Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت‌های دو رادیو در ولایت‌های فاریاب و پکتیا

فعالیت های رادیوهای خصوصی میمنه در فاریاب و صدای پکتیا در ولایت پکتیا متوقف شده اند. این دو رادیو بیش از یک دهه می شد که در ولایت های  پکتیا و فاریاب فعالیت داشتند.

مسوولان این دو رسانه، علت متوقف شدن فعالیت شان را وضع محدویت ها و نیز چالش های اقتصادی گفته اند.

ذبیح الله ایوبی، مدیرمسوول نشرات رادیو صدای پکتیا، گفت:«تا چهل نفر از مرد و زن در این مرکز نشراتی کار می‌کردند.»

ادیب الله سونمس، مسوول نشرات رادیوی خصوصی میمنه، می گوید:«ما توان تمدید جواز فعالیت رادیوی خود را نداشتیم.»

همزمان با این شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی محدویت ها بر رسانه ها از نهاد های پشتیبان رسانه ها خواهان پشیتبانی از رسانه ها و کارمندان رسانه یی استند.

بهشته  شالیزی، خبرنگار، می گوید:«بسته شدن رسانه در کشور، مشکلات زیادی را به خبرنگاران و مردم ما پیدا می‌کند، بخاطریکه وقتی رسانه‌ها بسته می‌شوند، دیگر کسی نیست که صدای مردم را بلند کند.»

در همین حال برخی از نهادهای پشتیبان رسانه ها در کشور از مسوولان امارت اسلامی و جامعه جهانی می خواهند که از رسانه ها پشتیبانی همه جانبه نمایند.

مسوولان نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان بسته شدن رسانه ها را یکی پی دیگر عمق فاجعه رسانه یی میدانند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه های افغانستان، گفت:«توقع ما از امارت اسلامی این است که در قسمت رفع جرایم و کم کردن مالیات رسانه‌ها را همکاری کنند.»

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که آنان در حد امکان می کوشند تا از رسانه ها در چارچوب قوانین پشتیبانی کنند.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، گفت:«امارت اسلامی برابر به توان اش و چوکات قانون با رسانه‌ها همکاری می‌کند.»

از سوی هم شماری از پایتخت نشینان از حکومت کنونی میخواهند که رسانه ها را در کشور حمایت نماید.

پیش از این فدارسیون بین المللی خبرنگاران در یک نظر سنجی گفته است که پس از سرنگونی دولت پیشین افغانستان از میان ششصدو بیست وسه رسانه سه صدو هژده رسانه بسته شده اند.

توقف فعالیت‌های دو رادیو در ولایت‌های فاریاب و پکتیا

همزمان با این شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی محدویت ها بر رسانه ها از نهاد های پشتیبان رسانه ها خواهان پشیتبانی از رسانه ها و کارمندان رسانه یی استند.

تصویر بندانگشتی

فعالیت های رادیوهای خصوصی میمنه در فاریاب و صدای پکتیا در ولایت پکتیا متوقف شده اند. این دو رادیو بیش از یک دهه می شد که در ولایت های  پکتیا و فاریاب فعالیت داشتند.

مسوولان این دو رسانه، علت متوقف شدن فعالیت شان را وضع محدویت ها و نیز چالش های اقتصادی گفته اند.

ذبیح الله ایوبی، مدیرمسوول نشرات رادیو صدای پکتیا، گفت:«تا چهل نفر از مرد و زن در این مرکز نشراتی کار می‌کردند.»

ادیب الله سونمس، مسوول نشرات رادیوی خصوصی میمنه، می گوید:«ما توان تمدید جواز فعالیت رادیوی خود را نداشتیم.»

همزمان با این شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی محدویت ها بر رسانه ها از نهاد های پشتیبان رسانه ها خواهان پشیتبانی از رسانه ها و کارمندان رسانه یی استند.

بهشته  شالیزی، خبرنگار، می گوید:«بسته شدن رسانه در کشور، مشکلات زیادی را به خبرنگاران و مردم ما پیدا می‌کند، بخاطریکه وقتی رسانه‌ها بسته می‌شوند، دیگر کسی نیست که صدای مردم را بلند کند.»

در همین حال برخی از نهادهای پشتیبان رسانه ها در کشور از مسوولان امارت اسلامی و جامعه جهانی می خواهند که از رسانه ها پشتیبانی همه جانبه نمایند.

مسوولان نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان بسته شدن رسانه ها را یکی پی دیگر عمق فاجعه رسانه یی میدانند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه های افغانستان، گفت:«توقع ما از امارت اسلامی این است که در قسمت رفع جرایم و کم کردن مالیات رسانه‌ها را همکاری کنند.»

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که آنان در حد امکان می کوشند تا از رسانه ها در چارچوب قوانین پشتیبانی کنند.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، گفت:«امارت اسلامی برابر به توان اش و چوکات قانون با رسانه‌ها همکاری می‌کند.»

از سوی هم شماری از پایتخت نشینان از حکومت کنونی میخواهند که رسانه ها را در کشور حمایت نماید.

پیش از این فدارسیون بین المللی خبرنگاران در یک نظر سنجی گفته است که پس از سرنگونی دولت پیشین افغانستان از میان ششصدو بیست وسه رسانه سه صدو هژده رسانه بسته شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره