های رسانه یی خبر می دهد.

به گفته این وزارت با ایجاد این کمیسیون ها چالش ها در برابر کار خبرنگاران از میان برداشته خواهند شد. 

عبدالحق حماد، مسوول نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت:«امارت اسلامی در چهار چوب قوانین اسلامی متعهد به ارزش های آزادی بیان و رسانه ها است.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده سپرده است که کمیسیون تخطی رسانه ها و نیز کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت را برای کاهش مداخله نهاد های امنیتی در کار رسانه ها ایجاد خواهند کرد اما با گذشت سه ماه تاکنون این کمیسیون ها ایجاد نشده اند.

گزارشگران بی مرز خواهان پشتیبانی فوری از خبرنگاران افغانستان شد

در همین حال برخی از خبرنگاران میگویند که وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران بر کار های حرفه یی خبرنگاران صدمه بزرگی وارد کرده است.

Thumbnail

سازمان گزارشگران بی مرز در نامه یی به ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشرِ سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان پشتیبانی بی درنگ از خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان شده است.

رضا معینی، مسوول گزارشگران بی مرز، گفت:«هر اقدامی در جهت فشار بر رسانه ها و خبرنگاران و حتا بازداشت شان در محیط کار و در محل کار خودشان که بسیار مساله مهمی است غیر قانونی و بشکل کلی، خود سرانه است. ما خواهان پیشگیری از این اقدامات بودیم و این نامه را هم به شکل علنی منتشر کردیم.»

گزارشگران بی مرز در این نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد اوضاع خبرنگاران افغانستان، مداخله و دست اندازی ها در کار نهادهای رسانه یی و نیز بازداشت های خودسرانه خبرنگاران افغانستان را به شدت نگران کننده دانسته است.

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ژورنالیستان، گفت:«هر اقدام عملی که در قبال حل چالش های موجود جامعه رسانه یی و خبرنگاران از طرف خبرنگاران و نهاد های ملی و بین المللی صورت میگیرد موثریت خود را دارد و ما از آن استقبال می کنیم.»

در همین حال برخی از خبرنگاران میگویند که وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران بر کار های حرفه یی خبرنگاران صدمه بزرگی وارد کرده است.

خبرنگاران میگویند که ادامه محدودیت ها در برابر کار خبرنگاران پیامد های منفی خواهد داشت. 

هارون مجیدی، روز نامه نگار، گفت:«فضای رعب و ترسی که ایجاد می شود معلوم دارد است که خبرنگاران دست به خود سانسوری می زنند و دست از فعالیت می کشند و این باعث می شود که مردم از آنچه که جریان دارد با خبر نشوند و چیزی بنام آزادی بیان و فعالیت رسانه ها وجود نداشته باشد.»

ساحل اندیشور، روزنامه نگار، می گوید:«رسانه ها آدرس مشخصی دارند که اطلاعات و فرهنگ است اگر کدام مشکلی ایجاد می شود و یا کدام توصیه به رسانه ها داده می شود از طرف اطلاعات و فرهنگ باید چنین موردی صورت بگیرد.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ از ادامه کار در باره ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخطی و تخلف های رسانه یی خبر می دهد.

به گفته این وزارت با ایجاد این کمیسیون ها چالش ها در برابر کار خبرنگاران از میان برداشته خواهند شد. 

عبدالحق حماد، مسوول نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت:«امارت اسلامی در چهار چوب قوانین اسلامی متعهد به ارزش های آزادی بیان و رسانه ها است.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده سپرده است که کمیسیون تخطی رسانه ها و نیز کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت را برای کاهش مداخله نهاد های امنیتی در کار رسانه ها ایجاد خواهند کرد اما با گذشت سه ماه تاکنون این کمیسیون ها ایجاد نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره